จังหวัดเลยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย พ.ศ. 2548 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2544 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดเลยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

← พ.ศ. 2544 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
(โมฆะ)
 →

4 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ73.51%
  First party Second party
 
พรรค ไทยรักไทย ประชาธิปัตย์
เลือกตั้งล่าสุด 2 0
ที่นั่งก่อนหน้า 4 0
ที่นั่งที่ชนะ 4 0
ที่นั่งเปลี่ยน Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 231,344 32,953
% 73.16 10.42

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

ภาพรวม

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดเลย)

แก้
พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
ไทยรักไทย 231,344 73.16%
ประชาธิปัตย์ 32,953 10.42%
อื่น ๆ 51,920 16.42%
ผลรวม 316,217 100.00%
คะแนนเสียง
ไทยรักไทย
  
73.16%
ประชาธิปัตย์
  
10.42%
อื่น ๆ
  
16.42%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดเลย)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

แก้
e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดเลย
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
ชาติไทย (1) 9,787 3.10
กิจสังคม (2) 876 0.28
พัฒนาชาติไทย (3) 1,117 0.35
ประชาธิปัตย์ (4) 32,953 10.42
ประชาชนไทย (5) 1,182 0.37
คนขอปลดหนี้ (6) 4,140 1.31
ธรรมชาติไทย (7) 579 0.18
แผ่นดินไทย (8) 1,293 0.41
ไทยรักไทย (9) 231,344 73.16
ความหวังใหม่ (10) 1,350 0.43
มหาชน (11) 21,475 6.79
ประชากรไทย (12) 594 0.19
ไทยช่วยไทย (13) 1,054 0.33
แรงงาน (14) 1,162 0.37
ชาติประชาธิปไตย (15) 939 0.30
กสิกรไทย (16) 299 0.13
ทางเลือกที่สาม (17) 176 0.06
รักษ์ถิ่นไทย (18) 386 0.12
พลังเกษตรกร (19) 4,948 1.56
พลังประชาชน (20) 443 0.14
บัตรดี 316,217 96.31
บัตรเสีย 9,730 2.96
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,396 0.73
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 328,343 73.51
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 446,675 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

แก้

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองเลย อำเภอนาด้วง (เฉพาะตำบลท่าสะอาด และตำบลท่าสวรรค์) และกิ่งอำเภอเอราวัณ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดเลย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ทศพล สังขทรัพย์ (9)* 58,112 72.34
ประชาธิปัตย์ อาวุธ อมรทวีสิน (4) 19,905 24.78
คนขอปลดหนี้ ฉัตรชัย ลีกระจ่าง (6) 1,335 1.66
ความหวังใหม่ สุวัฒน์ เคณาภูมิ (10) 600 0.75
ประชาชนไทย พันตำรวจโท ทรงเดช ผาจันทร์ (5) 377 0.47
ผลรวม 87,226 100.00
บัตรดี 80,329 92.09
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,105 2.41
บัตรเสีย 4,792 5.49
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 87,226 73.23
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 119,113 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอผาขาว อำเภอวังสะพุง (เฉพาะตำบลผาบิ้ง ตำบลหนองหญ้าปล้อง และตำบลโคกขมิ้น) อำเภอภูกระดึง กิ่งอำเภอหนองหิน และอำเภอภูหลวง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดเลย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย นันทนา ทิมสุวรรณ (9) 52,652 73.50
มหาชน พินิจ สิทธิโห (11)✔ 12,670 17.69
ประชาธิปัตย์ ไพบูลย์ หล้าภูเขียว (4) 4,217 5.89
ความหวังใหม่ ยุทธ บุญเกตุ (10) 1,169 1.63
คนขอปลดหนี้ สุชาติ ลีกระจ่าง (6) 692 0.97
ประชาชนไทย อภิรักษ์ ทาจิต (5) 231 0.32
ผลรวม 77,214 100.00
บัตรดี 71,631 92.09
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 724 0.94
บัตรเสีย 4,859 6.29
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 77,214 69.46
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 111,167 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอวังสะพุง (ยกเว้นตำบลผาบิ้ง ตำบลหนองหญ้าปล้อง และตำบลโคกขมิ้น) อำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย และอำเภอนาแห้ว

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดเลย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข (9)* 48,194 60.86
มหาชน อดุลย์เดช ติยะบุตร (11) 24,688 31.17
ประชาธิปัตย์ แก้วกล้า ทาสาลี (4) 4,209 5.31
ชาติไทย ก้องภพ อันทะระ (1) 919 1.16
ความหวังใหม่ สุชาติ ดำรงคดี (10) 846 1.07
ประชาชนไทย พิพัฒน์ สุวรรณชาติ (5) 336 0.42
ผลรวม 87,540 100.00
บัตรดี 79,192 90.46
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,657 1.89
บัตรเสีย 6,691 7.64
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 87,540 77.37
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 113,142 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอเชียงคาน อำเภอปากชม อำเภอนาด้วง (ยกเว้นตำบลท่าสะอาด และตำบลท่าสวรรค์) และอำเภอท่าลี่

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดเลย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย จันทร์เพ็ญ แสงเจริญรัตน์ (9) 47,881 69.53
ชาติไทย สิทธิชัย สิทธิรัตน์ (1) 9,754 14.16
ประชาธิปัตย์ ประพัฒน์พงศ์ สืบสาย (4) 9,074 13.18
มหาชน อานนท์ พลภักดี (11) 1,952 2.83
ประชาชนไทย จ่าสิบเอก ชูชาติ สงกลาง (5) 201 0.29
ความหวังใหม่ วชิรวิช พลเยี่ยม (10)
ผลรวม 76,349 100.00
บัตรดี 68,862 90.19
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,618 2.12
บัตรเสีย 6,691 7.64
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 76,349 73.94
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 103,253 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง

แก้
  1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูล สถิติ และผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548" (PDF). คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-03. สืบค้นเมื่อ 29 May 2020.