การใช้แก้ไข

  • แม่แบบชุดนี้แสดงหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดลำปาง รายชื่ออำเภอเรียงตามตัวอักษร ยกเว้นอำเภอเมืองลำปาง ให้คงไว้เป็นอำเภอแรก รายชื่อเทศบาลเรียงตามตัวอักษร และเรียงฐานะเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล ตามลำดับ
{{จังหวัด/ลำปาง}}