พระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ)

พระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ ป.ธ. 9, อ.ม.)[1] นามเดิม สุรพล นามสกุล สิงคิรัตน์ เกิดวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 เป็นบุตรของ นายวิบูลย์ สิงคิรัตน์และ นางองุ่น สืบสมาน บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา บรรพชา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2524 ที่วัดสามกอ ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระอุปัชฌาย์ พระครูอาจารสัมบัน (ชม) วัดสามกอ ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา อุปสมบท เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2530 ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยมี พระอุปัชฌาย์ พระวิสุทธาธิบดี(สง่า ปภสุสโร ป.ธ.8) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, พระกรรมวาจาจารย์ พระราชธรรมวิเทศ (อมรวุฒิ อมโร ป.ธ.3)วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และ พระอนุสาวนาจารย์ พระธรรมปริยัติมุนี (ประยนต์ อจฺจาทโร ป.ธ.9) วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

พระราชเวที
(สุรพล ชิตญาโณ)
พระราชเวที
Phra Suraphon Wat Pho.jpg
เกิด16 พฤษภาคม พ.ศ. 2510
อายุ54
อุปสมบท16 พฤษภาคม 2530
พรรษา35
วัดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สังกัดมหานิกาย
วุฒิเปรียญธรรม 9 ประโยค นักธรรมชั้นเอก (ศษ.บ.)สาขาวิชาบริหารการศึกษา (พธ.บ.)สาขาวิชาศาสนา (อ.ม.)สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เจ้าคณะภาค 12
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

การศึกษาแก้ไข

พ.ศ. 2523 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

พ.ศ. 2526 สอบได้ น.ธ.เอก วัดจุกเฌอ สำนักเรียนคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

พ.ศ. 2535 สอบได้ ป.ธ.9 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

พ.ศ. 2537 สำเร็จปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ. 2538 สำเร็จปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต วิชาเอกศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. 2542 สำเร็จปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งทางคณะสงฆ์แก้ไข

พ.ศ. 2537 เป็นเลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ

พ.ศ. 2537 เป็นคณะทำงานวัดพระเชตุพน ควบคุมดูแลความเรียบร้อยภายในวัด

พ.ศ. 2539 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ฝ่ายสาธารณูปการ

พ.ศ. 2540 เป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคล ดูแลพนักงานวัดพระเชตุพนฯ ,กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร พระวิหาร พระพุทธไสยาส วัดพระเชตุพนฯ และ เป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีวัดพระเชตุพนฯ ควบคุมดูแลรายรับ รายจ่ายของวัด

พ.ศ. 2545 เป็นกรรมการยกร่างระเบียบวัดพระเชตุพน ว่าด้วยการบริหารวัดพระเชตุพนฯ ,หัวหน้าฝ่ายงานกลาง ตามระเบียบวัดพระเชตุพนฯ ว่าด้วยการบริหารวัดพระเชตุพนฯ ,กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารวัดพระเชตุพนฯ และเป็น ผู้ช่วยเจ้าคณะใต้ วัดพระเชตุพนฯ

พ.ศ. 2558 เป็นรองเจ้าคณะภาค 12

พ.ศ. 2564 เป็นเจ้าคณะภาค 12[2]

สมณศักดิ์แก้ไข

พ.ศ. 2542 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีวิสุทธิวงศ์

พ.ศ. 2548 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเวที ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[3]

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า พระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ) ถัดไป
พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย)    
เจ้าคณะภาค 12
(17 มิถุนายน 2564 - ปัจจุบัน)
  อยู่ในวาระ