ไพโรจน์ วายุภาพ

ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ ( 19 กันยายน พ.ศ. 2493 - ) อดีตประธานศาลฎีกา,ศาสตราจารย์พิเศษในสาขาวิชากฎหมายแพ่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนั้น ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกาตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน

ไพโรจน์ วายุภาพ
ประธานศาลฎีกา คนที่ 41
ดำรงตำแหน่ง
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 – 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ก่อนหน้านายมนตรี ยอดปัญญา
ถัดไปนายดิเรก อิงคนินันท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด19 กันยายน พ.ศ. 2493 (73 ปี)
ศาสนาพุทธ

ประวัติ แก้

ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ เกิดเมื่อวันที่19 กันยายน พ.ศ. 2493 สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(เกียรตินิยมดี) พ.ศ. 2515 และเป็นเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2516

การทำงาน แก้

 • พ.ศ. 2554 - ประธานศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2552 - รองประธานศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2550 - ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2547 - ผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2544 - ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๗
 • พ.ศ. 2542 - รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
 • พ.ศ. 2537 - ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2535 - ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลภาษีอากรกลาง
 • พ.ศ. 2535 - ผู้พิพากษาศาลแพ่ง
 • พ.ศ. 2533 - ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
 • พ.ศ. 2532 - ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร
 • พ.ศ. 2526 - ผู้พิพากษาศาลจังหวัดระยอง
 • พ.ศ. 2522 - ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรค์
 • พ.ศ. 2520 - ผู้ช่วยผู้พิพากษา
 • พ.ศ. 2518 - อัยการ
 • อาจารย์สอนกฎหมาย

ปริญญากิตติมศักดิ์ แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้


ก่อนหน้า ไพโรจน์ วายุภาพ ถัดไป
มนตรี ยอดปัญญา   ประธานศาลฎีกา (คนที่ 41)
(27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556)
  ดิเรก อิงคนินันท์