แคลโคเจน

(เปลี่ยนทางจาก แชลโคเจน)
หมู่ 16
คาบ
2 8
O
3 16
S
4 34
Se
5 52
Te
6 84
Po
7 116
Lv

ธาตุหมู่แคลโคเจน (อังกฤษ: chalcogens; /ˈkælkəənz/ KAL--jənz) คือ อนุกรมเคมีของธาตุเคมีในหมู่ 16ตารางธาตุ ซึ่งอยู่ในตระกูลธาตุเดียวกับ ออกซิเจน (oxygen family) มีอีกชื่อหนึ่งว่าหมู่ออกซิเจน

สารประกอบของธาตุหมู่นี้ เรียกว่า แคลโคเจไนด์ (chalcogenides)

  • ซัลไฟด์ (sulfide)
  • ซีลีไนด์ (selenide)
  • เทลลูไลด์ (telluride)
  • ยกเว้น สารประกอบออกไซด์ เองไม่จัดเป็น แคลโคเจไนด์

แคลโคเจไนด์ ได้แก่

สังเกตว่า

แคลโคเจไนด์ที่รู้จักกันดีคือ

  • แร่ไพไรต์ (pyrite - FeS2) ซึ่งเป็นสารประกอบของเหล็ก
  • แร่เทลลูไรด์ (Telluride - AuTe2) ซึ่งเป็นสารประกอบของทองคำ


อธิบายรายละเอียดตารางธาตุย่อยทางขวามือ: อโลหะ ธาตุกึ่งโลหะ โลหะหลังทรานซิชัน เลขอะตอมที่มีสี แดง เป็นก๊าซ เลขอะตอมที่มีสี ดำ เป็นของแข็ง เส้นขอบทึบเป็นธาตุเก่าแก่ที่เกิดขึ้นในโลก (ธาตุดั้งเดิม) เส้นขอบปะเป็นธาตุที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง(ธาตุสังเคราะห์)