หมู่ 3
คาบ
4 21
Sc
5 39
Y
แลนทาไนด์
57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
แอกทิไนด์
89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr

ธาตุหมู่ 3 (อังกฤษ: group 3 element) ธาตุเหล่านี้ทุกตัวอยู่ในหมู่ 3 เพราะว่าวงโคจรชั้นนอกของอะตอมของมันมีอิเล็กตรอน 3 ตัว สแคนเดียมอิตเทรียม และธาตุในกลุ่มแลนทาไนด์ยกเว้นโพรมีเทียมสามารถพบได้ในธรรมชาติ โพรมีเทียม แอกทิเนียม โพรแทกทิเนียม เนปทูเนียม และอะเมริเซียม ถึงลอว์เรนเซียมสังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลองไม่พบในธรรมชาติเลย

ธาตุหมู่ 3 คือ อนุกรมเคมีของธาตุเคมีของหมู่ในตารางธาตุซึ่งประกอบด้วย

อธิบายตารางธาตุส่วนย่อยข้างบน: โลหะทรานซิชัน แลนทาไนด์ แอกทิไนด์ เลขอะตอมที่เป็นสี ดำ เป็นของแข็ง เส้นทึบล้อมรอบคือธาตุที่เกิดขึ้นบนโลก (ธาตุดั้งเดิม) เส้นปะล้อมรอบคือธาตุที่สังเคราะห์ในห้องทดลอง(ธาตุสังเคราะห์)