ธงประจำพระองค์

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ธงประจำพระองค์ เป็นธงประเภทหนึ่งของพระราชวงศ์ไทย ซึ่งประดับร่วมกับธงชาติไทยเพื่อถวายพระเกียรติแก่พระราชวงศ์ไทย ปรากฏใช้อยู่ทุกแห่งในประเทศไทย ต่างจากธงอีกประเภทหนึ่งซึ่งเรียกรวมกันตามกฎหมายธงในปัจจุบันว่า ธงพระอิสริยยศ อันเป็นธงที่ใช้ในพิธีการต่าง ๆ เป็นการพิเศษ และใช้ในสถานที่เฉพาะแห่ง

ลักษณะ

โดยหลักแล้ว ธงประจำพระองค์มีลักษณะเป็นธงสีพื้นตามวันพระราชสมภพหรือสีที่ตามพระประสงค์ของพระองค์นั้นๆ ประดับด้วยเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อหรือพระนามาภิไธยย่อ ส่วนพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่น เช่น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ก็มีธงประจำพระองค์ในลักษณะดังกล่าวเช่นเดียวกัน แต่มักมิได้พบเห็นบ่อยนัก นอกจากในงานพิธีซึ่งพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์นั้น ๆ เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธาน ธงประจำพระองค์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ใช้ประดับในพระราชพิธีและพิธีการต่าง ๆ ที่เป็นทางการเท่านั้น แต่ใช้อยู่ทั่วไปอย่างไม่เป็นทางการด้วย ประชาชนชาวไทยในทุกชนชั้นและทุกหนแห่งนิยมประดับธงดังกล่าวร่วมกับธงชาติไทย เพื่อถวายพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ถือเป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งที่ปรากฏในวัฒนธรรมไทย ธงเหล่านี้มีจำหน่ายตามร้านค้าขนาดเล็กและร้านเครื่องเขียนหรือร้านที่จำหน่ายธงโดยเฉพาะ โดยมีขนาดที่แตกต่างกันหลายขนาด และธงดังกล่าวนิยมพิมพ์รูปตราพระปรมาภิไธยหรือพระนามาภิไธยย่อลงบนธงเพียงด้านเดียว

ธงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ธงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นธงพื้นสีเหลือง อันเป็นสีประจำพระชนมวาร (เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕) กลางธงมีตราพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. มีเลข ๑๐ ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี โดยรูปอักษร "ว" เป็นสีขาว (หมายถึง สีประจำพระชนมวารตามคติมหาทักษา) "ป" สีเหลือง (หมายถึง สีประจำวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบรมชนกนาถ) และ "ร" สีฟ้า (หมายถึง สีประจำวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบรมราชชนนี)

ธงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ธงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นธงสีฟ้า อันเป็นสีประจำพระชนมวาร (เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๕) กลางธงประดับสัญลักษณ์พระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ภายใต้พระมหามงกุฎ อักษรพระนามาภิไธยย่อ "ส" เป็นสีฟ้าเข้ม และ "ก" เป็นสีขาว ลักษณะดังกล่าวเป็นไปในทำนองเดียวกับธงพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. โดยปกติแล้วธงนี้ปรากฏอยู่ทั่วไปในช่วงเดือนสิงหาคม

สำหรับธงสัญลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แบบง่าย จะใช้วิธีการพิมพ์ตราสัญลักษณ์ด้วยสีขาวสีเดียวลงบนผืนธงสีฟ้า

ธงสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ธงสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นธงสีม่วง อันเป็นสีประจำพระชนมวาร (เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๑) กลางธงประดับสัญลักษณ์พระนามาภิไธยย่อ ส.ท. ภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารี อักษรพระนามาภิไธยย่อ "ส" เป็นสีม่วง และ "ท" เป็นสีเหลือง (หมายถึง สีประจำวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระราชสวามี) โดยปกติแล้วธงนี้ปรากฏอยู่ทั่วไปในช่วงเดือนมิถุนายน

ธงที่พ้นสมัยการใช้งาน

ในทางปฏิบัติธงประจำพระองค์ที่พ้นสมัยการใช้งานนั้นเป็นได้หลายกรณี ได้แก่ พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์นั้นเสด็จสวรรคต สิ้นพระชนม์ หรือมีการได้รับการสถาปนาเลื่อนพระอิสริยยศ หรือทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ หรือทรงมีพระราชดำริให้ออกแบบธงใหม่ หรือทางรัฐบาลประกาศระยะเวลาในการประดับธงตราสัญลักษณ์นั้นๆ โดยส่วนมาจะเป็นธงในวาระพิเศษต่างๆ

ธงพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ธงพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นธงพื้นสีเหลือง อันเป็นสีประจำพระชนมวาร (เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐) กลางธงมีตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ซึ่งปกติเป็นตราพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ภายใต้อุณาโลมและพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี โดยรูปอักษร "ภ" เป็นสีเหลืองทอง (หมายถึง สีประจำพระมหาจักรีบรมราชวงศ์) "ป" สีน้ำเงิน (หมายถึง สีประจำพระบรมราชอิสริยยศ พระมหากษัตริย์) และ "ร" สีขาว (หมายถึง สีประจำพระชนมวารตามคติมหาทักษา)

สำหรับธงสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แบบง่าย จะใช้วิธีการพิมพ์ตราสัญลักษณ์ด้วยสีแดงสีเดียวลงบนผืนธงสีเหลือง

ภาพธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์

ธงประจำพระองค์ในปัจจุบัน


ภาพธง ตราประจำพระองค์ ใช้สำหรับ ลักษณะ หมายเหตุ
 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ธงสีเหลือง ตราพระปรมาภิไธยย่อ ว.ป.ร. มีอุณาโลมเลข ๑๐ ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี พระราชสมภพวันจันทร์ จึงใช้สีเหลืองเป็นสีพื้นธง
 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ธงสีฟ้า ตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ภายใต้พระมหามงกุฎ พระราชสมภพวันศุกร์ จึงใช้สีฟ้าเป็นสีพื้นธง
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ธงสีม่วง ตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ท. ภายใต้มงกุฎขัตติยนารี พระราชสมภพวันเสาร์ จึงใช้สีม่วงเป็นสีพื้นธง
 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ธงสีม่วง ตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ธ. ภายใต้พระชฎาไม่มีกรรเจียกจร พระราชสมภพวันเสาร์ จึงใช้สีม่วงเป็นสีพื้นธง
 
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ธงสีแสด ตราพระนามาภิไธยย่อ จ.ภ. พันรอบโดยพระภูษาสีน้ำเงิน ภายใต้พระจุลมงกุฎ ประสูติวันพฤหัสบดี จึงใช้สีแสดเป็นสีพื้นธง
 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ธงสีแสดแดง ตราพระนามาภิไธยย่อ อ.ร. ประสูติวันพฤหัสบดี แต่ด้วยเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในรัชกาลที่ 9 จึงใช้สีแดงเป็นสีพื้นธง แทนสีแสด
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ธงสีม่วง ตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ส. ยอดพระนามาภิไธยย่อเป็นรูปอุณาโลม ประสูติวันเสาร์ จึงใช้สีม่วงเป็นสีพื้นธง
 
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ธงสีแสด ตราพระนามาภิไธยย่อ พ.ภ. ภายใต้พระจุลมงกุฎ ประสูติวันพฤหัสบดี จึงใช้สีแสดเป็นสีพื้นธง
 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ธงสีแสด ตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ร. ภายใต้พระจุลมงกุฎ ประสูติวันพฤหัสบดี จึงใช้สีแสดเป็นสีพื้นธง
 
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ธงสีฟ้า ตราพระนามาภิไธยย่อ ท.ป. ภายใต้พระจุลมงกุฎ ประสูติวันศุกร์ จึงใช้สีฟ้าเป็นสีพื้นธง
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ธงสีฟ้า ตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ภ. ภายใต้รัดเกล้าเปล่งแสง ประสูติวันศุกร์ จึงใช้สีฟ้าเป็นสีพื้นธง
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ธงสีม่วง ตราพระนามาภิไธยย่อ อ.ก. ประสูติวันเสาร์ จึงใช้สีม่วงเป็นสีพื้นธง

พ้นสมัยการใช้งาน

ภาพธง ตราประจำพระองค์ ใช้สำหรับ ลักษณะ เหตุพ้นสมัย หมายเหตุ วันที่ประกาศเลิกใช้
 
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ธงสีเหลือง ตราพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ภายใต้อุณาโลมและพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี สวรรคต พระราชสมภพวันจันทร์ จึงใช้สีเหลืองเป็นสีพื้นธง วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ธงสีชมพู ผืนธงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตราพระนามาภิไธยย่อ ร.พ. ภายใต้มงกุฎขัตติยนารี สวรรคต พระราชสมภพวันอังคาร จึงใช้ชมพูเป็นสีพื้นธง วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗
 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ธงสีแดง ตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ว. สวรรคต พระราชสมภพวันอาทิตย์ จึงใช้แดงเป็นสีพื้นธง วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ธงสีเหลือง ตราพระนามาภิไธยย่อ ม.ว.ก. ภายใต้ตราจักรีและพระอนุราชมงกุฎ ขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ พระราชสมภพวันจันทร์ จึงใช้สีเหลืองเป็นสีพื้นธง วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (วันที่ทรงตอบรับการขึ้นครองราชสมบัติ ช่วงนั้นทรงได้รับการเฉลิมพระปรมาภิไธยเป็น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร)
 
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ธงสีชมพู ตราพระนามาภิไธยย่อ พ.ร. ภายใต้พระชฎามหากฐินและอุณาโลม สิ้นพระชนม์ ประสูติวันอังคาร จึงใช้สีชมพูเป็นสีพื้นธง วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ธงสีน้ำเงิน ตราพระนามาภิไธยย่อ ก.ว. ภายใต้พระจุลมงกุฎ สิ้นพระชนม์ ประสูติวันอาทิตย์ แต่สีน้ำเงินเป็นสีที่โปรดเป็นการส่วนพระองค์ จึงใช้สีน้ำเงินเป็นสีพื้นธงแทนสีแดง วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ธงสีแสด ตราพระนามาภิไธยย่อ ศ.ร. ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ประสูติวันพฤหัสบดี จึงใช้สีแสดเป็นสีพื้นธง วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ธงสีแสด ตราพระนามาภิไธยย่อ พ.ภ. ทรงออกแบบใหม่ ประสูติวันพฤหัสบดี จึงใช้สีแสดเป็นสีพื้นธง วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ธงสีแสด ตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ร. ทรงออกแบบใหม่ ประสูติวันพฤหัสบดี จึงใช้สีแสดเป็นสีพื้นธง วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ธงสีฟ้า ตราพระนามาภิไธยย่อ ท.ป. ทรงออกแบบใหม่ ประสูติวันศุกร์ จึงใช้สีฟ้าเป็นสีพื้นธง วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ธงสีแดงทั้งผืน ทรงโปรดให้เปลี่ยนตามสีวันประสูติ ประสูติวันเสาร์ จึงเปลี่ยนสีธงจากสีแดงเป็นสีม่วง วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เริ่มใช้ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพราะช่วงนั้นยังไม่มีธงประจำพระองค์)
 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ธงสีม่วงทั้งผืน ทรงออกแบบใหม่ เดิมใช้ธงแดงทั้งผืน ประสูติวันเสาร์ จึงใช้ธงสีม่วงเป็นพื้นธง วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ธงประจำพระองค์ในวาระพิเศษ

ภาพธง ใช้สำหรับ ลักษณะ หมายเหตุ เริ่มประดับตั้งแต่ - จนถึง
 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ธงสีฟ้า มีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ อยู่กลางผืนธง พระราชสมภพวันศุกร์ จึงใช้สีฟ้าเป็นสีพื้นธง
 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ธงสีฟ้า มีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ อยู่กลางผืนธง พระราชสมภพวันศุกร์ จึงใช้สีฟ้าเป็นสีพื้นธง
 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ธงสีฟ้า มีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา อยู่กลางผืนธง พระราชสมภพวันศุกร์ จึงใช้สีฟ้าเป็นสีพื้นธง
 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ธงสีฟ้า มีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ อยู่กลางผืนธง พระราชสมภพวันศุกร์ จึงใช้สีฟ้าเป็นสีพื้นธง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ประดับร่วมกับธงตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)
 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ธงสีม่วง มีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ อยู่กลางผืนธง พระราชสมภพวันเสาร์ จึงใช้สีม่วงเป็นสีพื้นธง วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ธงสีเหลือง มีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก อยู่กลางผืนธง พระราชสมภพวันจันทร์ จึงใช้สีเหลืองเป็นสีพื้นธง วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พ้นสมัยการใช้งานในวาระพิเศษ

ภาพธง ใช้สำหรับ ลักษณะ หมายเหตุ เริ่มประดับตั้งแต่ - จนถึง
 
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ธงสีเหลือง มีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ อยู่กลางผืนธง พระราชสมภพวันจันทร์ จึงใช้สีเหลืองเป็นสีพื้นธง วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
 
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ธงสีเหลือง มีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก อยู่กลางผืนธง พระราชสมภพวันจันทร์ จึงใช้สีเหลืองเป็นสีพื้นธง
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ธงสีเหลือง มีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีกาญจนาภิเษก อยู่กลางผืนธง พระราชสมภพวันจันทร์ จึงใช้สีเหลืองเป็นสีพื้นธง
 
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ธงสีเหลือง มีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ อยู่กลางผืนธง พระราชสมภพวันจันทร์ จึงใช้สีเหลืองเป็นสีพื้นธง วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
 
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ธงสีเหลือง มีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อยู่กลางผืนธง พระราชสมภพวันจันทร์ จึงใช้สีเหลืองเป็นสีพื้นธง วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
 
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ธงสีเหลือง มีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา อยู่กลางผืนธง พระราชสมภพวันจันทร์ จึงใช้สีเหลืองเป็นสีพื้นธง วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
 
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ธงสีเหลือง มีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ อยู่กลางผืนธง พระราชสมภพวันจันทร์ จึงใช้สีเหลืองเป็นสีพื้นธง วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ธงสีเหลือง มีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี อยู่กลางผืนธง พระราชสมภพวันจันทร์ จึงใช้สีเหลืองเป็นสีพื้นธง วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประดับร่วมกับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) (เสด็จสวรรคตวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)
 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ธงสีขาว มีตรางานฉลอง ๑๐๐ ปี อยู่กลางผืนธง วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ธงสีเหลือง มีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ อยู่กลางผืนธง พระราชสมภพวันจันทร์ จึงใช้สีเหลืองเป็นสีพื้นธง
 
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ธงสีชมพู มีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๗ รอบ อยู่กลางผืนธง ประสูติวันอังคาร จึงใช้สีชมพูเป็นสีพื้นธง

ระเบียงภาพ

ในวาระพิเศษ

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

http://library.rsu.ac.th/rsulj/images/rangsitlibj/rangsitlibj5_2chapter9.pdf