พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย)

พระเทพรัตนมุนี นามเดิม สุรชัย วิชชุกิจมงคล ฉายา สุรชโย เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 12 และเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

พระเทพรัตนมุนี
(สุรชัย สุรชโย)
เกิดพ.ศ. 2507
อายุ54 ปี
อุปสมบท25 เมษายน พ.ศ. 2521
วัดวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
จังหวัดแขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
สังกัดมหานิกาย
วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 7 ประโยค นักธรรมชั้นเอก
ตำแหน่งเจ้าคณะภาค 12
เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติแก้ไข

พระเทพรัตนมุนี มีนามเดิมว่าสุรชัย วิชชุกิจมงคล ได้บรรพชา ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ครั้นดำรงสมณศักดิ พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ จากนั้นสามเณรสุรชัยได้คอยปรนนิบัติรับใช้สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) และศึกษาพระธรรมวินัยควบคู่กันไปด้วย จนได้เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2521 ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า "สุรชโย"

หลังจากอุปสมบทก็ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งผู้ช้วยเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ดูแลงานปกครอง ในขณะเดียวกันยังเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดสระเกศ เป็นกรรมการตรวจนักธรรมสนามหลวง สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ได้สั่งให้พระพรหมสุธีพักการปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะภาค 12 โดยให้พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย) รองเจ้าคณะภาค12 เป็นรักษาการเจ้าคณะภาค 12 แทน ในปัจจุบัน พระเทพรัตนมุนี จำวัดอยู่ที่คณะ 8 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร [1]

ปริญญาที่ได้รับการถวายแก้ไข

สมณศักดิ์แก้ไข

  • พ.ศ. 2540 รับฐานานุศักดิ์ในราชทินนามที่ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์ พระครูฐานานุกรมในสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
  • พ.ศ. 2544 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระปัญญาวชิราภรณ์[2]
  • พ.ศ. 2549 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปัญญาโสภณ ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[3]
  • พ.ศ. 2557 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพรัตนมุนี ศรีศาสนกิจสุนทร ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[4]

ตำแหน่งการปกครองคณะสงฆ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. พักตำแหน่งเจ้าคณะภาค 12 'เจ้าคุณเสนาะ', เดลินิวส์, วันเสาร์ 17 มกราคม 2558, สืบคันวันที่ 18 มกราคม 2558
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ในต่างประเทศ, เล่ม 118, ตอนที่ 24 ข, 7 ธันวาคม 2544, หน้า 86
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 123, ตอนที่ 26 ข, 25 ธันวาคม 2549, หน้า 26
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 131, ตอนที่ 25 ข, 2 ธันวาคม 2557, หน้า 2


ก่อนหน้า พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย) ถัดไป
พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร)    
เจ้าคณะภาค 12
(17 มกราคม 2558 - ปัจจุบัน)
  อยู่ในวาระ