ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3038

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3038 (สายดอนเจดีย์ – ศรีประจันต์) เป็นทางหลวงแผ่นดินในจังหวัดสุพรรณบุรี มีระยะทางตลอดทั้งสาย 15.945 กิโลเมตร (เริ่มนับ กม.1+000) เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรสวนทาง ยกเว้นในเขตชุมชนจะเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ โดยทางหลวงสายนี้เริ่มต้นบน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 322, ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3264 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ ไปทางทิศตะวันออก เข้าสู่เขต อำเภอศรีประจันต์ ที่ตำบลบางงาม และตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3507 ที่ตำบลบ้านกร่าง ข้าม แม่น้ำท่าจีน ไปสิ้นสุดที่แยกศรีประจันต์ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ในตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ เป็นเส้นทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3038
ดอนเจดีย์ - ศรีประจันต์
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว15.945 กิโลเมตร (9.908 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อไม่ระบุ–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตก ทล.322 / ทล.3264 ใน อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
ปลายทางทิศตะวันออก ทล.340 ใน อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายชื่อทางแยก

แก้
รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3038 ทิศทาง: ดอนเจดีย์-ศรีประจันต์
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 0+000 เชื่อมต่อจาก:   ทล.3264 ไป บ.สระกระโจม
ไม่มี   ทล.322 ไป สุพรรณบุรี
1+000 ไม่มี   ทล.3038 ไป อ.ศรีประจันต์
ตรงไป: ถนนเทศบาล ไปบรรจบ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3264
2+500 สพ.3058 ทางหลวงชนบท สพ.3058 ไป บ.ท่าเสด็จ สพ.3058 ทางหลวงชนบท สพ.3058 ไป บ.หนองขุม
ศรีประจันต์ 7+100 สพ.3003 ทางหลวงชนบท สพ.3003 ไป บ.ดงกระเชา ไม่มี
8+300   ทางหลวงชนบท สพ.3057 ไป อ.สามชุก   ทางหลวงชนบท สพ.3057 ไป บ.ท่าเสด็จ
15+100   ทล.3507 ไป อ.สามชุก   ทล.3507 ไป บ.โพธิ์พระยา
15+545 สะพาน ข้ามแม่น้ำท่าจีน
15+945 แยกศรีประจันต์   ทล.340 ไป ชัยนาท   ทล.340 ไป สุพรรณบุรี
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้