แม่น้ำงาว[1] เป็นแม่น้ำสายหนึ่งที่มีต้นกำเนิดในอำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยต้นน้ำอยู่ที่บริเวณดอยผาแม่จกซึ่งเป็นภูเขาลูกหนึ่งของทิวเขาผีปันน้ำตะวันออกในเขตบ้านขุนแม่งาว ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว ไหลจากภูเขาสูงผ่านที่ราบลุ่มลงสู่อำเภองาว จากนั้นไหลไปบรรจบกับแม่น้ำยมที่บ้านปากงาว ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ แม่น้ำงาวเป็นลำน้ำสาขาหลักของแม่น้ำยม หนึ่งในแม่น้ำสี่สายต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำงาว
แม่น้ำงาวช่วงที่ไหลผ่านตัวอำเภองาว
ระบบอุทกวิทยา
แอ่งสมุทรมหาสมุทรแปซิฟิก
ระบบแม่น้ำลำน้ำสาขาแม่น้ำยม
ลุ่มน้ำประธานลุ่มแม่น้ำยม
ชื่อแหล่งน้ำแม่น้ำงาว
ข้อมูลทั่วไป
ไหลผ่านอำเภองาว, อำเภอสอง
ความยาว98 กม.
ต้นน้ำดอยผาแม่จก
ที่ตั้งของต้นน้ำตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ท้ายน้ำแม่น้ำยม
ที่ตั้งของท้ายน้ำบ้านปากงาว อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ลำน้ำสาขาที่สำคัญ แก้ไข

  • น้ำแม่แหง
  • น้ำแม่หวด
  • น้ำแม่โป่ง
  • น้ำแม่อ้อน

อ้างอิง แก้ไข

  1. ราชบัณฑิตยสถาน. อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2557, หน้า 122.