หอระฆัง คืออาคารประเภทหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งก่อสร้างในวัดทุกแห่ง ใช้เป็นอาคารสำหรับแขวนระฆังเพื่อใช้ตีบอกสัญญาณ เวลาแก่พระสงฆ์ในการลงทำวัตรและประกอบกิจของสงฆ์

ประเภทของหอระฆังแก้ไข

ลักษณะรูปทรงอาคารของหอระฆังแก้ไข

  • แบบ 4 เหลี่ยม
  • แบบ 6 เหลี่ยม
  • แบบ 8 เหลี่ยม
  • แบบทรงกลม

ลักษณะรูปทรงหลังคาของหอระฆังแก้ไข

ความหมายและสัญลักษณ์ทางพุทธปรัชญาแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

ภาพจากแหล่งภายนอกแก้ไข

หนังสือแก้ไข

  • สมคิด จิระทัศนกุล วัด: พุทธศาสนสถาปัตยกรรมไทย โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2544. ISBN 974-6006-81-9
  • Karl Döhring, Buddhist Temples of Thailand: An Architectonic Introduction, White Lotus Press, 2000. ISBN 974-7534-40-1