บล็อกในตารางธาตุ

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ บล็อก (แก้ความกำกวม)

บล็อก (อังกฤษ: periodic table block) ในตารางธาตุ คือกลุ่มของหมู่ธาตุที่ใกล้เคียงกันโดยใช้อิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูงสุดเป็นตัวกำหนด แต่ละบล็อกจะตั้งชื่อตามลักษณะวงโคจรอิเล็กตรอนซึ่งมีบล็อกทั้งหมด 5 บล็อก ดังนี้ บล็อก-s บล็อก-p บล็อก-d บล็อก-f และ บล็อก-g (ยังไม่พบว่าธาตุใดมี g-บล็อก)