ตราประจำพระองค์ในประเทศไทย

ตราประจำพระองค์ เป็นตราสัญลักษณ์ที่แสดงถึงพระบรมวงศานุวงศ์แต่ละพระองค์ โดยจะนำพระอภิไธยย่อของแต่ละพระองค์ นำมาตราเป็นสัญลักษณ์ขึ้น พร้อมประดับตกแต่งสัญลักษณ์ ด้วยมงกุฎหรือสัญลักษณ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อแสดงถึงพระอิสริยยศของแต่ละพระองค์

ตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อแก้ไข

ตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแก้ไข

ตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นตราพระปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร. (มหาจักรีบรมนาถ ปรมราชาธิราช) มีอุณาโลม ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี โดยรูปอักษร "จปร" ทั้งหมดเป็นสีเหลืองทอง (หมายถึง สีประจำพระมหาจักรีบรมราชวงศ์)

ตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยแก้ไข

ตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นตราพระปรมาภิไธยย่อ อ.ป.ร. (มหาอิศรสุนทร ปรมราชาธิราช) มีเลข ๒ ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี โดยรูปอักษรพระปรมาภิไธยย่อ "อ" เป็นสีเขียว (หมายถึง สีประจำวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ) "ป" เป็นสีเขียวอ่อน และ "ร" เป็นสีเขียว (หมายถึง สีประจำวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบรมชนกนาถ)[1]

ตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแก้ไข

ตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นตราพระปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร. (มหาเจษฎาบดินทร ปรมราชาธิราช) มีเลข ๓ ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี โดยรูปอักษร "จปร" ทั้งหมดเป็นสีเหลืองทอง[2] (หมายถึง สีประจำพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ และสีประจำวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ)

ตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแก้ไข

ตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นตราพระปรมาภิไธยย่อ ม.ป.ร. (มหามงกุฎ ปรมราชาธิราช) มีเลข ๔ ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี โดยรูปอักษร "มปร" ทั้งหมดเป็นสีแดง[3] (หมายถึง เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี จึงใช้สีแดงเป็นสีตราพระปรมาภิไธยย่อ แทนสีแสดซึ่งเป็นสีประจำวันคล้ายพระบรมราชสมภพ)

ตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแก้ไข

ตราประจำพระองค์ จ.ป.ร.5แก้ไข

ตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นตราพระปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร. (มหาจุฬาลงกรณ์ ปรมราชาธิราช) มีเลข ๕ ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี โดยรูปอักษร "จ" เป็นสีชมพูสด (หมายถึง สีประจำวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ) "ป" สีน้ำเงิน (หมายถึง สีประจำพระบรมราชอิสริยยศ พระมหากษัตริย์ และสีประจำวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบรมราชชนนี) และ "ร" สีขาว[4]

ตราประจำพระองค์ ส.พ.ป.ม.จ.5แก้ไข

ตราประจำพระองค์ จ.จ.จ.แก้ไข

ตรา จ.จ.จ. เป็นตราประจำพระองค์อีกรูปแบบหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นตราพระปรมาภิไธยย่อ จ.จ.จ. (จุฬาลงกรณ์จุลจอมเกล้า) โดยจะพบตราได้จากดาราประจำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลจุลจอมเกล้า

ตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแก้ไข

ตราประจำพระองค์ ว.ป.ร.6แก้ไข

   

ตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นตราพระปรมาภิไธยย่อ ว.ป.ร. (มหาวชิราวุธ ปรมราชาธิราช) มีเลข ๖ ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี

ตราประจำพระองค์ รร.6แก้ไข

ตรา รร.6 เป็นตราประจำพระองค์อีกรูปแบบหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นตราพระปรมาภิไธยย่อ รร. มีเลข ๖ ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี

ตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแก้ไข

ตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นตราพระปรมาภิไธยย่อ ป.ป.ร. (มหาประชาธิปก ปรมราชาธิราช) มีเลข ๗ ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ โดยรูปอักษร "ป" เป็นสีเหลือง "ป" สีเขียว (หมายถึง สีประจำวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ) และ "ร" สีเหลือง[5][6]

ตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรแก้ไข

ตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นตราพระปรมาภิไธยย่อ อ.ป.ร. (มหาอานันทมหิดล ปรมราชาธิราช) มีเลข ๘ ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี โดยรูปอักษร "อ" เป็นสีแดง (หมายถึง สีประจำวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ) "ป" สีเหลือง และ "ร" สีฟ้าเข้ม[7]

ตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรแก้ไข

ตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นตราพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. (มหาภูมิพลอดุลยเดช ปรมราชาธิราช) ภายใต้อุณาโลมและพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี โดยรูปอักษร "ภ" เป็นสีเหลืองทอง (หมายถึง สีประจำพระมหาจักรีบรมราชวงศ์) "ป" สีน้ำเงิน (หมายถึง สีประจำพระบรมราชอิสริยยศ พระมหากษัตริย์) และ "ร" สีขาว (หมายถึง สีประจำพระชนมวารตามคติมหาทักษา)

ตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแก้ไข

ตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นตราพระปรมาภิไธยย่อ ว.ป.ร. (มหาวชิราลงกรณ ปรมราชาธิราช) มีเลข ๑๐ ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี โดยรูปอักษร "ว" เป็นสีขาว (หมายถึง สีประจำพระชนมวารตามคติมหาทักษา) "ป" สีเหลือง (หมายถึง สีประจำวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบรมชนกนาถ) และ "ร" สีฟ้า (หมายถึง สีประจำวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบรมราชชนนี)

ตราสัญลักษณ์พระนามาภิไธยย่อแก้ไข

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงแก้ไข

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ผ. ภายใต้พระมหามงกุฎ อักษรพระนามาภิไธยย่อ "ส" เป็นสีชมพู (หมายถึง สีของเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า และสีของวันอังคารซึ่งเป็นศรีของวันศุกร์) และ "ผ" เป็นสีน้ำเงิน (หมายถึง สีประจำวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ)

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมารแก้ไข

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นตราพระนามาภิไธยย่อ "ร.จ.บ.ต.ว.ห.จ." (ย่อมาจาก "เราจะบำรุงตระกูลวงศ์ให้เจริญ") บนแพรแถบภายใต้จุลมงกุฎเปล่งรัศมีช่อชัยพฤกษ์ ภายใต้แพรแถบมีลายพระอภิไธย "มหาวชิรุณหิศ"

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกแก้ไข

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นตราพระนามาภิไธยย่อ ม. ภายใต้ตราจักรีและคล้องอยู่กับพระมหามงกุฎ อักษรพระนามาภิไธยย่อ "ม" เป็นสีเหลืองทอง[8]

ตราประจำพระองค์พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวีแก้ไข

ตราประจำพระองค์พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี เป็นตราพระนามาภิไธยย่อ ส. ผูกเป็นรูปงู หมายถึง ปีนักษัตร คือ ปีมะเส็งที่พระราชสมภพ ภายใต้เลข ๖ เปล่งรัศมี หมายถึง ทรงเป็นพระวรราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีแก้ไข

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นตราพระนามาภิไธยย่อ พ.ร. ภายใต้พระชฎามหากฐินและอุณาโลม อักษรพระนามาภิไธยย่อ "พ" เป็นสีแดง และ "ร" เป็นสีขาว

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีแก้ไข

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เป็นตราพระนามาภิไธยย่อ ร.พ. ภายใต้มงกุฎขัตติยนารี อักษรพระนามาภิไธยย่อ "รพ" เป็นสีชมพู (หมายถึง สีประจำวันคล้ายวันพระราชสมภพ)

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์แก้ไข

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นตราพระนามาภิไธยย่อ ก.ว. ภายใต้พระจุลมงกุฎ อักษรพระนามาภิไธยย่อ "ก" เป็นสีขาว และ "ว" เป็นสีฟ้า (เป็นสีที่โปรดเป็นการส่วนพระองค์)

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีแก้ไข

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ว. อักษรพระนามาภิไธยย่อ "ส" เป็นสีน้ำตาล และ "ว" เป็นสีแดง (หมายถึง สีประจำวันคล้ายวันพระราชสมภพ)

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงแก้ไข

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารี อักษรพระนามาภิไธยย่อ "ส" เป็นสีฟ้าเข้ม (หมายถึง สีประจำวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ) และ "ก" เป็นสีขาว

ตราประจำพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีแก้ไข

ตราประจำพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นตราพระนามาภิไธยย่อ อ.ร. อักษรพระนามาภิไธยย่อ "อ" เป็นสีแดง (หมายถึง เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในรัชกาลที่ 9 จึงใช้สีแดงเป็นสีอักษรพระนามาภิไธยย่อ แทนสีแสดซึ่งเป็นสีประจำวันคล้ายพระบรมราชสมภพ) และ "ร" เป็นสีขาว

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแก้ไข

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ธ. ภายใต้พระชฎาไม่มีกรรเจียกจร อักษรพระนามาภิไธยย่อ "ส" เป็นสีม่วง (หมายถึง สีประจำวันคล้ายวันพระราชสมภพ) และ "ธ" เป็นสีขาว

ตราประจำพระองค์สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีแก้ไข

ตราประจำพระองค์แบบที่ 1แก้ไข

ตราประจำพระองค์สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นตราพระนามาภิไธยย่อ จ.ภ. ภายใต้พระจุลมงกุฎ อักษรพระนามาภิไธยย่อ "จ" เป็นสีแสด (หมายถึง สีประจำวันคล้ายวันพระราชสมภพ) และ "ภ" เป็นสีขาว

ตราประจำพระองค์แบบที่ 2แก้ไข

ตราประจำพระองค์สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นตราพระนามาภิไธยย่อ จ.ภ. ภายใต้พระจุลมงกุฎ อักษรพระนามาภิไธยย่อ "จ" เป็นสีแสด (หมายถึง สีประจำวันคล้ายวันพระราชสมภพ) และ "ภ" เป็นสีขาว

ตราประจำพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถแก้ไข

ตราประจำพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เป็นตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ส. ยอดพระนามาภิไธยย่อเป็นรูปอุณาโลม อักษรพระนามาภิไธยย่อ "ส" เป็นสีม่วง (หมายถึง สีประจำวันคล้ายวันพระราชสมภพ) และ "ส" เป็นสีขาว

ตราประจำพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์แก้ไข

ตราประจำพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เป็นตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ภ. ภายใต้รัดเกล้าเปล่งแสง อักษรพระนามาภิไธยย่อ "ส" เป็นสีฟ้า (หมายถึง สีประจำวันคล้ายวันพระราชสมภพ) และ "ภ" เป็นสีชมพูสด

ตราประจำพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณแก้ไข

ตราประจำพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เป็นตราพระนามาภิไธยย่อ อ.ก. อักษรพระนามาภิไธยย่อ "อ" เป็นสีม่วงเข้ม และ "ก" เป็นสีม่วง (ซึ่งอักษรทั้งหมดหมายถึง สีประจำวันคล้ายวันพระราชสมภพ)

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีแก้ไข

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ท. ภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารี อักษรพระนามาภิไธยย่อ "ส" เป็นสีม่วง (หมายถึง สีประจำวันคล้ายวันพระราชสมภพ) และ "ท" เป็นสีเหลือง (หมายถึง สีประจำวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระราชสวามี)

ตราประจำพระองค์สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาแก้ไข

ตราประจำพระองค์สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นตราพระนามาภิไธยย่อ พ.ภ. ภายใต้พระจุลมงกุฎ อักษรพระนามาภิไธยย่อ "พ" เป็นสีแสด (หมายถึง สีประจำวันคล้ายวันพระราชสมภพ) และ "ภ" เป็นสีเหลือง (หมายถึง สีประจำวันพระบรมราชสมภพของพระบรมชนกนาถ)

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาแก้ไข

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ร. ภายใต้พระจุลมงกุฎ อักษรพระนามาภิไธยย่อ "ส" เป็นสีแสด (หมายถึง สีประจำวันคล้ายวันพระราชสมภพ) และ "ร" เป็นสีเหลือง (หมายถึง สีประจำวันพระบรมราชสมภพของพระบรมชนกนาถ)

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติแก้ไข

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ เป็นตราพระนามาภิไธยย่อ ท.ป. ภายใต้พระจุลมงกุฎ อักษรพระนามาภิไธยย่อ "ท" เป็นสีฟ้า (หมายถึง สีประจำวันคล้ายวันพระราชสมภพ) และ "ป" เป็นสีเหลือง (หมายถึง สีประจำวันพระบรมราชสมภพของพระบรมชนกนาถ)

ตราสัญลักษณ์ในพระอิสริยยศเดิมแก้ไข

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาแก้ไข

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เป็นตราพระนามาภิไธยย่อ ก.ว. (กัลยาณิวัฒนา)

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ บรมขัตติยราชกุมารแก้ไข

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ บรมขัตติยราชกุมาร เป็นตราพระนามาภิไธยย่อ ว.ก. (วชิราลงกรณ) ภายใต้พระจุลมงกุฎ อักษรพระนามาภิไธยย่อ "ว" เป็นสีเขียว และ "ก" เป็นสีขาว (หมายถึง สีประจำพระชนมวารตามคติมหาทักษา)

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมารแก้ไข

ตราประจำพระองค์ ว.ก. (เปล่งรัศมี)แก้ไข

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นตราพระนามาภิไธยย่อ ว.ก. (วชิราลงกรณ) ภายใต้พระจุลมงกุฎเปล่งรัศมี อักษรพระนามาภิไธยย่อ "ว" เป็นสีเขียว และ "ก" เป็นสีขาว (หมายถึง สีประจำพระชนมวารตามคติมหาทักษา)

ตราประจำพระองค์ ม.ว.ก. รูปเพชร (แบบเก่า)แก้ไข

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร (แบบเก่า) เป็นตราพระนามาภิไธยย่อ ม.ว.ก. (มหาวชิราลงกรณ) ขัดกันเป็นรูปเพชร ภายใต้พระจุลมงกุฎเปล่งรัศมีสายฟ้า อักษรพระนามาภิไธยย่อ "ม" เป็นสีเขียว "ว" เป็นสีขาว (หมายถึง สีประจำพระชนมวารตามคติมหาทักษา) และ "ก" เป็นสีเหลือง (หมายถึง สีประจำวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบรมชนกนาถ)

ตราประจำพระองค์ ม.ว.ก. (แบบใหม่)แก้ไข

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร (แบบใหม่) เป็นตราพระนามาภิไธยย่อ ม.ว.ก. (มหาวชิราลงกรณ) ภายใต้ตราจักรีและพระอนุราชมงกุฎ อักษรพระนามาภิไธยย่อ "ม" เป็นสีเหลือง (หมายถึง สีประจำวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบรมชนกนาถ) "ว" เป็นสีขาว (หมายถึง สีประจำพระชนมวารตามคติมหาทักษา) และ "ก" เป็นสีฟ้า (หมายถึง สีประจำวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบรมราชชนนี)

ตราประจำพระองค์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาแก้ไข

ตราประจำพระองค์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นตราพระนามาภิไธยย่อ พ.ภ. (พัชรกิติยาภา) อักษรพระนามาภิไธยย่อ "พ" เป็นสีแสด (หมายถึง สีประจำวันคล้ายวันพระราชสมภพ) และ "ภ" เป็นสีเหลือง (หมายถึง สีประจำวันพระบรมราชสมภพของพระบรมชนกนาถ)

ตราประจำพระองค์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์แก้ไข

ตราประจำพระองค์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เป็นตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ร. (สิริวัณณวรีนารีรัตน์) อักษรพระนามาภิไธยย่อ "ส" เป็นสีแสด (หมายถึง สีประจำวันคล้ายวันพระราชสมภพ) และ "ร" เป็นสีเหลือง (หมายถึง สีประจำวันพระบรมราชสมภพของพระบรมชนกนาถ)

ตราประจำพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาแก้ไข

ตราประจำพระองค์ของท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี ในขณะดำรงพระอิสริยยศ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เป็นตราพระนามาภิไธยย่อ ศ.ร. (ศรีรัศมิ์) อักษรพระนามาภิไธยย่อ "ศ" เป็นสีแสด (หมายถึง สีประจำวันพระราชสมภพ) และ "ร" เป็นสีเหลือง (หมายถึง สีประจำวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระราชสวามี)

ตราประจำพระองค์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติแก้ไข

ตราประจำพระองค์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เป็นตราพระนามาภิไธยย่อ ท.ป. (ทีปังกร) อักษรพระนามาภิไธยย่อ "ท" เป็นสีฟ้า (หมายถึง สีประจำวันคล้ายวันพระราชสมภพ) และ "ป" เป็นสีเหลือง (หมายถึง สีประจำวันพระบรมราชสมภพของพระบรมชนกนาถ)

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระสังฆราชแก้ไข

ตราประจำพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าแก้ไข

ตราประจำพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า เป็นตราอักษรย่อ ช.ส. มาจากพระนามทรงกรม “ชินวรสิริวัฒน์” อักษรย่อ "ช" เป็นสีเหลือง และ "ส" เป็นสีขาว ภายใต้ฉัตรตาดเหลือง 5 ชั้น เหนือฉัตรชั้นที่ 5 ประดิษฐานพระพุทธรูป ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปลด กิตฺติโสภโณ)แก้ไข

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปลด กิตฺติโสภโณ) เป็นตราอักษรย่อ อ.ป.ก. โดยอักษร อ ย่อมาจาก “อริยวงศาคตญาณ” สมณศักดิ์สำหรับสมเด็จพระสังฆราชที่เป็นสามัญชน อักษร ป ย่อมาจากพระนาม “ปลด” และอักษร ก ย่อมาจากฉายา “กิตฺติโสภโณ” และหมายถึงสกุลเดิมของพระองค์คือ “เกตุทัต” อยู่ภายใต้เศวตฉัตร 3 ชั้น

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณฺณสิริ)แก้ไข

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณฺณสิริ)

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณแก้ไข

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ เป็นตราอักษรย่อ ว.ว.น. ภายใต้เศวตฉัตร 3 ชั้น อักษรย่อ "ว" มาจากพระนาม “วาสน์” เป็นสีเหลือง "ว" มาจากฉายาวาสโนเป็นสีแดง และ "น" มาจากพระชาติภูมิเดิม ที่ประสูติมาในสกุล “นิลประภา” เป็นสีเขียว

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวรแก้ไข

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เป็นตราอักษรย่อ ญ.ส.ส. ภายใต้เศวตฉัตร 3 ชั้น อักษรย่อ "ญ" มาจาก “ญาณสังวร” พระสมณศักดิ์ขณะดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งได้รับพระราชทานใช้เป็นกรณีพิเศษ เป็นสีน้ำเงิน อักษร "ส" มาจาก “สมเด็จพระสังฆราช” เป็นสีฟ้า หมายถึง วันประสูติ คือ วันศุกร์ และ "ส" มาจาก “สกลมหาสังฆปรินายก” เป็นสีเหลือง หมายถึง ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประมุขแห่งคณะสงฆ์

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร)แก้ไข

ตราประจำพระองค์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) เป็นตราสัญลักษณ์ อ.อ.ป. ภายใต้เศวตฉัตร 3 ชั้น อักษรย่อ "อ" เป็นสีแดง (หมายถึง พระนามของพระองค์ "อัมพร" และเป็นสีประจำวันคล้ายวันประสูติ) "อ" เป็นสีเหลือง (หมายถึง ฉายาของพระองค์ "อมฺพโร" และเป็นสีอาสนะประจำตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช และสีของกาสาวพัสตร์ เป็นสมณคุณ) และ "ป" เป็นสีฟ้าเทา (หมายถึง นามสกุลของพระองค์ "ประวัติพงศ์" และเป็นสีประจำจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นชาติภูมิ)[9]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล". สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. 20 กุมภาพันธ์ 2562. สืบค้นเมื่อ 27 พฤษภาคม 2563.
  2. "กระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่". กระทรวงยุติธรรม. 26 มีนาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 27 พฤษภาคม 2563.
  3. "ในหลวง มีพระบรมราชโองการถวายพระราชสมัญญา รัชกาลที่ 4 เป็น "พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช"". มติชนออนไลน์. 18 ตุลาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 27 พฤษภาคม 2563.
  4. "พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร". สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. 15 ตุลาคม 2561. สืบค้นเมื่อ 27 พฤษภาคม 2563.
  5. "ประชาชนปีติ ร่วม'พิธีมหามงคล' สวดมนต์บำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา". ข่าวสด. 25 พฤษภาคม 2561. สืบค้นเมื่อ 27 พฤษภาคม 2563.
  6. "ร.10โปรดเกล้าฯจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา". แนวหน้า. 25 พฤษภาคม 2561. สืบค้นเมื่อ 27 พฤษภาคม 2563.
  7. "'พระสังฆราช' ทรงนำสวดกรณียเมตตสูตรอธิษฐานจิตให้ 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง-ปชช.ร่วมพิธีมหามงคลคับคั่ง". มติชนออนไลน์. 29 มิถุนายน 2561. สืบค้นเมื่อ 27 พฤษภาคม 2563.
  8. "ที่มาของตรามหาวิทยาลัย". มหาวิทยาลัยมหิดล. สืบค้นเมื่อ 27 พฤษภาคม 2563.
  9. "เผยภาพตราสัญลักษณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20". โพสต์ทูเดย์. 8 กุมภาพันธ์ 2560. สืบค้นเมื่อ 27 พฤษภาคม 2563.