นาคหลวง หมายถึง ผู้ที่ได้รับบรรพชาอุปสมบทภายในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบท นาคหลวงที่มีชื่อเสียงในฐานะนาคหลวงรูปสุดท้ายของรัชกาลที่ 9 ได้แก่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร[1]

นาคหลวง มี 2 ประเภท1 คือ

 • พระบรมวงศานุวงศ์หรือข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและได้ทำเรื่องกราบบังคมทูลขอเป็นนาคหลวง
  • พระราชวงศ์ ราชสกุล ราชนิกุล นาคหลวงประเภทนี้ จะมีพิธีสมโภชในพระที่นั่งแล้วแห่ไปอุปสมบทในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  • ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร นาคหลวงประเภทนี้ จะไม่มีพิธีสมโภช เว้นแต่จะโปรดเกล้าฯ เป็นพิเศษ
  • ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร พระราชทานเครื่องบริขารไปอุปสมบท ตามวัดที่ติดต่อไว้เอง (เรียกนาคหลวงประเภทนี้ว่า "นาคในพระบรมราชานุเคราะห์")
 • ผู้สอบภาษาบาลี ได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ขณะยังเป็นสามเณร อายุไม่เกิน 21 ปี[2] (เรียกนาคหลวงประเภทนี้ว่า "นาคหลวงสายเปรียญธรรม")

ประวัติ

แก้

การอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเพื่อศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย เป็นประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา มาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อภาวะบ้านเมืองสงบเรียบร้อยขึ้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) ผนวช ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อปี พ.ศ. 2331 นับว่าเป็น "นาคหลวงองค์แรก" ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นี้

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือ "การโสกันต์แต่ก่อน" ว่า

...พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ครั้งนั้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร พระชนมายุครบ ๒๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ทรงพระราชศรัทธา จะให้ผนวชถวายพระราชกุศล...ครั้งนั้นสมเด็จพระวงศ์เธอ ซึ่งเวลานั้นเรียกกันว่า พระเจ้าหลานเธอ ๒ พระองค์ คือ เจ้าฟ้า กรมหลวงนรินทรนเรศร์ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์ใหญ่ กรมพระยาเทพสุดาวดี พระองค์หนึ่ง และเจ้าฟ้า กรมหลวงเทพหริรักษ์ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์น้อยกรมพระศรีสุดารักษ์พระองค์หนึ่ง สองพระองค์นี้ทรงเจริญพระพรรษา อายุ ๓๐ ปีเศษแล้ว ยังหาได้ผนวชเป็นภิกษุไม่...การมีโอกาสก็มีศรัทธากราบถวายบังคมทูลขอผนวชด้วย....พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ จึงโปรดฯให้ผนวชพร้อมกันเป็น ๓ พระองค์

การผนวชในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งในเวลานั้นเรียกว่า วัดพระศรีสรรพเพชญดาราม ครั้งนั้นเป็นปฐมก่อนกว่าคนทั้งปวง ท่านเสนาบดีผู้ใหญ่และเจ้าพนักงานก็ปรึกษาหาระบอบแบบแผนโบราณ ก็จัดการไปให้สมควรแก่ธรรมเนียมอย่างโบราณ ทั้งเวลาสมโภชและผนวชครั้งนั้น พร้อมกันเห็นว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าต่างกรม ทรงศักดินา ๔๐,๐๐๐ สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เป็นต่างกรม ทรงศักดินาเพียง ๑๕,๐๐๐ แม้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ มีพระชนมายุอ่อนกว่า ก็ไม่ควรให้อยู่เบื้องหลัง ควรยกเป็นนาคเอกออกหน้า จึงจะต้องเยี่ยงอย่างซึ่งมีมาแต่โบราณ จึงให้พร้อมกันจัดการ

ดังนั้น เมื่อเวลาสมโภชก็สงบกันอยู่ ครั้นเมื่อเวลาผนวช เจ้าพนักงานเชิญเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเข้าไปขอบรรพชาก่อน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์ใหญ่ พระทัยมีทิฐิมานะมาก พระวาจาก็มักจะร้ายแรง เสด็จอยู่ในพระฉากใกล้ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าเสด็จประทับอยู่ เมื่อทอดพระเนตรออกมานอกฉากเห็นดังนั้น ก็ทรงขัดเคืองบ่นด้วยพระวาจาต่างๆเกินๆไปตามพระนิสัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ได้ทรงสดับ ก็ทรงรำคาญพระราชหฤทัย จึงมีพระราชโองการตรัสซักถามเสนาบดีและเจ้าพนักงานไปว่า ‘...เหตุไฉนจึงมาจัดผู้น้องให้มาออกหน้าผู้พี่ดังนี้เล่า...’

เสนาบดีผู้ใหญ่กราบทูลว่า ‘...อย่างธรรมเนียมโบราณที่เคยประพฤติอย่างนี้ ซึ่งจะให้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอผนวชก่อนพระเจ้าลูกเธอนั้นเยี่ยงอย่างไม่มี...’ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ได้ทรงฟังดังนั้น ก็ยิ่งทรงขัดเคืองทรงบ่นต่างๆมากไปอีก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯได้ทรงสดับ ก็ทรงพระโทมนัสจนถึงมีน้ำพระเนตร จึงมีพระราชโองการตรัสไปว่า ‘...ถึงอย่างธรรมเนียมเก่าไม่มี ก็ธรรมเนียมใดที่ท่านทั้งหลายว่าดี ธรรมเนียมนั้นให้ยกเลิกเสียเถิดอย่าใช้ จงเอาอย่างธรรมเนียมไพร่มาประพฤติเถิด ให้จัดลำดับตามอายุเถิด ใครแก่ให้ไปหน้า ใครอ่อนให้ไปหลัง หรือตามลำดับบรรพบุรุษที่นับตามบุตรพี่บุตรน้องเถิด เพราะเราเกิดมาเป็นไพร่ ได้มาเป็นเจ้านายเมื่อเวลาเป็นเบื้องปลายอายุแล้ว...’ ด้วยเหตุนี้ เมื่อเวลาทรงขอนิสัย และผนวชเป็นพระภิกษุ เจ้าพนักงานจึงต้องจัดให้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ สองพระองค์เป็นนาคเอกนาครอง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอผนวชต่อภายหลังตามพระราชโองการดำรัสสั่ง...

ตั้งแต่นั้นมา จึงเป็นราชประเพณีที่พระบรมราชวงศ์หากจะผนวชจะต้องผนวชในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยโปรดเกล้าฯ ให้เป็น "นาคหลวง"

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในพระราชพิธี 12 เดือน ว่า

...การผนวชเจ้านายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเป็นพระองค์แรกทีเดียวนั้น คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เพราะฉะนั้น บรรดาเจ้านายภายหลังที่เป็นเจ้าฟ้า พระองค์เจ้า หม่อมเจ้า ทั้งในวังหลวงวังหน้า ไม่มีพระองค์ใดที่ได้ผนวชอื่นนอกจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามเลย เว้นแต่พิการเป็นที่รังเกียจอย่างหนึ่งอย่างใด เพราะฉะนั้น จึงได้ถือกันว่า ถ้าเจ้านายองค์ใดไม่ได้ผนวชในวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้ว ย่อมเป็นคนที่เสียแล้ว หรือจะเสียคนต่อไปเป็นแน่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงถือจนชั้นบวชเณร…

นาคหลวงสายเปรียญธรรม

แก้

นาคหลวงสายเปรียญธรรมถือเป็นจุดหมายสูงสุดของการศึกษาภาษาบาลีของสามเณรในวัดต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร วัดทั่วราชอาณาจักรถือเป็นเกียรติอย่างสูงของวัดที่สามารถผลิตศาสนทายาทให้ศึกษาจนสำเร็จเปรียญ 9 ได้ขณะยังเป็นสามเณร หลายวัด จัดฉลองเพื่อแสดงมุทิตาอย่างเอิกเกริกให้แก่สามเณรเพื่อให้สังคมรู้จักกันอย่างกว้างขวาง อันจะเป็นเกียรติแก่สามเณรและครอบครัวซึ่งสนับสนุนศาสนทายาทที่มีคุณภาพได้สำเร็จ สามเณรในวัดต่างๆ ทั่วราชอาณาจักรที่ศึกษาภาษาบาลีแต่อายุยังน้อยจำนวนมากหวังว่าจะได้เป็นนาคหลวง เพราะเป็นเกียรติยศสูงสุดในด้านการศึกษาที่ผู้เป็นสามเณรจะพึงได้รับ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการอุปสมบทไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ปัจจุบัน คณะสงฆ์ไทยมีนาคหลวงสายเปรียญธรรมซึ่งผู้สอบได้เปรียญ 9 ประโยค ขณะยังเป็นสามเณร จำนวน 301 รูป (ข้อมูลปี พ.ศ.2566) ดังนี้ :

พ.ศ. 2374

แก้

พ.ศ. 2451

แก้

พ.ศ. 2503

แก้

พ.ศ. 2504

แก้

พ.ศ. 2506

แก้
 • สามเณรอุทัย เกลี้ยงเล็ก - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดบางหลวง ปทุมธานี

พ.ศ. 2514

แก้

พ.ศ. 2516

แก้

พ.ศ. 2519

แก้

พ.ศ. 2521

แก้
 • สามเณรชรินทร์ จุลคประดิษฐ์ - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดมหาพฤฒาราม
 • สามเณรสุรินทร์ คุ้มจั่น - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดดาวดึงษาราม (ปัจจุบันเป็น พล.อ.ต.สุรินทร์ คุ้มจั่น)
 • สามเณรประเชิญ ชื่นรักชาติ - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดดาวดึงษาราม ปัจจุบันทำงานที่ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น Chief System Engineer ให้กับบริษัท Visa Inc.

พ.ศ. 2522

แก้
 • สามเณรสุจินต์ เพชรเนียน - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

พ.ศ. 2523

แก้
 • สามเณรสมชัย ฟักสุวรรณ - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดชนะสงคราม

พ.ศ. 2524

แก้
 • สามเณรสังเวย เนตรนิมิตร - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

พ.ศ. 2525

แก้
 • สามเณรชนะ ภมรพล - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดราชบุรณะ (ปัจจุบันเป็น พระศรีธวัชเมธี รองเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์)
 • สามเณรวัชระ งามจิตรเจริญ - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดสีหไกรสร

พ.ศ. 2526

แก้
 • สามเณรวิชัย ใจมุ่ง - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดประยุรวงศาวาส

พ.ศ. 2527

แก้
 • สามเณรเสน่ห์ เขียวมณี - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดชนะสงคราม

พ.ศ. 2528

แก้
 • สามเณรเกรียงไกร เทพนิมิตร - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดชนะสงคราม

พ.ศ. 2529

แก้

พ.ศ. 2530

แก้
 • สามเณรสมหวัง แก้วสุฟอง - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดประยุรวงศาวาส
 • สามเณรธรรมนันท์ กันทะเตียน - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดสุทัศนเทพวราราม
 • สามเณรเสวก มีลาภกิจ - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดดาวดึงษาราม
 • สามเณรสุทิน สุขดี - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดดาวดึงษาราม
 • สามเณรสำเนียง เลื่อมใส - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดดาวดึงษาราม

พ.ศ. 2531

แก้
 • สามเณรแก้ว ชิดตะขบ - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดจักรวรรดิราชาวาส
 • สามเณรปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 20 ปี สังกัดวัดบวรนิเวศวิหาร
 • สามเณรสุทธิพงษ์ แก้วมหานิล - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดบพิตรพิมุข
 • สามเณรวิเชียร ปราบพาล - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
 • สามเณรบุญเลิศ โสภา - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดพระพุทธบาท สระบุรี

พ.ศ. 2532

แก้
 • สามเณรประสิทธิ์ กุลบุญญา - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดชนะสงคราม (ปัจจุบัน ดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา รองอธิการบดี ม.ราชภัฎอุบลราชธานี)
 • สามเณรไพโรจน์ พนารินทร์ - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดชนะสงคราม (ปัจจุบัน พันโทไพโรจน์ พนารินทร์ กรรมการผู้จัดการ บ.จก.ทิพย์มงคล555 และ บริษัท ไทยทิพย์ 999 จำกัด)

พ.ศ. 2533

แก้
 • สามเณรปรีชา บุญศรีตัน - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดหัวลำโพง
 • สามเณร อุทิส ศิริวรรณ - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดราชบุรณะ
 • สามเณรทองพูล แสงคำ - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดทองนพคุณ
 • สามเณรชัยณรงค์ ศรีมันตะ - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดพลับพลาชัย (ปัจจุบัน ผศ.ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ อาจารย์ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
 • สามเณรวินัย เภาเสน - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดปากน้ำ

พ.ศ. 2534

แก้
 • สามเณรเกรียงไกร เนากลาง - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดบพิตรพิมุข
 • สามเณรสมบัติ หม้อมีสุข - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดดาวดึงษาราม
 • สามเณรสุทัศน์ นักการเรียน - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดดาวดึงษาราม
 • สามเณรผดุง แปงการิยา - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดประยุรวงศาวาส
 • สามเณรนิพนธ์ แสงแก้ว - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดทองนพคุณ
 • สามเณรสุวิทย์ สร้อยเสนา - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม (ปัจจุบันเป็น พระศรีวิสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์)

พ.ศ. 2535

แก้
 • สามเณรธีระพงษ์ มีไธสง - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดชนะสงคราม
 • สามเณรอุเทน สัจจัง - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดชนะสงคราม
 • สามเณรคะนอง ปาลิภัทรางกูร - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดบพิตรพิมุข
 • สามเณรสุภา อุทโท - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดปทุมวนาราม
 • สามเณรเกษม โพธิ์พันธุ์ - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดราชบุรณะ
 • สามเณรสำรวย พันยูเทพ - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดใหม่อมตรส
 • สามเณรจำเนียร ผลาวงศ์ - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดนิมมานรดี (ปัจจุบันเป็น พระเมธีวชิรภูษิต วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร)
 • สามเณรมนตรี สืบด้วง - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดปากน้ำ
 • สามเณรประยูร ป้อมสุวรรณ - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดโมลีโลกยาราม
 • สามเณรเวทย์ บุญคุ้ม - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดมหาสวัสดิ์ฯ นครปฐม

พ.ศ. 2536

แก้
 • สามเณรเชษฐ์ชาย มีแก้ว - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดชนะสงคราม
 • สามเณรนิกร สิงห์เผือก - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 23 ปี สังกัดวัดบพิตรพิมุข
 • สามเณรสายัณ ปินะดวง - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดบพิตรพิมุข (ปัจจุบันเป็น พระราชปริยัติ วัดศรีโคมคำ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา)
 • สามเณรณัฐพงษ์ ภูลายยาว - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดปทุมวนาราม
 • สามเณรสุเทพ พรมเลิศ - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดพลับพลาชัย
 • สามเณรสนธิญาณ รักษาภักดี - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดปากน้ำ
 • สามเณรชลทิช (ฉลวย) จันทร์หอม - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดปากน้ำ
 • สามเณรพุทธรักษ์ ปราบนอก - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดเพชรวราราม เพชรบูรณ์

พ.ศ. 2537

แก้
 • สามเณรบุญปั่น น้อยหน่อ - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดไตรมิตรวิทยาราม
 • สามเณรเทพพร มังธานี - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดปทุมคงคา
 • สามเณรสุขุมพงษ์ ภูริวัฒโนภาส - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดมกุฏกษัตริยาราม
 • สามเณรธวัช ทะเพชร - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดสร้อยทอง
 • สามเณรประกอบ สมานทอง - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดเทวีวรญาติ
 • สามเณรสนอง นิสสัยดี - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดสุทัศนเทพวราราม
 • สามเณรณรสิทธิพร บุญตาม - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดราชโอรสาราม
 • สามเณรไพฑูรย์ อุทัยคาม - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 23 ปี สังกัดวัดศรีสุดาราม
 • สามเณรเสริม ทุ่นใจ - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดศรีสุดาราม
 • สามเณรโกวิทย์ ราชิวงศ์ - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดอนงคาราม
 • สามเณรวรธาร ทัดแก้ว - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดอ่างทอง จ.อ่างทอง
 • สามเณรวิวัธน์ บุญวัตร - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
 • สามเณรนราธิป แก้วประสิทธิ์ - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม
 • สามเณรเกรียงไกร บุญพระคม - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดป่าชัยรังสี จ.สมุทรสาคร

พ.ศ. 2538

แก้
 • สามเณรสมชาย บุญเกลี้ยง - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดบพิตรพิมุข
 • สามเณรโยธิน โทคำมา - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดบพิตรพิมุข
 • สามเณรสมเจตน์ ผิวทองงาม - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดประยุรวงศาวาส
 • สามเณรวิบูลย์ อุ่นแก้ว - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 23 ปี สังกัดวัดบึง จ.นครราชสีมา
 • สามเณรนรินทร์ แซ่หลิว - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดพระงาม จ.นครปฐม

พ.ศ. 2539

แก้
 • สามเณรอรุณ เฮียงฮม - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดตรีทศเทพ (ปัจจุบัน เป็น พระมหาอรุณ ปญฺญารุโณ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย)
 • สามเณรรัตนะ ปัญญาภา - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดมหาธาตุ (ปัจจุบัน ผศ.ดร.รัตนะ ปัญญาภา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)
 • สามเณบุญเลิศ บารมี - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดราชบุรณะ
 • สามเณรขวัญชัย ใจศิริ - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดทองนพคุณ
 • สามเณรกฤษณชัย แดงพูลผล - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดนิมมานรดี
 • สามเณรคำพอง ช้างเถื่อน - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดนิมมานรดี
 • สามเณรประสูติ เรียงเรียบ - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดประยุรวงศาวาส
 • สามเณรสัญญา โปร่งใจ - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดประยุรวงศาวาส
 • สามเณรสำเริง แสงศิริ - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดจันทาราม
 • สามเณรวิทยา แดบสูงเนิน - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดราชโอรสาราม
 • สามเณรสยาม ราชวัตร - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดศรีสุดาราม (ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม ราชวัตร, หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)[1]

พ.ศ. 2540

แก้
 • สามเณรเกรียงไกร แก้วไชยะ - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดจักรวรรดิราชาวาส (ปัจจุบันเป็น พระศรีวชิราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา)
 • สามเณรมหาศาล สืบนิสัย - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดมหาธาตุ
 • สามเณรวิรัช นุโยค - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดมหาพฤฒาราม
 • สามเณรสมศักดิ์ แก้วคำบ้ง - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดนางนองวรวิหาร
 • สามเณรสามารถ เพชรสมัย - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
 • สามเณรสมหวัง แสงบำรุง - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดศรีสุดาราม
 • สามเณรสุพจน์ คำน้อย - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

พ.ศ. 2541

แก้
 • สามเณรมงคล สวัสดี - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 23 ปี สังกัดวัดไตรมิตรวิทยาราม (ปัจจุบันเป็น พระศรีวีรมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม)
 • สามเณรฉัตรชัย มูลสาร - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดบวรนิเวศวิหาร
 • สามเณรจิรกิตติ์ ชัยศรี - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
 • สามเณรกาญจน์ ถาวรบรรจบ - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดสระเกศ
 • สามเณรสมพรณ์ พุกสาย - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
 • สามเณรชำนาญ เกิดช่อ - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี
 • สามเณรโกวิทย์ พิมพวง - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม

พ.ศ. 2542

แก้
 • สามเณรเชิดชัย หมื่นภักดี - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดสร้อยทอง (ปัจจุบันเป็นพระมหาเชิดชัย)
 • สามเณรอิทธิยาวุธ เสาวลักษณ์คุปต์ - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดสามพระยา (ปัจจุบันเป็น พระปริยัติโศภณ เจ้าอาวาสวัดดอนเมือง)
 • สามเณรวิรัตน์ ณุศรีจันทร์ - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 23 ปี สังกัดวัดประยุรวงศาวาส
 • สามเณรเดชจำลอง พุฒหอม - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดปากน้ำ
 • สามเณรไกรวรรณ ปุณขันธ์ - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดพระงาม นครปฐม (ปัจจุบันคือ พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม)

พ.ศ. 2543

แก้
 • สามเณรไมตรี กองแสน สอบไล่ได้เมื่ออายุ 20 ปี สังกัดวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามปี 2547
 • สามเณรอาทิเช่น นาขันดี - สังกัดวัดบพิตรพิมุข
 • สามเณรกวิพัฒน์ สุขแจ่ม - สังกัดวัดราชบุรณราชวรวิหาร (ปัจจุบันเป็น พระอุดมปรีชาญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม)
 • สามเณรณัทธกร ศรีคำม้วน - สังกัดวัดราชสิงขร
 • สามเณรเกียรติศักดิ์ บังเพลิง - สังกัดวัดสร้อยทอง
 • สามเณรประภาส โรจชยะ - สังกัดวัดสระเกศ
 • สามเณรทิตติ ต่วนโต - สังกัดวัดปากน้ำ
 • สามเณรวิเชียร เตสะ - สังกัดวัดโมลีโลกยาราม
 • สามเณรฟ้าหยาด มุละสีวะ - สังกัดวัดละหาร นนทบุรี
 • สามเณรปิยะ จันดาดาล - สังกัดวัดโปรดเกศเชษฐาราม สมุทรปราการ
 • สามเณรชาคริต บำเพ็ญ - สังกัดวัดพิชโสภาราม อุบลราชธานี

พ.ศ. 2544

แก้
 • สามเณรสมคิด ทินนอก - สังกัดวัดชนะสงคราม
 • สามเณรพิชิตชัย บุญเคน - สังกัดวัดชนะสงคราม
 • สามเณรโสภณ ผลศาสตร์ - สังกัดวัดชนะสงคราม
 • สามเณรนพดล พลเยี่ยม - สังกัดวัดพระเชตุพนฯ
 • สามเณรอรรถเมธ พัฒนพวงพันธ์ - สังกัดวัดสร้อยทอง
 • สามเณรสมชาย ทมถา - สังกัดวัดโสมนัสวิหาร
 • สามเณรคำปั่น อักษรวิลัย - สังกัดวัดกาญจนสิงหาสน์
 • สามเณรถาวร กระภูไชย - สังกัดวัดทองนพคุณ
 • สามเณรอุดม นุพันธ์ - สังกัดวัดโมลีโลกยาราม
 • สามเณรสุวิทย์ ธีรเนตร - สังกัดวัดพระธรรมกาย ปทุมธานี

พ.ศ. 2545

แก้
 • สามเณรโกมินทร์ ธรรมชาติ - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดสร้อยทอง (ปัจจุบัน พันตรีโกมินทร์ ธรรมชาติ อนุศาสนาจารย์กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 จ.ชลบุรี)
 • สามเณรเด่น ทัพซ้าย - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดสร้อยทอง (ปัจจุบัน นายเด่น ทัพซ้าย นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • สามเณรพรชัย หะพินรัมย์ - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดสามพระยา (ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโท ดร.พรชัย หะพินรัมย์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
 • สามเณรอัฐ รัตนวัน - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดประยุรวงศาวาส
 • สามเณรธีระศักดิ์ สุขยิ่ง - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดอรุณราชวราราม (ปัจจุบัน พันโทธีติ์ สุขยิ่ง อนุศาสนาจารย์กองพลพัฒนาที่ 1 จ.สงขลา)
 • สามเณรวิมล แจ้งสว่าง - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 20 ปี สังกัดวัดต้นสน อ่างทอง (ปัจจุบัน พันโทวิมล แจ้งสว่าง มณฑลทหารบกที่ 25 จ.สุรินทร์)
 • สามเณรอุทัย ศรีทานันท์ - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดจองคำ ลำปาง (ปัจจุบัน นายอุทัย ศรีทานันท์ นักจัดการงานทั่วไประดับชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร จ.มุกดาหาร)
 • สามเณรเกรียงศักดิ์ ไชยสมศรี - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดจองคำ ลำปาง
 • สามเณรสมหมาย สงเสนา - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดจองคำ ลำปาง
 • สามเณรชลอ กาไชยา - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดจองคำ ลำปาง (ปัจจุบันเป็น พระปิฎกโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจองคำ)
 • สามเณรสมยศ สมโมรา - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดจองคำ ลำปาง
 • สามเณรนิวัฒน์ เรืองมนตรี - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 20 ปี สังกัดวัดจองคำ ลำปาง
 • สามเณรสังวาลย์ คำสีเขียว - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 20 ปี สังกัดวัดจองคำ ลำปาง

พ.ศ. 2546

แก้
 • สามเณรสุนันท์ พรรคพรหม - สังกัดวัดชนะสงคราม
 • สามเณรสุริยา สุขเขต - สังกัดวัดชนะสงคราม
 • สามเณรพรเทพ มีพารา - สังกัดวัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
 • สามเณรสมพร นามคำ - สังกัดวัดจองคำ ลำปาง
 • สามเณรสมบูรณ์ ศรีภิญโย - สังกัดวัดจองคำ ลำปาง
 • สามเณรสุริยาวุธ สุวรรณบุบผา - สังกัดวัดประมวลราษฎร์ นครราชสีมา
 • สามเณรชัยศิลป์ แสงสว่าง - สังกัดวัดขันเงิน ชุมพร

พ.ศ. 2547

แก้
 • สามเณรไมตรี กองแสน - สังกัดวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (ปัจจุบันเป็น พระปริยัติวชิรกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม)
 • สามเณรเศรษฐา หินศิลา - สังกัดวัดราชสิงขร
 • สามเณรสุรไกร คงบุญวาสน์ - สังกัดวัดปากน้ำ
 • สามเณรเดชอุดม แสงบุญ - สังกัดวัดโมลีโลกยาราม
 • สามเณรจำเนียร บุญมา - สังกัดวัดศรีประวัติ นนทบุรี
 • สามเณรจันทร์ดี เหตุเกษ - สังกัดวัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
 • สามเณรเฉลิมรัตน์ ชัยภา - สังกัดวัดหัวช้าง ลพบุรี (ปัจจุบัน พันตรี เฉลิมรัตน์ ชัยภา อนุศาสนาจารย์มณฑลทหารบกที่ ๒๘ ค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย)
 • สามเณรดนัย เกตุตากแดด - สังกัดวัดจองคำ ลำปาง
 • สามเณรสุรคิด สุนทะวงศ์ - สังกัดวัดจองคำ ลำปาง
 • สามเณรไพโรจน์ แสงปลอง - สังกัดวัดขันเงิน ชุมพร

พ.ศ. 2548

แก้
 • สามเณรเสกสรรค์ สว่างศรี - สังกัดวัดเทพลีลา
 • สามเณรพรเพชร สารราษฎร์ - สังกัดวัดเทพลีลา
 • สามเณรสาโรจน์ บัวพันธุ์งาม - สังกัดวัดเทพลีลา
 • สามเณรสำเร็จ บัวศรี - สังกัดวัดจันทรสโมสร
 • สามเณรธีระวุฒิ ภูแดนแก่ง - สังกัดวัดพระเชตุพน
 • สามเณรธีระวัฒน์ กมลวิบูลย์ - สังกัดวัดสุทัศนเทพวราราม
 • สามเณรสร้อย ถือพุทธ - สังกัดวัดปากน้ำ
 • สามเณรสิงหทัย สมัครนิล - สังกัดวัดโมลีโลกยาราม
 • สามเณรอุทัย ขะกิจ - สังกัดวัดระฆังโฆสิตาราม
 • สามเณรชาตรี วงศ์วรรณ์ - สังกัดวัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
 • สามเณรวิริยะ ใจเที่ยง - สังกัดวัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
 • สามเณรธรรมรงค์ สุราราษฎร์ - สังกัดวัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
 • สามเณรสุชาติ จันทร์ทุม - สังกัดวัดจองคำ ลำปาง
 • สามเณรสมาน สังข์ชำนาญ - สังกัดวัดจองคำ ลำปาง
 • สามเณรนาวิน มูลพลงาม - สังกัดวัดจองคำ ลำปาง (ปัจจุบันเป็น พระอุดมธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจองคำ)
 • สามเณรทิวา ธรรมจารย์ - สังกัดวัดสุทธิวารี จันทบุรี

พ.ศ. 2549

แก้
 • สามเณรฉัตรชัย หนูชัยแก้ว - สังกัดวัดสระเกศ
 • สามเณรพรชัย มาเอม - สังกัดวัดสามพระยา
 • สามเณรอุดร จันทร์ชนะ - สังกัดวัดสามพระยา
 • สามเณรอานนท์ เหล็กดี - สังกัดวัดสามพระยา
 • สามเณรภาคภูมิ สันหลง - สังกัดวัดสุทัศนเทพวราราม
 • สามเณรสมนึก แดงเรืองรัมย์ - สังกัดวัดโมลีโลกยาราม

พ.ศ. 2550

แก้
 • สามเณรสุรพงษ์ พันธ์ไผ่ - สังกัดวัดเทพลีลา
 • สามเณรอำนาจ จอกนาค - สังกัดวัดเทพลีลา
 • สามเณรอัมราช เหมัง - สังกัดวัดราชสิงขร
 • สามเณรไพรสณฑ์ โข่ต๊ะ - สังกัดวัดสระเกศ
 • สามเณรประจักษ์ ทองดาษ - สังกัดวัดสามพระยา
 • สามเณรสมอาจ อิ่มเอม - สังกัดวัดดาวดึงษาราม
 • สามเณรสุชิน ลมขุนทด - สังกัดวัดราชโอรสาราม
 • สามเณรสมบัติ ปุ่งคำน้อย - สังกัดวัดจองคำ ลำปาง
 • สามเณรขวัญชัย บุตรพรหม - สังกัดวัดจองคำ ลำปาง
 • สามเณรเสริมศักดิ์ คูณชัย - สังกัดวัดชัยมงคล ชลบุรี
 • สามเณรฉัตรชัย ช่างทองคำ - สังกัดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี
 • สามเณรอนุวัติ จันทเณร - สังกัดวัดขันเงิน ชุมพร

พ.ศ. 2551

แก้
 • สามเณรอนนท์ สิงห์เล็ก - สังกัดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
 • สามเณรเกียรติศักดิ์ สมนาค - สังกัดวัดสามพระยา
 • สามเณรประพันธ์ เหล่าคำ - สังกัดวัดอาวุธวิกสิตาราม
 • สามเณรจะริน จันทเณร - สังกัดวัดขันเงิน ชุมพร

พ.ศ. 2552

แก้
 • สามเณรวุฒิชัย อดกลั้น - สังกัดวัดเทพลีลา
 • สามเณรกฤษฎา เชื้อพหล - สังกัดวัดมกุฏกษัตริยาราม
 • สามเณรอรรถพล จอมมงคล - สังกัดวัดสระเกศ
 • สามเณรไพฑูรย์ แก้วลือชัย - สังกัดวัดแสนสุข
 • สามเณรสาธิต พนารี - สังกัดวัดตากฟ้า นครสวรรค์
 • สามเณรนิคม สมเสนาะ - สังกัดวัดบัวงาม ราชบุรี

พ.ศ. 2553

แก้
 • สามเณรอนุชน คำมี - สังกัดวัดสร้อยทอง
 • สามเณรบุญยงค์ พลสิงห์ - สังกัดวัดสระเกศ
 • สามเณรโชคชัย คนไว -สังกัดวัดพระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี
 • สามเณรพงษ์พัฒน์ บ่อคำเกิด - สังกัดวัดหาดใหญ่สิตาราม สงขลา

พ.ศ. 2554

แก้
 • สามเณรยุทธศาสตร์ จันทร์ประมูล - สังกัดวัดเทพลีลา
 • สามเณรวีรชัย กันทอง - สังกัดวัดชัยชนะสงคราม
 • สามเณรชวิน ชัยสุวรรณ - สังกัดวัดสามพระยา
 • สามเณรสุริยนต์ สินสมุด - สังกัดวัดปากน้ำ
 • สามเณรปรีชา เหง้าโอษา - สังกัดวัดปากน้ำ
 • สามเณรจักรพงษ์ คำมุงคุณ - สังกัดวัดมะขามเรียง สระบุรี
 • สามเณรศุภชัย อนุมาตย์ - สังกัดวัดจองคำ ลำปาง
 • สามเณรนนท์ลชา ณภูมิ - สังกัดวัดสันต้นผึ้ง เชียงราย

พ.ศ. 2555

แก้
 • สามเณรสันติราษฎร์ พวงมลิ - สังกัดวัดจักรวรรดิราชาวาส
 • สามเณรวิโรจน์ วงแสนชัย - สังกัดวัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
 • สามเณรไพรวัลย์ วรรณบุตร - สังกัดวัดพิพัฒน์มงคล สุโขทัย (อดีตพระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ ปัจจุบันเป็นครีเอเตอร์ นักเขียนและนักแสดง)
 • สามเณรพิจิตร หงษ์สิบสอง - สังกัดวัดจองคำ ลำปาง (พระมหาพิจิตร ธมฺมวิจิตฺโต วัดท่าหลวง พระอารามหลวง เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร)

พ.ศ. 2556

แก้
 • สามเณรไกรสิทธิ์ ลีปัสสา - สังกัดวัดเทพลีลา
 • สามเณรอนุวัฒน์ คำโพนรัตน์ - สังกัดวัดธาตุทอง
 • สามเณรอรรณพ ใจอารีย์ - สังกัดวัดสามพระยา
 • สามเณรทนงศักดิ์ ตาดี - สังกัดวัดจองคำ ลำปาง
 • สามเณรธนวัฒน์ พุฒหอม - สังกัดวัดพระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่

พ.ศ. 2557

แก้
 • สามเณรปรเมศวร์ ประพิณ - สังกัดวัดสร้อยทอง
 • สามเณรปิยะนันท์ ใจซื่อ - สังกัดวัดชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา
 • สามเณรจุมพล สุยะต๊ะ - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดศรีโคมคำ พะเยา
 • สามเณรธีรศักดิ์ โสมสุด - สังกัดวัดไร่เกาะต้นสำโรง นครปฐม

พ.ศ. 2558

แก้
 • สามเณรเอกชัย คำลือ - สังกัดวัดราษฎร์บำรุง
 • สามเณรขวัญชัย บุตรวิเศษ - สังกัดวัดปากน้ำ
 • สามเณรจีรศักดิ์ สีลาทอง - สังกัดวัดปากน้ำ
 • สามเณรทศพร พรมดอนกลอย - สังกัดวัดโมลีโลกยาราม
 • สามเณรจักรพงศ์ โพธิ์ศรีงาม - สังกัดวัดจองคำ ลำปาง (ปัจจุบันคือ พระมหาจักรพงศ์ จกฺวํโส วัดศรีใคร อำนาจฯ)
 • สามเณรธนวัฒน์ วิเซีย - สังกัดวัดจองคำ ลำปาง
 • สามเณรยุรนันท์ โยธา - สังกัดวัดเกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ
 • สามเณรศุภกร โสฬส - สังกัดวัดเทพนิมิตร ภูเก็ต

พ.ศ. 2559

แก้
 • สามเณรนฤเบศ สิขะโต - สังกัดวัดสร้อยทอง
 • สามเณรกวีศักดิ์ วาปีกุลเศรษฐ์ - สังกัดวัดสามพระยา
 • สามเณรทองสุข พรหมมีเดช - สังกัดวัดพิพัฒน์มงคล สุโขทัย
 • สามเณรสมยศ ดาทอง - สังกัดวัดจองคำ ลำปาง
 • สามเณรรัฐพล อักษรพิมพ์ - สังกัดวัดจองคำ ลำปาง
 • สามเณรฤทธิรงค์ เสนาน้อย - สังกัดวัดจองคำ ลำปาง
 • สามเณรธนธรณ์ คูสูงเนิน - สังกัดวัดไวกูลฐาราม อุดรธานี

พ.ศ. 2560

แก้
 • สามเณรนพรุจ พันธุ์เปี่ยม - สังกัดวัดจองคำ ลำปาง
 • สามเณรวิภู เยี่ยมชื่น - สังกัดวัดจองคำ ลำปาง
 • สามเณรจักรพงศ์ คำยอดใจ - สังกัดวัดศรีมูลเรือง เชียงใหม่

พ.ศ. 2561

แก้
 • สามเณรกิจจา เรือนแก้ว - สังกัดวัดเทพลีลา
 • สามเณรวรัญธรณ์ ศรีขุ้ย - สังกัดวัดสร้อยทอง
 • สามเณรพรภวิทย์ อุปชัย - สังกัดวัดอาวุธวิกสิตาราม
 • สามเณรธรพร คูสูงเนิน - สังกัดวัดบางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ
 • สามเณรอานุภาพ แสงดี - สังกัดวัดจองคำ ลำปาง
 • สามเณรพลณัฐจักษ์ ศรีจำปา - สังกัดวัดจองคำ ลำปาง

พ.ศ. 2562

แก้
 • สามเณรนิติทัศน์ ศิริวัง - สังกัดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
 • สามเณรวันมงคล ดีเลิศ - สังกัดวัดโมลีโลกยาราม
 • สามเณรอาทิตย์ เขียวสองห้อง - สังกัดวัดอรุณราชวราราม
 • สามเณรภาสกร ชาลาธราวัฒน์ - สังกัดวัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
 • สามเณรฐิติวัฒน์ วันมหาชัย - สังกัดวัดจองคำ ลำปาง

พ.ศ. 2563

แก้
 • สามเณรพงศธร ชัยเสน - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
 • สามเณรณัฐวุฒิ บรรพชาติ - สังกัดวัดวารินทราราม อุบลราชธานี
 • สามเณรฟ้าเกษม ย่อมอารี - สังกัดวัดจองคำ ลำปาง
 • สามเณรพันธาทิพย์ พลนงค์ - สังกัดวัดจองคำ ลำปาง
 • สามเณรสิรภพ ชลหาญ - สังกัดวัดพระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี
 • สามเณรสมเกียรติ ทะนันชัย - สังกัดวัดดมหาสอน ลพบุรี
 • สามเณรอุทัย ปัดถาพิมพ์ - สังกัดวัดวัดมงคลชัยพัฒนา สระบุรี
 • สามเณรเกียรติภูมิ มาน้อย - สังกัดวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
 • สามเณรธฤติ เปี่ยมประเสริฐ - สังกัดวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
 • สามเณรสุรัตน์ บุตรเกื้อ - สังกัดวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
 • สามเณรอดิศักดิ์ กิตไธสง - สังกัดวัดดาวดึงษาราม
 • สามเณรสุพจน์ ทวีผล - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 19 ปี สังกัดวัดจองคำ ลำปาง

พ.ศ. 2564

แก้
 • สามเณรจิตรเทพ ต่อคุ้ม - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดสังฆานุภาพ กำแพงเพชร
 • สามเณรอาชัญ สอาดเอี่ยม - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร
 • สามเณรศุภจิตร ปุ้งโพธิ์ - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดชัยศรี ขอนแก่น
 • สามเณรภูมินทร์ หงษ์ทอง - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 19 ปี สังกัดวัดบางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ
 • สามเณรอัครวิชญ์ สมบุตร์ - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 18 ปี สังกัดวัดบางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ

พ.ศ. 2565

แก้
 • สามเณรพงศภรณ์ ปู่สวน - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดปากน้ำภาษีเจริญ
 • สามเณรไชยโรจน์ ลครศรี - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดสวนหงส์ สุพรรณบุรี
 • สามเณรอนันตชัย งามฉลาด - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 20 ปี สังกัดวัดพระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่
 • สามเณรพิชิตชัย ใจอินผล - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดพระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่
 • สามเณรรัชชานนท์ คําแสง - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดพระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่
 • สามเณรชวลิต ผดุงลาภ - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 23 ปี สังกัดวัดพระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี
 • สามเณรณัฐ ทิพย์แก้ว - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา
 • สามเณรลิขิต อินทะนู - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดบางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ
 • สามเณรวีรพงษ์ บัวศรี - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
 • สามเณรศุภณัฐ อาทวัง - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 22 ปี สังกัดวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
 • สามเณรคณาธิป ศรีสุข - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
 • สามเณรวิทยา ทิพย์รักษา - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
 • สามเณรพัลลภ ชาสุดสี - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 21 ปี สังกัดวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
 • สามเณรวิทวัส จัตุกูล - สอบไล่ได้เมื่ออายุ 20 ปี สังกัดวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร

พ.ศ. 2566

แก้
 • สามเณรจุฑาวัฒน์ หลวงคำ - สังกัดวัดป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร
 • สามเณรชัยธวัช อุสาหะ - สังกัดวัดสวนหงส์ สุพรรณบุรี
 • สามเณรธีรพงศ์ หาโคตร - สังกัดวัดคำเขื่อนแก้ว อุบลราชธานี
 • สามเณรปฏิวัฒน์ ทาปุ๊ด - สังกัดวัดพระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่
 • สามเณรธนาคาร อ่อนขาว - สังกัดวัดบางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ
 • สามเณรพงศกร ดีปิ่น - สังกัดวัดบางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ
 • สามเณรสหรัฐ เกิดสุข - สังกัดวัดเจ้าอาม
 • สามเณรทีปกร อย่านอนใจ - สังกัดวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
 • สามเณรธนชัย ผมทอง - สังกัดวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร

เชิงอรรถ

แก้

หมายเหตุ 1: หนังสือที่อธิบายความเป็นมาของนาคหลวงทั้งสองประเภท โปรดดู ""การผนวชในรัชกาลที่ 7 พุทธมามกะและนาคหลวง"". วัดบวรนิเวศวิหารและมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย พิมพ์โดย พระเมรุมาศท้องสนามหลวง วันที่ 9 เมษายน พุทธศักราช 2528 หน้า 123-212.

อ้างอิง

แก้
 1. พระมหาไพรวัลย์นาคหลวงรูปสุดท้ายในรัชกาล ที่ 9
 2. หนังสือราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๐๓.๓ /๘๘๖๖ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2549 เรียนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ