หมู่ 4
คาบ
4 22
Ti
5 40
Zr
6 72
Hf
7 104
Rf

ธาตุหมู่ 4 (อังกฤษ: Group 4 element) คืออนุกรมเคมีของธาตุเคมีในตารางธาตุ ที่มีจำนวนอิเล็กตรอนในวงโคจรชั้นนอกสุดของอะตอมเท่ากับ 4 ซึ่งประกอบด้วย

อธิบายรายละเอียดตารางธาตุย่อยทางขวามือ: โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท เลขอะตอมที่มีสี ดำ เป็นของแข็ง
เส้นขอบทึบเป็นธาตุเก่าแก่ที่เกิดขึ้นในโลก (ธาตุดั้งเดิม) เส้นขอบปะเป็นธาตุที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง(ธาตุที่สังเคราะห์)