อำเภอแม่เมาะ

อำเภอในจังหวัดลำปาง ประเทศไทย

แม่เมาะ (ไทยถิ่นเหนือ: ) คืออำเภอหนึ่งในจังหวัดลำปาง

อำเภอแม่เมาะ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Mae Mo
ทุ่งบัวตองแม่เมาะ
ทุ่งบัวตองแม่เมาะ
คำขวัญ: 
ถ้ำอินทร์เนรมิต แหล่งผลิตไฟฟ้า
ถ่านหินล้ำค่า เจ้าพ่อประตูผา สวนป่าสักทอง
แผนที่จังหวัดลำปาง เน้นอำเภอแม่เมาะ
แผนที่จังหวัดลำปาง เน้นอำเภอแม่เมาะ
พิกัด: 18°16′30″N 99°39′0″E / 18.27500°N 99.65000°E / 18.27500; 99.65000
ประเทศ ไทย
จังหวัดลำปาง
พื้นที่
 • ทั้งหมด860.8 ตร.กม. (332.4 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด39,391 คน
 • ความหนาแน่น45.76 คน/ตร.กม. (118.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 52220
รหัสภูมิศาสตร์5202
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอแม่เมาะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ 25 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

แก้

อำเภอแม่เมาะ เดิมเคยมีฐานะเป็น "กิ่งอำเภอแม่เมาะ" ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2450 ขึ้นการปกครองกับอำเภอเมืองลำปาง ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2456 ทางราชการเห็นว่ากิ่งอำเภอแม่เมาะ อำเภอเมืองลำปาง เป็นกิ่งอำเภอเล็ก มีปริมาณการงานไม่มากและจำนวนพลเมืองมีน้อย จึงยุบกิ่งอำเภอแม่เมาะเข้ากับอำเภอเมืองลำปางดังเดิม[1]

ในปี พ.ศ. 2515 อำเภอเมืองลำปาง กรมการจังหวัดลำปาง และสภาจังหวัดลำปางได้พิจารณาเห็นว่า พื้นที่ของตำบลบ้านดง ตำบลนาสัก และตำบลจางเหนือเป็นท้องที่ทุรกันดาร เห็นสมควรจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ จึงนำเรื่องเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยพิจารณาและยกฐานะเป็น กิ่งอำเภอแม่เมาะ ขึ้นกับอำเภอเมืองลำปางเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2519[2] ที่ว่าการกิ่งอำเภอแม่เมาะก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2521 และในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2524 มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกบางหมู่บ้านออกมาจากการปกครองของตำบลบ้านดง รวมตั้งเป็นตำบลแม่เมาะ[3]

เมื่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และจำนวนราษฎรของกิ่งอำเภอแม่เมาะเพิ่มมากขึ้นจนสามารถยกฐานะเป็นอำเภอได้ กระทรวงมหาดไทยจึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ยกฐานะกิ่งอำเภอแม่เมาะเป็นอำเภอ โดยได้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งและประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 กิ่งอำเภอแม่เมาะจึงเป็น อำเภอแม่เมาะ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา[4] และในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ทางกระทรวงมหาดไทยให้โอนพื้นที่ตำบลสบป้าด อำเภอแม่ทะ มาขึ้นกับพื้นที่อำเภอแม่เมาะ[5] ทำให้อำเภอแม่เมาะมีพื้นที่การปกครองจำนวน 5 ตำบลจนถึงปัจจุบัน

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอแม่เมาะแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 44 หมู่บ้าน ได้แก่

ที่ ชื่อตำบล ตัวเมือง อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร[6]
1. บ้านดง   Ban Dong 8 2,030 4,945
2. นาสัก   Na Sak 9 1,898 6,187
3. จางเหนือ   Chang Nuea 7 1,542 5,390
4. แม่เมาะ   Mae Mo 12 7,554 16,034
5. สบป้าด   Sop Pat 8 2,528 6,978

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอแม่เมาะประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลแม่เมาะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่เมาะทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านดงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาสักทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจางเหนือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสบป้าดทั้งตำบล

ธนาคาร

แก้
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่เมาะ
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่เมาะ
 • ธนาคารออมสิน สาขาแม่เมาะ

อ้างอิง

แก้
 1. "แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและยุบกิ่งอำเภอต่าง ๆ ในมณฑลพายัพ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 30 (0 ง): 447–448. June 1, 1913.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ตั้งเป็นกิ่งอำเภอแม่เมาะ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 93 (58 ง): 856. April 13, 1976. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-02-01. สืบค้นเมื่อ 2008-10-14.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอแม่เมาะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 98 (52 ง): 1011–1013. April 7, 1981.
 4. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอลานกระบือ อำเภอดงหลวง อำเภอทรายมูล อำเภอแม่เมาะ และอำเภอบัวเชด พ.ศ. ๒๕๒๗" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 101 (96 ก): (ฉบับพิเศษ) 10-12. July 26, 1984. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-02-01. สืบค้นเมื่อ 2008-10-14.
 5. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอแม่ทะกับอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๓๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 106 (236 ก): (ฉบับพิเศษ) 1-3. December 31, 1989.
 6. จำนวนประชากรและบ้าน จำแนกเป็นรายอำเภอ และรายตำบล จังหวัดลำปาง ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553, สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย