หมู่ 5
คาบ
4 23
 V 
5 41
 Nb 
6 73
 Ta 
7 105
 Db 

ธาตุหมู่ 5 (อังกฤษ: group 5 element) คืออนุกรมเคมีของธาตุเคมีในตารางธาตุ ที่มีจำนวนอิเล็กตรอนในวงโคจรชั้นนอกสุดของอะตอมเท่ากับ 5 ซึ่งประกอบด้วย

ดุบเนียมสังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลองเท่านั้นไม่มีในธรรมชาติ

อธิบายรายละเอียดตารางธาตุย่อยทางขวามือ: Transition metal เลขอะตอมที่มีสี ดำ เป็นของแข็ง เส้นขอบทึบเป็นธาตุเก่าแก่ที่เกิดขึ้นในโลก (ธาตุดั้งเดิม) เส้นขอบปะเป็นธาตุที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง(ธาตุที่สังเคราะห์)