ไพโรจน์ วายุภาพ

ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ ( 19 กันยายน พ.ศ. 2493 - ) อดีตประธานศาลฎีกา,ศาสตราจารย์พิเศษในสาขาวิชากฎหมายแพ่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนั้น ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกาตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน

ไพโรจน์ วายุภาพ
ประธานศาลฎีกา คนที่ 41
ดำรงตำแหน่ง
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 – 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ก่อนหน้า นายมนตรี ยอดปัญญา
ถัดไป นายดิเรก อิงคนินันท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 19 กันยายน พ.ศ. 2493 (72 ปี)
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ เกิดเมื่อวันที่19 กันยายน พ.ศ. 2493 สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(เกียรตินิยมดี) พ.ศ. 2515 และเป็นเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2516

การทำงานแก้ไข

 • พ.ศ. 2554 - ประธานศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2552 - รองประธานศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2550 - ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2547 - ผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2544 - ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๗
 • พ.ศ. 2542 - รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
 • พ.ศ. 2537 - ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2535 - ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลภาษีอากรกลาง
 • พ.ศ. 2535 - ผู้พิพากษาศาลแพ่ง
 • พ.ศ. 2533 - ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
 • พ.ศ. 2532 - ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร
 • พ.ศ. 2526 - ผู้พิพากษาศาลจังหวัดระยอง
 • พ.ศ. 2522 - ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรค์
 • พ.ศ. 2520 - ผู้ช่วยผู้พิพากษา
 • พ.ศ. 2518 - อัยการ
 • อาจารย์สอนกฎหมาย

ปริญญากิตติมศักดิ์แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข