คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 2

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 (10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 - 1 เมษายน พ.ศ. 2476)

คณะรัฐมนตรีก้อน 2
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 2 แห่งราชอาณาจักรสยาม
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา.jpg
วันแต่งตั้ง 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
วันสิ้นสุด 1 เมษายน พ.ศ. 2476
บุคคลและองค์กร
ประมุขแห่งรัฐ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
หัวหน้าคณะรัฐมนตรี พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
ประวัติ
วาระสภานิติบัญญัติ 3 เดือน 22 วัน (112 วัน)
ก่อนหน้า คณะกรรมการราษฎร
ถัดไป คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 3
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา นายกรัฐมนตรีคนที่ 1 หัวหน้าคณะรัฐมนตรีคณะที่ 2

พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย และเจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค) ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี

รายชื่อคณะรัฐมนตรีแก้ไข

รายชื่อในคณะกรรมการราษฎรแก้ไข

สีแสดง คณะราษฎร
อิสระ
รายชื่อในคณะกรรมการราษฎร
ตำแหน่ง กรรมการราษฎร ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
รายชื่อคณะกรรมการราษฎร
นายกรัฐมนตรีไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 - 1 เมษายน พ.ศ. 2476
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายพลเรือโท พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 - 1 เมษายน พ.ศ. 2476
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มหาอำมาตย์ตรี พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 - 1 เมษายน พ.ศ. 2476
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล (ชิต สุนทรวร) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 - 1 เมษายน พ.ศ. 2476
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี (บุญช่วย วณิกกุล) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 - 1 เมษายน พ.ศ. 2476
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรพาณิชยการ พระยาวงษานุประพัทธ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 - 1 เมษายน พ.ศ. 2476
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 - 1 เมษายน พ.ศ. 2476
รัฐมนตรีที่ที่ไม่ได้ประจำกระทรวง
รัฐมนตรี นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 - 1 เมษายน พ.ศ. 2476
รัฐมนตรี นายพันเอก พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 - 1 เมษายน พ.ศ. 2476
รัฐมนตรี นายพันเอก พระยาฤทธิอัคเนย์ (สละ เอมะศิริ) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 - 1 เมษายน พ.ศ. 2476
รัฐมนตรี นายพันโท พระประศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 - 1 เมษายน พ.ศ. 2476
รัฐมนตรี นายพันตรี หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 - 1 เมษายน พ.ศ. 2476
รัฐมนตรี นายนาวาตรี หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 - 1 เมษายน พ.ศ. 2476
รัฐมนตรี หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 - 1 เมษายน พ.ศ. 2476
รัฐมนตรี นายพลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ (วัน จารุภา) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 - 1 เมษายน พ.ศ. 2476
รัฐมนตรี อำมาตย์เอก พระยาประมวญวิชาพูล (วงศ์ บุญหลง) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 - 1 เมษายน พ.ศ. 2476
รัฐมนตรี รองอำมาตย์เอก หลวงเดชสหกรณ์ (หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 - 1 เมษายน พ.ศ. 2476
รัฐมนตรี รองอำมาตย์เอก ประยูร ภมรมนตรี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 - 1 เมษายน พ.ศ. 2476
รัฐมนตรี รองอำมาตย์เอก ตั้ว ลพานุกรม 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 - 1 เมษายน พ.ศ. 2476
รัฐมนตรี นายแนบ พหลโยธิน 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 - 1 เมษายน พ.ศ. 2476

การแถลงนโยบายของรัฐบาลแก้ไข

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2475

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรีแก้ไข

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลงโดยพระราชกฤษฎีกาให้ปิดประชุมสภาและตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2476

อ้างอิงแก้ไข