พระยาวิกรมรัตนสุภาษ (ชม ศุขะวณิช)

อำมาตย์เอก พระยาวิกรมรัตนสุภาษ (ชม ศุขะวณิช) เคยดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา ระหว่าง1 เมษายน พ.ศ. 2477 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2483[1] ศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงของโรงเรียนที่มีชื่อจารึกอยู่บนกระดานทองของโรงเรียน

พระยาวิกรมรัตนสุภาษ
(ชม ศุขะวณิช)
ประธานศาลฎีกาไทย
ดำรงตำแหน่ง
13 ตุลาคม พ.ศ. 2482 – 17 มกราคม พ.ศ. 2484
กษัตริย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ก่อนหน้าตนเอง
(ในฐานะอธิบดี)
ถัดไปพระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ (วงษ์ ลัดพลี)
อธิบดีศาลฎีกา
ดำรงตำแหน่ง
1 เมษายน พ.ศ. 2477 – 12 ตุลาคม พ.ศ. 2482
ก่อนหน้าพระยาศรีสังกร (ตาด จารุรัตน์)
ถัดไปตนเอง
(ในฐานะประธานศาลฎีกา)

เป็นอธิบดีศาลฎีกา เมื่อ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2477 รับผิดชอบในงานของศาลฎีกา ต่อมาวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2482 ได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พุทธศักราช 2482 เปลี่ยนชื่ออธิบดีศาลฎีกา เป็น ประธานศาลฎีกา ตำแหน่งอธิบดีศาลฎีกาหรือตำแหน่งประธานศาลฎีกา เป็นประธานในราชการฝ่ายตุลาการ ได้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา (ในชื่อใหม่นี้เป็นคนแรก) มาจนกระทั่งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2483

อ้างอิง แก้