หมู่ 12
คาบ
4

30
 Zn 

5

48
 Cd 

6

80
 Hg 

7

112
 Cn 

ธาตุหมู่ 12 (อังกฤษ: Group 12 element) คืออนุกรมเคมีของธาตุเคมีในตารางธาตุเป็นโลหะทรานซิชัน มี 2 ตัวเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องคือ ปรอท และ โคเปอร์นิเซียม ซึ่งโคเปอร์นิเซียมได้จากการสังเคราะห์ขึ้นเท่านั้นไม่มีในธรรมชาติธาตุในหมู่ 12 นี้ประกอบด้วย

อธิบายรายละเอียดตารางธาตุย่อยทางขวามือ: โลหะทรานซิชัน เลขอะตอมที่มีสี น้ำเงิน เป็นของเหลว เลขอะตอมที่มีสี ดำ เป็นของแข็ง เส้นขอบทึบเป็นธาตุเก่าแก่ที่เกิดขึ้นในโลก (ธาตุดั้งเดิม) เส้นขอบปะเป็นธาตุที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง(ธาตุที่สังเคราะห์)