พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน)

พระพรหมโมลี นามเดิม สุชาติ สอดสี ฉายา ธมฺมรตโน กรรมการมหาเถรสมาคม,ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ, เจ้าคณะภาค 5,เจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ,แม่กองบาลีสนามหลวง,เลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูต,รองประธานคณะพระธรรมจาริก,หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 3,อดีตประธานคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช,อดีตเลขานุการประธานสมัชชามหาคณิสสร

พระพรหมโมลี

(สุชาติ ธมฺมรตโน)
คำนำหน้าชื่อพระเดชพระคุณ
ชื่ออื่นท่านเจ้าคุณพระมหาสุชาติ ป.ธ.9
ส่วนบุคคล
เกิด23 ตุลาคม พ.ศ. 2497 (69 ปี)
นิกายมหานิกาย
การศึกษาน.ธ.เอก,ป.ธ.9,พธ.บ.,ศษ.บ.
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
อุปสมบท4 กรกฎาคม พ.ศ. 2519
พรรษา47
ตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม,ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ,เจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ,แม่กองบาลีสนามหลวง

ประวัติ แก้

ชาติกำเนิด แก้

พระพรหมโมลี มีนามเดิมว่า สุชาติ นามสกุล สอดสี เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2497 ปีมะเมีย ณ บ้านบางงาม ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

บรรพชา - อุปสมบท แก้

พระพรหมโมลี บรรพชาเป็นสามเณร วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2508 ณ วัดเกาะ ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพระครูวรนาถรังษี หรือหลวงพ่อปุย วัดเกาะ เป็นพระอุปัชฌาย์

บรรพชาศึกษาเล่าเรียนจวบจนสอบไล่ได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ต่อมาอุปสมบทเป็นนาคหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 ณ พัทธสีมาพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) วัดสามพระยา เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร) วัดชนะสงคราม ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมปิฎก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมธีรราชมหามุนี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายานามว่า "ธมฺมรตโน"

วิทยฐานะ แก้

ตำแหน่ง แก้

งานปกครอง แก้

งานการศึกษา แก้

งานเผยแผ่ แก้

งานพิเศษ แก้

สมณศักดิ์,พัดยศ แก้

ในการทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยค เปรียญธรรม 6 ประโยค พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานทรงตั้งเปรียญธรรมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

ก่อนหน้า พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ถัดไป
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)   เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
(พ.ศ. 2565 — ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในตำแหน่ง
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)   แม่กองบาลีสนามหลวง
(พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในตำแหน่ง
พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ)    
รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
(พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในตำแหน่ง

อ้างอิง แก้

  1. แต่งตั้ง "พระพรหมโมลี" รักษาการเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ แทน "สมเด็จช่วง"
  2. "โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "เจ้าคุณธงชัย-พระพรหมบัณฑิต" กก.มหาเถรสมาคม". Thai PBS.
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ 2530, เล่ม 104, ตอนที่ 253 ฉบับพิเศษ, 5 ธันวาคม 2530, หน้า 12
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 109, ตอนที่ 101 ฉบับพิเศษ, 12 สิงหาคม 2535, หน้า 8
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 116, ตอนที่ 23 ข, 27 ธันวาคม 2542, หน้า 2
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เก็บถาวร 2015-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 121, ตอนที่ 17 ข, 15 กันยายน 2547, หน้า 3
  7. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม 129, ตอนที่ 8 ข, 5 มีนาคม 2555, หน้า 3-5