พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย)

พระเทพรัตนมุนี นามเดิม สุรชัย วิชชุกิจมงคล ฉายา สุรชโย เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร,ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12

พระเทพรัตนมุนี

(สุรชัย สุรชโย)
Phra Surachai Wat Sakes.jpg
ชื่ออื่นพระคุณท่าน ท่านเจ้าคุณสุรชัย
ส่วนบุคคล
เกิดพ.ศ. 2507 (59 ปี)
นิกายมหานิกาย
การศึกษาเปรียญธรรม 7 ประโยค นักธรรมชั้นเอก
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
อุปสมบท25 เมษายน พ.ศ. 2521
พรรษา44 พรรษา

ประวัติแก้ไข

พระเทพรัตนมุนี มีนามเดิมว่าสุรชัย วิชชุกิจมงคล ได้บรรพชา เป็นสามเณรวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ จากนั้นสามเณรสุรชัยได้คอยปรนนิบัติรับใช้สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) และศึกษาพระธรรมวินัยควบคู่กันไปด้วย จนได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2521 ณ พัทธสีมาพระอุโบสถ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า "สุรชโย"

หลังจากอุปสมบทก็ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ดูแลงานปกครอง เคยดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 12 และเจ้าคณะภาค 12 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 ในขณะเดียวกันยังเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดสระเกศ เป็นกรรมการตรวจนักธรรมสนามหลวง ปัจจุบันพระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย) พำนักอยู่ที่คณะ 8 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ปริญญาที่ได้รับการถวายแก้ไข

สมณศักดิ์แก้ไข

  • พ.ศ. 2540 รับฐานานุศักดิ์ในราชทินนามที่ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์ พระครูฐานานุกรมในสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
  • พ.ศ. 2544 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระปัญญาวชิราภรณ์[1]
  • พ.ศ. 2549 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปัญญาโสภณ ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[2]
  • พ.ศ. 2557 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพรัตนมุนี ศรีศาสนกิจสุนทร ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[3]

ตำแหน่งการปกครองคณะสงฆ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ในต่างประเทศ, เล่ม 118, ตอนที่ 24 ข, 7 ธันวาคม 2544, หน้า 86
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 123, ตอนที่ 26 ข, 25 ธันวาคม 2549, หน้า 26
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 131, ตอนที่ 25 ข, 2 ธันวาคม 2557, หน้า 2
ก่อนหน้า พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย) ถัดไป
พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร)    
เจ้าคณะภาค 12
(17 มกราคม 2558 - 16 มิถุนายน 2564)
  พระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ)