วัดเกาะ (จังหวัดสุพรรณบุรี)

วัดในจังหวัดสุพรรณบุรี

วัดเกาะ ตั้งอยู่เลขที่ 104 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3038 (ดอนเจดีย์-ศรีประจันต์) หมู่ที่ 5 ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวัดราษฎร์ คณะสงฆ์มหานิกาย เขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรณบุรี คณะสงฆ์ ภาค14

วัดเกาะ
ตราวัดเกาะ
แผนที่
ชื่อสามัญวัดเกาะ
ที่ตั้งเลขที่ 104 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3038 (ดอนเจดีย์-ศรีประจันต์) หมู่ที่ 5 ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายเถรวาท มหานิกาย
ก่อตั้งพ.ศ.2358
พระประธานหลวงพ่อในโบสถ์
พระพุทธรูปสำคัญหลวงพ่อโต , พระพุทธเจ้า 5 พระองค์
เจ้าอาวาสพระครูปริยัติกิตติวงศ์ (ปกิตต์ ฐิตวํโส) ป.ธ.3
มหามงคลรูปเหมือนหลวงพ่อปุย หลวงพ่อเซ้ง บนศาลาการเปรียญ
จุดสนใจมณฑป
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ

แก้

วัดสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน สันนิษฐานว่าอยู่ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นอย่างน้อย เริ่มจากมีบุคคลคณะหนึ่งมาทำดินพลุตะไล ณ สถานที่แห่งนี้ แล้วพิจารณาเห็นว่ามีลำน้ำล้อมรอบ ลักษณะเป็นเกาะ เป็นจุดศูนย์กลางของชุมชน เหมาะที่จะสร้างวัด จึงชักชวนชาวบ้านในพื้นที่ให้ช่วยกันสร้างวัด[1] แล้วขนานนามตามลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งว่า “วัดเกาะ” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดเกาะแก้ว" แต่ประชาชนยังนิยมเรียกว่า "วัดเกาะ" และใช้ชื่อนี้ตลอดมา[2]

ที่ดินตั้งวัดมีพื้นที่จำนวน 23 ไร่ ได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2358[3] ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2496 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 8 เมตร ยาว 30 เมตร[4]

เป็นวัดซึ่งมีอดีตเจ้าอาวาส คือ พระครูวรนาถรังษี (ปุย ปุญฺญสิริ) เป็นพระเถราจารย์ที่มีชื่อเสียง เป็นที่เคารพนับถือของประชาชน วัตถุมงคลของท่านได้รับความนิยม[5]

เป็นโบราณสถาน หมายเลขทะเบียน 0006354 ของกรมศิลปากร[6] ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504[7]

ทำเนียบเจ้าอาวาส (เท่าที่พบข้อมูล) [2]

แก้
ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 หลวงพ่อพูน - -
2 หลวงพ่อคำ - -
3 หลวงพ่อขำ - -
4 หลวงพ่อยิ้ม - -
5 หลวงพ่อจันทร์ - -
6 หลวงปู่เฒ่าพลาย - พ.ศ.2453 มรณภาพ
7 พระอาจารย์ขัน พ.ศ.2453 พ.ศ.2455 ลาสิกขา
8 พระอาจารย์แจ้ง พ.ศ.2455 พ.ศ.2458 ลาสิกขา
9 พระอาจารย์พลอย พ.ศ.2458 พ.ศ.2463 ลาสิกขา
10 พระอาจารย์แคล้ว พ.ศ.2463 พ.ศ.2466 ลาสิกขา
11 พระครูวรนาถรังษี (ปุย ปุญฺญสิริ) พ.ศ.2466 พ.ศ.2485 สมัยที่ 1 , ลาออก
12 พระอาจารย์ฉ่อย อุตฺตมสาโร พ.ศ.2485 ไม่พบข้อมูล ลาออก
13 พระอาจารย์เกี้ยน ไม่พบข้อมูล พ.ศ.2489 ลาสิกขา
14 พระครูวรนาถรังษี (ปุย ปุญฺญสิริ) พ.ศ.2489 พ.ศ.2495 รักษาการ
พ.ศ.2495 พ.ศ.2523 สมัยที่ 2 , มรณภาพ
15 พระครูสุวรรณปัญญารัต (เซ้ง,สกล ปญฺญาพโล) พ.ศ.2523 พ.ศ.2549 มรณภาพ
16 พระครูปริยัติกิตติวงศ์ (ปกิตต์ ฐิตวํโส) ป.ธ.3 พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน

ทำเนียบศิษย์วัด (บางส่วน) [2]

แก้

บรรพชิต

แก้
 • พระเมตตาวิหารีเถร (ปัด รัตตาคม ธมฺมสโร) วัดชัยฉิมพลี , วัดคูหาสวรรค์ กรุงเทพมหานคร
 • พระครูวรนาถรังษี (ปุย รักกุล ปุญฺญสิริ) วัดเกาะ จังหวัดสุพรรณบุรี
 • พระครูยิ้ม ศรีนิล สปญฺโญ วัดชีธาราม จังหวัดสุพรรณบุรี
 • พระเทพคุณาธาร (ปูขุ่น , ผล เล็กสมบูรณ์ ชินปุตฺโต) ป.ธ.4 วัดพระพิเรนทร์ วรจักร กรุงเทพมหานคร
 • พระครูสุวรรณปัญญารัต (เซ้ง , สกล พระมนตรี ปญฺญาพโล) วัดเกาะ จังหวัดสุพรรณบุรี
 • พระสมุห์ทองชุบ รกฺขิโต วัดเกาะ จังหวัดสุพรรณบุรี
 • พระปริยัติคุณาภรณ์ (เฉลี่ย มณีวงษ์ สิริธโร) ป.ธ.3 วัดธัญญวารี จังหวัดสุพรรณบุรี
 • พระธรรมวชิรนายก (ปรีชา จันทรัตน์ อภิวณฺโณ) ป.ธ.9 วัดราชบุรณราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
 • พระพรหมโมลี (สุชาติ สอดสี ธมฺมรตโน) ป.ธ.9 วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 • พระราชวิริยาลังการ (สุบิน มณีวงษ์ ธีรวํโส) ป.ธ.9 ดร. วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 • พระสุนทรกิจโกศล (เสวย จันทรัตน์ ชนสโภ) ป.ธ.6 ดร. วัดอรุณราชวรารามฯ กรุงเทพมหานคร
 • พระครูภาวนาวิจิตร (สำรวย บุญส่ง จารุวณฺโณ) ป.ธ.5 วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 • พระครูสุนทรชัยสิทธิ (ณรงค์ นวมทอง ถิรธมฺโม) วัดบ้านป่า จังหวัดอ่างทอง
 • พระครูปริยัติกิตติวงศ์ (ปกิตต์ สุพรรณไสว ฐิตวํโส) ป.ธ.3 วัดเกาะ จังหวัดสุพรรณบุรี
 • พระครูสมุห์ชูศักดิ์ อุ่นใจ ชยานนฺโท วัดประชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี
 • พระครูใบฎีกาสุริยัณห์ จันทรัตน์ สิริปญฺโญ วัดวังพลับใต้ จังหวัดสุพรรณบุรี
 • พระมหาสมเดช บุญศรีรอด ธีรปญฺโญ ป.ธ.6 วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ฯลฯ

ฆราวาส

แก้
 • นายเตือน บุญแย้ม
 • พันเอก สุวัจน์ บัวทอง
 • รศ.เชาวน์ มณีวงษ์
 • ดร.เสริม วงษ์จันทร์ ป.ธ.9
 • ผศ.ดร.สมชาย ลำดวน ป.ธ.3
 • นายบูลพัฒน์ (เกลียว) ดอกตะเคียน ป.ธ.4
 • ดร.วิทยา ศรีชมภู
 • พันเอก มานพ เมืองแก้ว ป.ธ.9
 • นายบุญพา มีชนะ ป.ธ.9
 • นายบุญเกื้อ ตู้แก้ว ป.ธ.4
 • นายธวัช มณีวงษ์ ป.ธ.3
 • นายสุกิจ มณีวงษ์ ป.ธ.3
 • นายภิญโญ ภู่ไข่ ป.ธ.3
 • นายโสภณ พระมนตรี ป.ธ.6

ฯลฯ

อาคาร เสนาสนะ [2]

แก้
 • มณฑป สร้างเมื่อ พ.ศ.2458 เป็นสถานที่ประดิษฐาน พระพุทธรูป และรอยพระพุทธบาท (จำลอง) ได้รับการบูรณะเมื่อ พ.ศ.2496 และ พ.ศ.2556
 • อุโบสถ กว้าง 9.25 เมตร ยาว 31.50 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2496 บูรณะเมื่อ พ.ศ.2533
 • หอระฆัง สูง 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2497 บูรณะเมื่อ พ.ศ.2525 , พ.ศ.2550
 • ฌาปนสถาน (เมรุ) หลังเก่า สร้างเมื่อราว พ.ศ.2510
 • หอสวดมนต์ กว้าง 8.50 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2517
 • ศาลาการเปรียญวรนาถรังษี กว้าง 21 เมตร ยาว 44.50 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2523
 • ฌาปนสถาน (เมรุ) หลังใหม่ สร้างเมื่อ พ.ศ.2548
 • ศาลารัชมงคลรังษี กว้าง 15 เมตร ยาว 35 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2553
 • อาคารอัศวเกียรติ สร้างเมื่อ พ.ศ.2555
 • ซุ้มประตูทางเข้าวัด ริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3038 (ดอนเจดีย์-ศรีประจันต์) สร้างเมื่อ พ.ศ.2562
 • ศาลาอเนกประสงค์ (โดม) กว้าง 29 เมตร ยาว 65 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2562
 • นอกจากนี้ยังมี กุฏิสงฆ์ โรงครัว ห้องพัสดุ ห้องน้ำ-สุขา เป็นต้น

ปูชนียวัตถุ สิ่งน่าสนใจภายในวัด [2]

แก้

การศึกษา

แก้

เทศกาล งานประจำปี[2]

แก้
 • พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน วันคล้ายวันมรณภาพพระครูวรนาถรังษี (ปุย ปุญฺญสิริ) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ (วันบูรพาจารย์)
 • งานปิดทองไหว้พระประจำปี วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 (วันตรุษไทย)
 • งานปิดทองไหว้พระประจำปี วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 (วันลอยกระทง)
 • พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน วันคล้ายวันมรณภาพพระครูสุวรรณปัญญารัต (เซ้ง , สกล ปญฺญาพโล) วันที่ 25 ธันวาคม

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 พระปลัดสกล ปญฺญาพโล. (2523). ประวัติพระครูวรนาถรังษี (ปุย ปุญฺญสิริ). กรุงเทพฯ: อาทรการพิมพ์
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 พีระศักดิ์ สุนทรวิภาต. (2563). ที่ระลึก 125 ปีชาตกาล 40 ปีมรณภาพ พระครูวรนาถรังษี (ปุย ปุญฺญสิริ). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: กุศลบุญการพิมพ์
 3. กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 21. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา
 4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมา, เล่ม 70, ตอน 54, 18 สิงหาคม 2496, หน้า 955
 5. "พระเก่งเมืองสุพรรณ "หลวงพ่อปุย ปากพระร่วง" วาจาสิทธิ์ จนเหล่านักเลง หรือแม้แต่ผี ยังเกรงกลัว เก่งอาคมตั้งแต่วัยเด็ก ฟันแทงไม่เข้า!!". tnews. 2017-07-02.
 6. "รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดสุพรรณบุรี", วิกิพีเดีย, 2024-02-28, สืบค้นเมื่อ 2024-05-31
 7. ศิลปากร, กรม, กองโบราณคดี. (2533). โบราณสถานที่ยังมิได้ขึ้นทะเบียน เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด