เปิดเมนูหลัก

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เอกสารพระราชทานนาม "เบญจมราชูทิศ" มณฑลนครศรีธรรมราช

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เป็นชื่อโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งจัดตั้งตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โดยชื่อโรงเรียนเป็นนามที่ได้รับพระราชทานมาจาก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) โดยชื่อ "เบญจมราชูทิศ" มีความหมายว่า สร้างอุทิศแก่พระมหากษัตริย์องค์ที่ 5 ซึ่งก็คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องจากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงธรรมการได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดการเรี่ยไรเงินจัดสร้างโรงเรียน มณฑลต่างๆ จึงได้จัดให้มีการเรี่ยไรเงินจัดสร้างโรงเรียนถวายเป็นพระราชกุศล และได้มีการจัดสร้างขึ้น 6 แห่ง ใน 6 มณฑล ได้รับพระราชทานนามว่า "เบญจมราชูทิศ" ทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2456 คือ

มณฑล โรงเรียน หมายเหตุ
มณฑลจันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดจันทบุรี
(บ.จ.)
 • พ.ศ. 2454 ก่อตั้ง โรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลจันทบุรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2454
 • พ.ศ. 2456 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2456
 • พ.ศ. 2463 แยกนักเรียนหญิงเป็น โรงเรียนศรียานุสรณ์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2463
มณฑลนครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(บ.ม.)
 • พ.ศ. 2442 ก่อตั้ง โรงเรียนสุขุมาภิบาลวิทยา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2442[1]
 • พ.ศ. 2447 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนศรีธรรมราช
 • พ.ศ. 2460 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2460
 • พ.ศ. 2473 แยกนักเรียนหญิงเป็น โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2473
มณฑลนครสวรรค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดอุทัยธานี
(บ.ร.)
 • พ.ศ. 2456 ก่อตั้ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2456
 • พ.ศ. 2465 จัดการศึกษารวมกับ โรงเรียนอุทัยทวีเวท เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2465
 • พ.ศ. 2468 แยกนักเรียนหญิงเป็น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2468
 • พ.ศ. 2508 ยุบเลิก โรงเรียนการช่างสตรีอุทัยธานี และโอนมารวมกับ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
 • พ.ศ. 2515 ยุบรวมกับ โรงเรียนอุทัยทวีเวท และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอุทัยวิทยาคม[2]
มณฑลปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดปัตตานี
(บ.ม.)
 • พ.ศ. 2455 ก่อตั้ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2455[3]
 • พ.ศ. 2456 แยกนักเรียนหญิงเป็น โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2456
มณฑลปาจิณบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
(บ.ฉ.)
 • พ.ศ. 2435 ก่อตั้ง โรงเรียนสายชล ณ รังสี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2435
 • พ.ศ. 2446 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอณัตยาคม
 • พ.ศ. 2450 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
 • พ.ศ. 2456 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2456
 • พ.ศ. 2458 แยกนักเรียนหญิงเป็น โรงเรียนดัดดรุณี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2458
 • พ.ศ. 2463 แยกนักเรียนบางส่วนเป็น โรงเรียนฉะเชิงเทรารังสฤษฎิ์
 • พ.ศ. 2478 ยุบรวมกับ โรงเรียนฉะเชิงเทรารังสฤษฎิ์ และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเบญจมฉะเชิงเทรา
 • พ.ศ. 2482 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2482[4]
มณฑลราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดราชบุรี
(บ.ช.)
 • พ.ศ. 2429 ก่อตั้ง โรงเรียนวัดสัตตนารถปริวัตร
 • พ.ศ. 2456 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2456
 • พ.ศ. 2470 แยกนักเรียนหญิงเป็น โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2470

เนื้อหา

เครือข่ายโรงเรียนเบญจมราชูทิศแก้ไข

เครือข่ายจตุรมิตรเบญจมราชูทิศ เดิมโรงเรียนเบญจมราชูทิศมีทั้งหมด 6 แห่ง แต่ในปัจจุบันได้เหลือเพียง 4 แห่ง และได้ร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายขึ้นมา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสริมสร้างความสามัคคี แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ช่วยเหลือกันพัฒนาโรงเรียน ระหว่างผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน และศิษย์เก่า ทั่ง 4 โรงเรียน และจัดงานแข่งขันกีฬาจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทยขึ้นในทุกๆปี

ข้อมูลทั่วไปแก้ไข

จตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย
ชื่อสถาบัน วันที่ก่อตั้ง สัญลักษณ์ สี ต้นไม้ คติพจน์ ปรัชญา ที่ตั้ง เว็บไซต์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (บ.ม.)
(Benjamarachutit School (B.M.))
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2442 (120 ปี)   ████
ขาว-แดง
ประดู่แดง "ขนฺติ หิต สุขาวหา"
(ความอดทนนำมาซึ่งความผาสุก)
การเรียนดี ฝีมือเก่ง
กีฬาเยี่ยม มารยาทยอด
เลขที่ 159 หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 BM
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี (บ.ช.)
(Benjamarachutit Ratchaburi School (B.J.))
21 กันยายน พ.ศ. 2429 (133 ปี)   ████
น้ำเงิน-ชมพู
ทองกวาว "สจฺจํ เว อมตา วาจา"
(วาจาจริงเป็นวาจาที่ไม่ตาย)
คนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
คู่คุณธรรม นำชุมชน
เลขที่ 96 ถนนมนตรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 BEN
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี (บ.จ.)
(Benchamarachuthit School Chanthaburi (B.J.))
6 กันยายน พ.ศ. 2454 (108 ปี)   ████
ฟ้า-เหลือง
แก้ว "ปญฺญา นรานํ รตฺนํ"
(ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน)
วิชาการเป็นเลิศ
เทิดทูนสถาบัน
เลขที่ 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 BJ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี (บ.ม.)
(Benjamarachutit School Pattani (B.M.))
20 ตุลาคม พ.ศ. 2455 (107 ปี)   ████
เขียว-ขาว
จามจุรี "นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา"
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
สะอาด สามัคคี
เรียนดี มีวินัย
เลขที่ 2 ถนนสะบารัง ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000 BMPN

รางวัลพระราชทานแก้ไข

โรงเรียน จังหวัด ปีการศึกษา ระดับชั้น ขนาด
เบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2522, 2559 มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
เบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี 2526, 2558 มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 2531, 2560 มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 2531, 2538, 2560 มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่

รางวัลโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศแก้ไข

โรงเรียน เหรียญ ชื่อ-สกุล โอลิมปิกวิชาการ ประเภท
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 2  เงิน นายอัศวิน เชาวนกฤษณกุล The 3rd International Olympiad in Informatics (IOI)
19-25 May 1991, Athens, Greece
คอมพิวเตอร์
1  ทอง ด.ญ.พิชามญชุ์ อัศวผดุงสิทธิ์ The 11th International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)
5-11 October 2014, Bali, Indonesia
วิทยาศาสตร์
1  ทอง ด.ช.ชนน อิสระวัฒนา The 12th International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)
1-7 November 2015, Pathum Thani, Thailand
วิทยาศาสตร์
1  ทอง ด.ญ.วชิรญาณ์ ลีลานิพนธ์ The 15th International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)
28 September-4 October 2018, Zhejiang, China
วิทยาศาสตร์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2  เงิน ด.ช.ชิษณุพงศ์ ทรัพย์เย็น The 15th International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)
28 September-4 October 2018, Zhejiang, China
คณิตศาสตร์

กีฬาและวิชาการจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทยแก้ไข

 
ตราสัญลักษณ์ กลุ่มเครือข่าย"จตุรมิตรเบญจมราชูทิศ"

กีฬาและวิชาการจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: Jaturamitr Benjamarachutit Games and Academic of Thailand) เป็นการแข่งขันกีฬาที่จัดขึ้นทุกปีของประเทศไทย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศทั้ง 4 แห่ง โดยให้มีการจัดการแข่งขันขึ้นเป็นประจำทุกๆปี จัดขึ้นโดยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ทั้ง 4 โรงเรียนในประเทศไทย คือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี, โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ได้ร่วมกันจัดขึ้น

ประวัติแก้ไข

การแข่งขันกีฬาและวิชาการจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย จัดขึ้นโดยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ทั้ง 4 โรงเรียนในประเทศไทย คือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช, โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี, โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ได้ร่วมกันจัดขึ้น

โรงเรียนเบญจมราชูทิศทั้ง 4 โรงเรียน ได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่สังคม เป็นทรัพยากรแนวหน้าของประเทศ ด้วยเหตุนี้ ครู นักเรียน ศิษย์เก่า และนักเรียนปัจจุบันได้ระลึกถึงคุณงามความดีของโรงเรียนเบญจมราชูทิศทั้ง 4 โรงเรียน และที่สำคัญเนื่องในวโรกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสวรรตคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนเบญจมราชูทิศทั้ง 4 โรงเรียน จึงได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรก

การจัดการแข่งขันแก้ไข

ครั้งที่ เจ้าภาพ ประธานพิธี ระยะเวลา สถิติ ชนะเลิศ Ref.
โรงเรียน ชนิดกีฬา รายการ
1   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี นายสุเทพ โกมลภมร
(ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี)
25–26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 4 2 2   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
2   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์
(นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย)
11–13 มกราคม พ.ศ. 25551 4 3 3   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
3   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช)
7–9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 4 4 4   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
4   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี นายภาณุ อุทัยรัตน์
(รองปลัดกระทรวงมหาดไทย)
1–3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 4 4 4   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
5   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี นายสุรพล แสวงศักดิ์
(ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี)
13–15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 4 5 11   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
6   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ดร.กมล รอดคล้าย
(เลขาธิการสภาการศึกษา)
10–12 ธันวาคม พ.ศ. 2558 4 5 11   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
7   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นายสมเกียรติ สรรคพงษ์
(ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
23–25 พฤศจิกายน พ.ศ. 25602 4 5 11   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
8   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี นายการุณ สกุลประดิษฐ์
(ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
10–12 กันยายน พ.ศ. 2561 4 6 13   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
9   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี นายชยาวุธ จันทร
(ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี)
9–11 กันยายน พ.ศ. 2562 4 5 12   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
10   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 4
หมายเหตุ
 • 1 การแข่งขันกีฬาจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 เดิมกำหนดจัดระหว่างวันที่ 8–10 ธันวาคม พ.ศ. 2554 แต่เนื่องจากเกิดอุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554 ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงมีมติเลื่อนการแข่งขันไปเป็นระหว่างวันที่ 11–13 มกราคม พ.ศ. 2555
 • 2 การแข่งขันกีฬาจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 เดิมกำหนดจัดระหว่างวันที่ 9–11 ธันวาคม พ.ศ. 2559 แต่เนื่องจากเกิดการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงมีมติเลื่อนการแข่งขันไปเป็นระหว่างวันที่ 23–25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การแข่งขันฟุตบอลประเพณีแก้ไข

การแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อังกฤษ: Jaturamitr Benjamarachutit Traditional Football Tournament of Thailand for Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup) เริ่มจัดการแข่งขันครั้งแรกในปี พ.ศ. 2553 โดยใช้ชื่อว่า การแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรเบญจมราชูทิศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 จึงได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันฟุตบอลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเปลี่ยนชื่อการแข่งขันเป็น การแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงเปลี่ยนชื่อการแข่งขันเป็น การแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

# ปีการศึกษา เจ้าภาพ รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงอันดับสาม
ชนะเลิศ คะแนน รองชนะเลิศ อันดับสาม คะแนน อันดับสี่
1 2553   เบญจมราชูทิศ ราชบุรี  
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
3–0  
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
 
เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
4–0  
เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
2 2554   เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี  
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
2–0  
เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
 
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
2–2
(5–2)
 
เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
3 2555   เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช  
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
2–1  
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 
เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
3–0  
เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
4 2556   เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี  
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
2–0  
เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
 
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
2–1  
เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
5 2557   เบญจมราชูทิศ ราชบุรี  
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
2–21 ไม่มี  
เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
5–2  
เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
6 2558   เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี  
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
2–0  
เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
 
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
1–0  
เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
2559 งดจัดการแข่งขันเนื่องจากเกิดการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
7 2560   เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช  
เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
 
เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
1–12 ไม่มี  
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
1–0  
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
8 2561   เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี  
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
1–0  
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 
เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
4–1  
เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
9 2562   เบญจมราชูทิศ ราชบุรี  
เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
3–0  
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
 
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
1–1
(5–3)
 
เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
หมายเหตุ

ผลการแข่งขันแก้ไข

กีฬาจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1แก้ไข

# กีฬา รายการ ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ชมเชย
  ฟุตบอล นักเรียนชาย   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
  เปตอง รวม   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

กีฬาจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2แก้ไข

# กีฬา รายการ ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ชมเชย
  ฟุตบอล นักเรียนชาย   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
  เปตอง รวม   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
  บาสเกตบอล นักเรียนชาย   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

กีฬาจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3แก้ไข

# กีฬา รายการ ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ชมเชย
  ฟุตบอล นักเรียนชาย   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
  เปตอง รวม   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
  บาสเกตบอล นักเรียนชาย   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
  กอล์ฟ ผู้บริหาร   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ไม่มี

กีฬาจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4แก้ไข

# กีฬา รายการ ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ชมเชย
  ฟุตบอล นักเรียนชาย   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
  เปตอง รวม   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
  บาสเกตบอล นักเรียนชาย   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
  กอล์ฟ ผู้บริหาร   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ไม่มี

กีฬาจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5แก้ไข

# กีฬา รายการ ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ชมเชย
  ฟุตบอล นักเรียนชาย   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ไม่มี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
  เปตอง ม.ต้น ชาย   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
  เปตอง ม.ต้น หญิง   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
  เปตอง ม.ปลาย ชาย   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
  เปตอง ม.ปลาย หญิง   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
  เปตอง ครูชาย   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
  เปตอง ครูหญิง   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
  บาสเกตบอล นักเรียนชาย   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
  กอล์ฟ ผู้บริหาร   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ไม่มี
  วอลเลย์บอล นักเรียนหญิง   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
  วอลเลย์บอล ครูหญิง   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

กีฬาจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6แก้ไข

# กีฬา รายการ ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ชมเชย
  ฟุตบอล นักเรียนชาย   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
  เปตอง ม.ต้น ชาย   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
  เปตอง ม.ต้น หญิง   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
  เปตอง ม.ปลาย ชาย   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
  เปตอง ม.ปลาย หญิง   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
  เปตอง ครูชาย   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
  เปตอง ครูหญิง   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
  บาสเกตบอล นักเรียนชาย   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
  กอล์ฟ ผู้บริหาร   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ไม่มี
  วอลเลย์บอล นักเรียนหญิง   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
  วอลเลย์บอล ครูหญิง   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

กีฬาจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7แก้ไข

# กีฬา รายการ ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ชมเชย
  ฟุตบอล นักเรียนชาย   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ไม่มี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
  เปตอง ม.ต้น ชาย   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
  เปตอง ม.ต้น หญิง   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
  เปตอง ม.ปลาย ชาย   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
  เปตอง ม.ปลาย หญิง   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
  เปตอง ครูชาย   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
  เปตอง ครูหญิง   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
  บาสเกตบอล นักเรียนชาย   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
  กอล์ฟ ผู้บริหาร   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ไม่มี
  วอลเลย์บอล นักเรียนหญิง   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
  วอลเลย์บอล ครูหญิง   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

กีฬาจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8แก้ไข

# กีฬา รายการ ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ชมเชย
  ฟุตบอล นักเรียนชาย   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
  เปตอง ม.ต้น ชาย   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
  เปตอง ม.ต้น หญิง   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
  เปตอง ม.ปลาย ชาย   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
  เปตอง ม.ปลาย หญิง   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
  เปตอง ครูชาย   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
  เปตอง ครูหญิง   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
  เปตอง ผู้บริหาร   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
  บาสเกตบอล นักเรียนชาย   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
  กอล์ฟ ผู้บริหาร   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ไม่มี
  วอลเลย์บอล นักเรียนหญิง   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
  วอลเลย์บอล ครูหญิง   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
  อีสปอร์ต RoV   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

กีฬาจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9แก้ไข

# กีฬา รายการ ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ชมเชย
  ฟุตบอล นักเรียนชาย   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
  เปตอง ม.ต้น ชาย   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
  เปตอง ม.ต้น หญิง   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
  เปตอง ม.ปลาย ชาย   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
  เปตอง ม.ปลาย หญิง   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
  เปตอง ครูชาย   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
  เปตอง ครูหญิง   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
  เปตอง ผู้บริหาร   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
  บาสเกตบอล นักเรียนชาย   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
  กอล์ฟ ผู้บริหาร   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ไม่มี
  วอลเลย์บอล นักเรียนหญิง   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
  วอลเลย์บอล ครูหญิง   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

อันดับ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง ชมเชย รวม
1   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 23 16 14 11 64
2   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 19 16 22 11 68
3   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 17 12 12 24 65
4   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 14 18 16 18 66
รวม 73 62 64 64 263

กลุ่มเบญจมฯ สัมพันธ์แก้ไข

กลุ่มเบญจมฯ สัมพันธ์ (อังกฤษ: Benjama Group) คือ กลุ่มโรงเรียนที่ขึ้นต้นนามว่า "เบญจมฯ" มีทั้งหมด 10 แห่ง ดังนี้ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนเบญจมราชาลัย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ และโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

กลุ่มเบญจมฯ สัมพันธ์
ชื่อสถาบัน วันที่ก่อตั้ง สัญลักษณ์ สี ต้นไม้ คติพจน์ ปรัชญา ที่ตั้ง เว็บไซต์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี (บ.ช.)
(Benjamarachutit Ratchaburi School (B.J.))
21 กันยายน พ.ศ. 2429 (133 ปี)   ████
น้ำเงิน-ชมพู
ทองกวาว "สจฺจํ เว อมตา วาจา"
(วาจาจริงเป็นวาจาที่ไม่ตาย)
คนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
คู่คุณธรรม นำชุมชน
เลขที่ 96 ถนนมนตรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 BEN
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (บ.ฉ.)
(Benchamaracharungsarit School (B.R.R.))
20 มิถุนายน พ.ศ. 2435 (127 ปี)   ████
เหลือง-น้ำเงิน
"สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี"
(ความพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะนำมาซึ่งความสุข)
การเรียนเด่น กิจกรรมดี
มีความสุข ปลูกฝังคุณธรรม
นำสู่มาตรฐานสากล
เลขที่ 222 ถนนชุมพล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 BRR
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (บ.ม.)
(Benchama Maharat School (B.M.))
28 กันยายน พ.ศ. 2440 (122 ปี)   ████
เขียว-แดง
ไทร "สุพฺพตธมมฺสํคโม วฑฺฒติ"
(ผู้มีความประพฤติธรรม สังคมดี ย่อมเจริญ)
ประพฤติดี
มีวัฒนธรรม นำสังคม
เลขที่ 600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 BMU
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (บ.ม.)
(Benjamarachutit School (B.M.))
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2442 (120 ปี)   ████
ขาว-แดง
ประดู่แดง "ขนฺติ หิต สุขาวหา"
(ความอดทนนำมาซึ่งความผาสุก)
การเรียนดี ฝีมือเก่ง
กีฬาเยี่ยม มารยาทยอด
เลขที่ 159 หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 BM
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร (บ.บ.)
(Matthayom Wat Benchamabophit School (B.B.))
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2444 (118 ปี)   ████
ชมพู-เหลือง
อโศก "อุฏฺฐาตา วินฺทเต ธนํ"
(ผู้หมั่นย่อมหาทรัพย์ได้)
ขยัน อดทน เป็นคนดี
สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา
เลขที่ 69 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 MWBB
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี (บ.จ.)
(Benchamarachuthit School Chanthaburi (B.J.))
6 กันยายน พ.ศ. 2454 (108 ปี)   ████
ฟ้า-เหลือง
แก้ว "ปญฺญา นรานํ รตฺนํ"
(ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน)
วิชาการเป็นเลิศ
เทิดทูนสถาบัน
เลขที่ 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 BJ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี (บ.ม.)
(Benjamarachutit School Pattani (B.M.))
22 ตุลาคม พ.ศ. 2455 (107 ปี)   ████
เขียว-ขาว
จามจุรี "นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา"
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
สะอาด สามัคคี
เรียนดี มีวินัย
เลขที่ 2 ถนนสะบารัง ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000 BMPN
โรงเรียนเบญจมราชาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
(บ.ร.)
(Benjamarachalai School Under the Royal
Patronage of His Majesty the King (B.R.))
9 มิถุนายน พ.ศ. 2456 (106 ปี)   ████
เลือดหมู-ขาว
บัวจงกลนี "สวาจารตา พาหุสฺสจฺจํ นารีนาภรณํวรํ"
(ศึกษาดี มีจริยา เป็นอาภาของกุลสตรี)
การเรียนเด่น เล่นกีฬาดี
มีคุณธรรม กิจกรรมเยี่ยม
เลขที่ 126 ถนนศิริพงษ์ แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 BR
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี (บ.ม.)
(Benchamatheputhit Phetchaburi School (B.M.P.))
1 สิงหาคม พ.ศ. 2460 (102 ปี)   ████
กรมท่า-ขาว
ไทร "สิกขากาโม ภวํ โหติ"
(ผู้ใดใฝ่การศึกษา ย่อมเป็นผู้เจริญ)
ซื่อสัตย์ กตัญญู
รู้หน้าที่ มีน้ำใจ
เลขที่ 184/2 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 BMP
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ (บ.ส.)
(Benjamarachanusorn School (B.S.))
4 เมษายน พ.ศ. 2521 (41 ปี)   ████
เลือดหมู-ขาว
เฟื่องฟ้า "อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ"
(ควรรีบทำความเพียรในวันนี้)
เรียนเด่น เล่นกีฬาดี
มีคุณธรรม ถือความซื่อสัตย์
เลขที่ 42/3 หมู่ที่ 1 ถนนประชานิเวศน์ 3 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 BS

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. รายงานพระสงฆ์จัดการศึกษามณฑลนครศรีธรรมราช
 2. "โรงเรียนอุทัยวิทยาคม".
 3. แจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ เรื่อง สร้างโรงเรียนเบญจมราชูทิศ มณฑลปัตตานี
 4. "โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์".

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข