หมู่ 17
คาบ
2 9
F
3 17
Cl
4 35
Br
5 53
I
6 85
At
7 117
Ts

แฮโลเจน (อังกฤษ: halogens) คือ อนุกรมเคมีของกลุ่มธาตุในหมู่ 7 ของตารางธาตุ ซึ่งประกอบด้วย

  1. ฟลูออรีน (F)
  2. คลอรีน (Cl)
  3. โบรมีน (Br)
  4. ไอโอดีน (I)
  5. แอสทาทีน (At)
  6. เทนเนสซีน (Ts)

แฮโลเจน แปลว่า สิ่งที่ทำให้เกิดเกลือ มาจากคำภาษากรีก 2 คำคือ halo แปลว่าเกลือ และ gen แปลว่าสร้าง