รายพระนามและชื่ออธิบดีศาลฎีกาและประธานศาลฎีกา

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก รายนามประธานศาลฎีกา)

ต่อไปนี้เป็น รายพระนามและรายนามของอธิบดีและประธานศาลฎีกาไทย

อธิบดีศาลฎีกา

แก้
อธิบดีศาลฎีกา
(พ.ศ. 2428 – 2482)
ลำดับ รูป ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิชิตปรีชากร พ.ศ. 2428 (ไม่ทราบ)
2   พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นศิริธัชสังกาศ พ.ศ. 2432 (ไม่ทราบ)
3   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ พ.ศ. 2455 31 สิงหาคม พ.ศ. 2461
4   เจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์) 31 สิงหาคม พ.ศ. 2461 11 ธันวาคม พ.ศ. 2462
5   มหาอำมาตย์โท พระยากฤติกานุกรณ์กิจ (ดั่น บุนนาค) 11 ธันวาคม พ.ศ. 2462 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2469
6   มหาอำมาตย์โท พระยาจินดาภิรมย์ราชสภาบดี (จิตร ณ สงขลา) 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2469 15 ธันวาคม พ.ศ. 2471
7   มหาอำมาตย์โท พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตบดี (บุญช่วย วณิกกุล) 15 ธันวาคม พ.ศ. 2471 พ.ศ. 2476
8   พระยาศรีสังกร (ตาด จารุรัตน์) 1 มกราคม พ.ศ. 2476 1 เมษายน พ.ศ. 2477
9   พระยาวิกรมรัตนสุภาษ (ชม ศุขะวณิช) 1 เมษายน พ.ศ. 2477 12 ตุลาคม พ.ศ. 2482

ประธานศาลฎีกา

แก้
ประธานศาลฎีกา
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2482)
ลำดับ รูป ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
9   พระยาวิกรมรัตนสุภาษ (ชม ศุขะวณิช) 13 ตุลาคม พ.ศ. 2482 17 มกราคม พ.ศ. 2484
10   พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ (วงษ์ ลัดพลี) 17 มกราคม พ.ศ. 2484 พ.ศ. 2495
11   พระมนูเวทย์วิมลนาท (มนูเวทน์ สุมาวงศ์) 28 สิงหาคม พ.ศ. 2496 4 มิถุนายน พ.ศ. 2501
12   พระยาธรรมบัณฑิตสิทธิศฤงคาร (บุญจ๋วน บุญยะปานะ) 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2501
13   หลวงจำรูญเนติศาสตร์ (จำรูญ โปษยานนท์) 1 เมษายน พ.ศ. 2502 1 ตุลาคม พ.ศ. 2505
14   ประวัติ ปัตตพงศ์ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2504 1 ตุลาคม พ.ศ. 2506
15   ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2506 1 ตุลาคม พ.ศ. 2510
16   ประกอบ หุตะสิงห์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2510 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515
17   ทองคำ จารุเหติ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2515 15 มีนาคม พ.ศ. 2516
18   จินตา บุณยอาคม 1 เม.ย. 2516 1 ตุลาคม พ.ศ. 2517
19   สุธรรม ภัทราคม 1 ตุลาคม พ.ศ. 2517 1 ตุลาคม พ.ศ. 2520
20   วิกรม เมาลานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2520 1 ตุลาคม พ.ศ. 2521
21   ประพจน์ ถิระวัฒน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2521 30 กันยายน พ.ศ. 2523
22   บัญญัติ สุชีวะ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 30 กันยายน พ.ศ. 2527
23   ภิญโญ ธีรนิติ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2527 30 กันยายน พ.ศ. 2530
24   จำรัส เขมะจารุ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2530 30 กันยายน พ.ศ. 2532
25   อำนัคฆ์ คล้ายสังข์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2532 30 กันยายน พ.ศ. 2533
26   ศาสตราจารย์พิเศษโสภณ รัตนากร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2533 30 กันยายน พ.ศ. 2534
27   สวัสดิ์ โชติพานิช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 30 กันยายน พ.ศ. 2535
28   ประมาณ ชันซื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2535 30 กันยายน พ.ศ. 2539
29   ศักดา โมกขมรรคกุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 30 กันยายน พ.ศ. 2541
30   ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 30 กันยายน พ.ศ. 2542
31   จเร อำนวยวัฒนา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 30 กันยายน พ.ศ. 2543
32   ธวัชชัย พิทักษ์พล 8 ก.พ. 2544 30 กันยายน พ.ศ. 2544
33   สันติ ทักราล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 30 กันยายน พ.ศ. 2545
34   อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 30 กันยายน พ.ศ. 2547
35   ศุภชัย ภู่งาม 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 30 กันยายน พ.ศ. 2548
36   ชาญชัย ลิขิตจิตถะ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 30 กันยายน พ.ศ. 2549
37   ปัญญา ถนอมรอด 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 30 กันยายน พ.ศ. 2550
38   วิรัช ลิ้มวิชัย 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 30 กันยายน พ.ศ. 2552
39   สบโชค สุขารมณ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 30 กันยายน พ.ศ. 2554
40   มนตรี ยอดปัญญา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
(ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง)
41   ไพโรจน์ วายุภาพ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 30 กันยายน พ.ศ. 2556
42   ดิเรก อิงคนินันท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 30 กันยายน พ.ศ. 2558
43   วีระพล ตั้งสุวรรณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 30 กันยายน พ.ศ. 2560
44   ชีพ จุลมนต์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 30 กันยายน พ.ศ. 2562
45   ไสลเกษ วัฒนพันธุ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 30 กันยายน พ.ศ. 2563
46   เมทินี ชโลธร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 30 กันยายน พ.ศ. 2564
47   ปิยกุล บุญเพิ่ม 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 30 กันยายน พ.ศ. 2565
48   โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 30 กันยายน พ.ศ. 2566
49   อโนชา ชีวิตโสภณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ปัจจุบัน

อดีตประธานศาลฎีกาที่ยังมีชีวิตอยู่

แก้

ปัจจุบันมีอดีตประธานศาลฎีกาที่ยังมีชีวิตอยู่ 16 ท่าน ได้แก่

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้