บล็อก (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

บล็อก เป็นคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษจาก blog, block, blok อาจหมายถึง