จังหวัดชัยนาทในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2550 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง[1] มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 2 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2549 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 2 คน

จังหวัดชัยนาทในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550
ไทย
← พ.ศ. 2549 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 →

2 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ82.53%
  First party Second party Third party
  Samak Sundaravej.JPG พรรคมัชฌิมาธิปไตย2.jpg Banharn Silpa-archa (cropped).jpg
พรรค พลังประชาชน มัชฌิมาธิปไตย ชาติไทย
เขตล่าสุด 0 พรรคใหม่ 0
ที่นั่งที่ชนะ 1 (0) 1 (0) 0 (2)
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น1 เพิ่มขึ้น1 Steady0
คะแนนเสียง 53,660 5,973 54,330
ร้อยละ 29.76 3.31 30.13

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
อิสระ (คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ)

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

สมัคร สุนทรเวช
พลังประชาชน

ภาพรวมแก้ไข

ผลการเลือกตั้งแบบสัดส่วนแก้ไข

คะแนนรวมทั้งหมดในกลุ่มจังหวัดที่ 7แก้ไข

กลุ่มจังหวัดที่ 7 ประกอบไปด้วยจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งหมด 15 จังหวัด

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 7
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อแผ่นดิน (1) 90,846 2.31
รวมใจไทยชาติพัฒนา (2) 52,434 1.33
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (3) 53,964 1.37
ประชาธิปัตย์ (4) 1,856,811 47.20
พลังเกษตรกร (5)
รักเมืองไทย (6) 26,720 0.68
แรงงาน (7)
เกษตรกรไทย (8) 32,347 0.82
ประชาราช (9)
นิติศาสตร์ไทย (10)
พัฒนาประชาธิปไตย (11)
พลังประชาชน (12) 1,133,984 28.83
ชาติไทย (13) 564,684 14.36
ดำรงไทย (14)
มัชฌิมาธิปไตย (15) 63,154 1.61
ชาติสามัคคี (16)
ความหวังใหม่ (17) 16,387 0.42
ประชากรไทย (18)
ประชามติ (19) 12,156 0.31
ไทเป็นไท (20) 14,466 0.37
พลังแผ่นดินไท (21)
มหาชน (22)
คุณธรรม (23)
ราษฎรรักไทย (24)
กฤษไทยมั่นคง (25)
อยู่ดีมีสุข (26)
ไทยร่ำรวย (27) 8,169 0.21
เอกราช (28)
พลังแผ่นดิน (29) 7,556 0.19
สังคมธิปไตย (30)
นำวิถี (31)
บัตรดี 3,933,580 91.19
บัตรเสีย 242,527 5.62
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 137,778 3.19
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 4,313,885 77.87
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 5,540,130 100.00

ผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งในกลุ่มจังหวัดที่ 7แก้ไข

แต่ละกลุ่มจังหวัดมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มละ 10 คน สำหรับกลุ่มจังหวัดที่ 7 แบ่งออกเป็นตามสัดส่วนคะแนนดังนี้

พรรคการเมือง รายชื่อผู้สมัคร
พรรคประชาธิปัตย์ พลตรี มนูญกฤต รูปขจร
นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์
สุวโรช พะลัง
อรรถพร พลบุตร
ปัญญวัฒน์ บุญมี
พรรคพลังประชาชน ไชยา สะสมทรัพย์
พลตรี ศรชัย มนตริวัต
ร้อยตำรวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ
พรรคชาติไทย กัญจนา ศิลปอาชา
ประภัตร โพธสุธน

คะแนนรวมเฉพาะจังหวัดชัยนาทแก้ไข

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน จังหวัดชัยนาท
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อแผ่นดิน (1) 2,915 1.62
รวมใจไทยชาติพัฒนา (2) 1,665 0.92
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (3) 2,369 1.31
ประชาธิปัตย์ (4) 51,765 28.71
พลังเกษตรกร (5)
รักเมืองไทย (6) 2,452 1.36
แรงงาน (7)
เกษตรกรไทย (8) 1,977 1.10
ประชาราช (9)
นิติศาสตร์ไทย (10)
พัฒนาประชาธิปไตย (11)
พลังประชาชน (12) 53,660 29.76
ชาติไทย (13) 54,330 30.13
ดำรงไทย (14)
มัชฌิมาธิปไตย (15) 5,973 3.31
ชาติสามัคคี (16)
ความหวังใหม่ (17) 632 0.35
ประชากรไทย (18)
ประชามติ (19) 633 0.35
ไทเป็นไท (20) 673 0.37
พลังแผ่นดินไท (21)
มหาชน (22)
คุณธรรม (23)
ราษฎรรักไทย (24)
กฤษไทยมั่นคง (25)
อยู่ดีมีสุข (26)
ไทยร่ำรวย (27) 797 0.44
เอกราช (28)
พลังแผ่นดิน (29) 448 0.25
สังคมธิปไตย (30)
นำวิถี (31)
บัตรดี 180,289 90.04
บัตรเสีย 15,190 7.59
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,740 2.37
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 200,219 82.53
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 242,600 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตแก้ไข

เขต 1

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยจังหวัดชัยนาท ทั้งจังหวัด

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดชัยนาท
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติไทย นันทนา สงฆ์ประชา (12) 88,307 47.76
ชาติไทย มณเฑียร สงฆ์ประชา (11)✔ 80,797 43.70
มัชฌิมาธิปไตย พรทิวา นาคาศัย (5) 77,941 42.15
พลังประชาชน ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง (9)* 35,918 19.43
ประชาธิปัตย์ พรหมมินทร์ สีตบุตร (1) 16,222 8.77
พลังประชาชน พันจ่าอากาศเอก เด็ดดวงดอกรัก คุ้มชนะ (10)✔ 15,471 8.37
ประชาธิปัตย์ ช.ชัยนาท ศรีเสมาเมือง (2) 11,876 6.42
ไทยร่ำรวย วรรณกร มั่นอ่วม (13) 3,237 1.75
เพื่อแผ่นดิน ช่อฉัตร บุญโต (4) 3,041 1.64
เพื่อแผ่นดิน สนั่น ทองปาน (3) 1,832 0.99
มัชฌิมาธิปไตย มณฑาทิพย์ จุฑานนท์ (6) 1,572 0.85
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย นิสา คุ้มกอง (8) 1,393 0.75
ไทเป็นไท สมพงษ์ แจ่มรัศมี (15) 931 0.50
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ประสาท โพธิ์ศรี (7) 922 0.50
ไทยร่ำรวย มานิตย์ ปานเทวัญ (14) 498 0.27
ประชามติ สวิตต์ แจ้งอุบล (17) 389 0.21
ไทเป็นไท ช่วง เกษทองมา (16) 314 0.17
ประชามติ สำรวย กาศร (18) 260 0.14
บัตรดี 184,894 92.35
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,554 3.27
บัตรเสีย 8,771 4.38
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 200,219 82.53
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 242,600 100.00
ชาติไทย ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย
ชาติไทย ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย

การเลือกตั้งใหม่แก้ไข

เขตเลือกตั้งที่ 1แก้ไข

ในภายหลังประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนางนันทนา สงฆ์ประชา และนายมณเฑียร สงฆ์ประชา ว่าที่ ส.ส.เขต 1 จังหวัดชัยนาท พรรคชาติไทยเป็นเวลา 1 ปี (การแจกใบแดง) และมติดังกล่าวมีผลให้ กกต. ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชัยนาท โดยกำหนดวันเลือกตั้งใหม่คือวันที่ 27 มกราคม 2551

ซึ่งในกรณีที่ถูกใบแดงและต้องเลือกตั้งใหม่ ผู้สมัครเดิมในเขตจากทุกพรรคจะเข้าสู่การเลือกตั้งใหม่อีกครั้งยกเว้นนางนันทนา สงฆ์ประชา และนายมณเฑียร สงฆ์ประชา ทั้งนี้พรรคชาติไทยไม่สามารถส่งผู้สมัครคนใหม่ลงแทนได้

ผลการเลือกตั้งใหม่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดชัยนาท
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
มัชฌิมาธิปไตย พรทิวา นาคาศัย (5) 64,615 55.99 +13.84
พลังประชาชน ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง (9)✔ 51,159 44.33 +24.90
ประชาธิปัตย์ พรหมมินทร์ สีตบุตร (1) 32,857 28.47 +19.70
ประชาธิปัตย์ ช.ชัยนาท ศรีเสมาเมือง (2) 25,349 21.97 +15.55
พลังประชาชน พันจ่าอากาศเอก เด็ดดวงดอกรัก คุ้มชนะ (10)✔ 18,730 16.23 +7.86
เพื่อแผ่นดิน สนั่น ทองปาน (3) 2,153 1.87 +0.88
มัชฌิมาธิปไตย มณฑาทิพย์ จุฑานนท์ (6) 1,700 1.47 +0.62
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย นิสา คุ้มกอง (8) 1,162 1.01 +0.26
เพื่อแผ่นดิน ช่อฉัตร บุญโต (4) 883 0.77 -0.87
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ประสาท โพธิ์ศรี (7) 510 0.44 -0.06
ไทเป็นไท สมพงษ์ แจ่มรัศมี (15) 498 0.43 -0.07
ไทยร่ำรวย มานิตย์ ปานเทวัญ (14) 477 0.41 +0.14
ไทยร่ำรวย วรรณกร มั่นอ่วม (13) 409 0.35 -1.40
ไทเป็นไท ช่วง เกษทองมา (16) 234 0.20 +0.03
ประชามติ สำรวย กาศร (18) 189 0.16 +0.02
ประชามติ สวิตต์ แจ้งอุบล (17) 188 0.16 -0.05
ชาติไทย นันทนา สงฆ์ประชา (12)  
ชาติไทย มณเฑียร สงฆ์ประชา (11)  
บัตรดี 115,396 82.80
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,482 5.37
บัตรเสีย 16,479 11.83
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 139,357 57.20
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 243,616 100.00
มัชฌิมาธิปไตย ได้ที่นั่งจาก ชาติไทย
พลังประชาชน ได้ที่นั่งจาก ชาติไทย

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550". สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข