โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร (Mathayom Wat Benchamabophit School) ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ 42 ตารางวา อยู่ในเขตพระราชฐาน เป็นโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนเฉพาะนักเรียนชาย (โรงเรียนชายล้วน) [1] ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานกำเนิดเมื่อ ร.ศ. 119 (พ.ศ. 2443) ทรงกำหนดหลักสูตรแนวการสอนด้วยพระองค์เอง และเปิดสอนตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2444 มีนักเรียน 40 คน เป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์โดยตรงไม่ขึ้นตรงต่อกระทรวงธรรมการสมัยนั้น หลังจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่และเสนาบดีกระทรวงธรรมการ ร่วมกันวางแผนปรับปรุงโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ที่สำคัญยิ่งก็คือ ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารถาวรเป็นตึกทรงยุโรปสถาปัตยกรรมแบบ Neo-Classic และทรงห่วงใยในเรื่องการก่อสร้างเป็นอย่างยิ่ง แม้ในสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ต้องได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตทุกอย่าง โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
Mathayom Wat Benchamabophit School
ที่ตั้ง
Map
พิกัด13°45′57″N 100°30′45″E / 13.765876°N 100.512521°E / 13.765876; 100.512521พิกัดภูมิศาสตร์: 13°45′57″N 100°30′45″E / 13.765876°N 100.512521°E / 13.765876; 100.512521
ข้อมูล
ชื่ออื่นบ.บ. (MWBB)
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
คำขวัญอุฏฺฐาตา วินฺทเต ธนํ
(ผู้หมั่นย่อมหาทรัพย์ได้)
สถาปนาร.ศ. 119 / พ.ศ. 2443
ผู้ก่อตั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เขตการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่ม 2
ผู้อำนวยการดร.พงศ์ไท คีรีวงศ์วัฒนา
ระดับปีที่จัดการศึกษาชั้น ม.1 - ม.6
จำนวนนักเรียน441 คน (ปีการศึกษา 2563)
สีสีชมพู ██ - สีเหลือง ██
เพลงมาร์ชเบญจมบพิตร
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นอโศก
เว็บไซต์www.mwbb.ac.th
มัธยมวัดเบญจมบพิตรตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
มัธยมวัดเบญจมบพิตร (กรุงเทพมหานคร)
ภาพถ่ายเก่าอาคารพระพุทธเจ้าหลวง ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
ภาพหน้าบันอาคารพระพุทธเจ้าหลวง

ประวัติ แก้ไข

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่า วัดเบญจมบพิตรตั้งอยู่ห่างไกล บรรดาศิษย์วัดซึ่งต้องอุปัฏฐากรับใช้ภิกษุสามเณร ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปเล่าเรียนที่ห่างไกล จึงมีพระราชประสงค์ให้สร้างขึ้นเพื่อ "สอนศิษย์ซึ่งเป็นคฤหัสถ์" พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานกำเนิดเมื่อ ร.ศ.119 (พ.ศ. 2443) ในชั้นต้นที่อาคารชั่วคราวหลังมุงจากใช้เสื่อลำแพนกั้นเป็นประตูและหน้าต่างเพียงหลังเดียว ทรงกำหนดหลักสูตรแนวการสอนด้วยพระองค์เอง และเปิดสอนตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2444 มีนักเรียน 40 คน เป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์โดยตรง ไม่ขึ้นตรงต่อกระทรวงธรรมการสมัยนั้น

หลังจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่และเสนาบดีกระทรวงธรรมการ ร่วมกันวางแผนปรับปรุงโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร อาทิเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) จัดทำหลักสูตรโรงเรียนตามพระราชดำริ ที่สำคัญยิ่งก็คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารถาวรซึ่ง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เป็นผู้ทรงออกแบบก่อสร้างเป็นตึกทรงยุโรป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในเรื่องการก่อสร้างเป็นอย่างยิ่ง แม้ในสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ต้องได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตทุกอย่าง ขณะที่พระองค์เสด็จประพาสยุโรปนั้นได้โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาทรงควบคุมแทนพระองค์ และพระราชทานนามจารึกที่หน้าบันมุขกลางว่า "โรงเรียนเบญจมบพิตร สร้าง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑" เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน รัตนโกสินทรศก 121 ตรงกับ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2445 แล้วได้โปรดเกล้าฯให้นักเรียนขึ้นเรียนบนอาคารถาวรหลังใหม่หลังจากฉลองอาคารแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2447 เป็นต้นมา

แล้วต่อมาทางการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก "โรงเรียนเบญจมบพิตร" เป็น "โรงเรียนมัธยมเบญจมบพิตร" เป็น "โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร" ตามลำดับ และสุดท้ายทางการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร" ในปัจจุบัน ส่วนชื่อ "โรงเรียนเบญจมบพิตร ได้นำไปใช้กับ โรงเรียนประถม"

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทยที่ชื่อขึ้นต้นว่า "เบญจม" และเป็นโรงเรียนเดี่ยวที่ขึ้นต้น "เบญจม" ที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า "เบญจมบพิตร" ซึ่งต่างจากโรงเรียนอื่น ๆ ที่ขึ้นต้นว่า "เบญจม" ที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

คณะสีของโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร แก้ไข

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เป็นโรงเรียนเดียวของประเทศไทยที่ใช้ชื่อคณะสีจากหน้าบันพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

 • ██ คณะนารายณ์ทรงครุฑ Naraisongkrut (สีแสด) ก่อตั้งวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2521
 • ██ คณะจักรรถ Jakrot (สีแดง) ก่อตั้งวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2521
 • ██ คณะมหาอุณาโลม Mahaunalom (สีเขียว) ก่อตั้งวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2521
 • ██ คณะไอยราพต Iyarapot (สีฟ้า) ก่อตั้งวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2521
 • ██ คณะจุลมงกุฎ Chula Mongkut (สีเทา) ก่อตั้งวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2531 ปัจจุบันไม่มีคณะสีนี้แล้ว

อาคารและสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียน แก้ไข

 
อาคารพระพุทธเจ้าหลวง โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
 
มุมมองอาคารพระพุทธเจ้าหลวงจากสนามวัดเบญจมบพิตร
 
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
 • อาคารที่ 1 (อาคารพระพุทธเจ้าหลวง ตึกสีชมพู) สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2445 เป็นอาคารทรงยุโรปแบบพิเศษ 2 ชั้น 8 มุข 16 ห้องเรียน ทรงยุโรป สถาปัตยกรรม Neo-Classic ตัวอาคารสีกาบบัว (สีแดงเจือขาว) หน้าต่างและกระเบื้องหลังคาสีเขียวอมน้ำเงิน (สีเขียวคอเป็ด) ปัจจุบันหลังคาเป็นสีอิฐ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นด้วยทุนทรัพย์ซึ่งเป็น "สมบัติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรณ์ศิริประสาธน์ และเจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร ในรัชกาลที่ 5" อาคารพุทธเจ้าหลวงหลังนี้อยู่ด้านทิศตะวันตกของแนวกุฏิสงฆ์ ติดรั้ววัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราคาก่อสร้าง 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์เป็นผู้ทรงออกแบบก่อสร้างอาคารหลังนี้ อาคารเรียนหลังนี้ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาคารอนุรักษ์อาคารสถานที่ราชการอนุรักษ์ดีเด่นของสมาคมสถาปนิกสยาม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่รางวัล และประกาศนียบัตรแก่โรงเรียนเมื่อพ.ศ. 2527 อาคารพระพุทธเจ้าหลวงได้รับการซ่อมแซมหลายครั้ง อาทิเช่น กรมสามัญศึกษาได้ทำการซ่อมแซมเมื่อ พ.ศ. 2525 ใช้งบประมาณ 2.4 ล้านบาท และครั้งหลังสุด ในพ.ศ. 2556 โรงเรียนได้ทำการบูรณะอาคารด้วยงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นจำนวนเงิน 21 ล้าน และได้มีการปรับปรุงสนามกีฬาหน้าอาคาร 1 ด้วยงบประมาณ 1.9 ล้านบาท

ปัจจุบันอาคารพระพุทธเจ้าหลวงยังมั่นคง แข็งแรง และสง่างาม
 • อาคารที่ 2 (อาคารเทพศึกษา) :สร้างเมื่อพ.ศ. 2507 เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น ขนาด 15 ห้องเรียน ราคาก่อสร้าง 1.5 ล้านบาท
 1. ชั้น 1 ประกอบด้วย : ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง สำนักผู้อำนวยการ 1 ห้อง ห้องกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1 ห้อง
 2. ชั้น 2 ประกอบด้วย : ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) 1 ห้อง
 3. ชั้น 3 ประกอบด้วย : ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ 1 ห้อง ห้องเรียนวิชาภาษาไทย 4 ห้อง และห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1 ห้อง


 • อาคารที่ 3 (อาคารพุทธิศึกษา) สร้างเมื่อพ.ศ. 2517 เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น ขนาด 20 ห้องเรียน ราคาก่อสร้าง 2.4 ล้านบาท
 1. ชั้น 1 ประกอบด้วย : สหกรณ์โรงเรียน 1 ห้อง ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ห้อง ห้องเรียนศิลปะป้องกันตัว (มวยไทย) 1 ห้อง ห้องเรียนสุขศึกษา 1 ห้อง

ห้องพยาบาล 1 ห้อง ห้องแนะแนว 1 ห้อง

 1. ชั้น 2 ประกอบด้วย : ห้องเรียน ICP 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ICP 1 ห้อง ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 ห้อง
 2. ชั้น 3 ประกอบด้วย : ห้องเรียน INTENSIVE 3 ห้อง ห้องเรียนอัจริยะ (E-Classroom) 1 ห้อง ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 ห้อง
 3. ชั้น 4 ประกอบด้วย : ห้องเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 ห้อง ห้องพุทธวรญาณ (ศุนย์พระพุทธศาสนา) 1 ห้อง


 • อาคารที่ 4 (อาคารธรรมศึกษา) สร้างเมื่อพ.ศ. 2520 เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น ขนาด 20 ห้องเรียน ราคาก่อสร้าง 3.9 ล้านบาท
 1. ชั้น 1 ประกอบด้วย : หอประชุมโรงเรียน
 2. ชั้น 2 ประกอบด้วย : ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิศาสตร์ 1 ห้อง ห้องเรียนคณิตศาสตร์ 4 ห้อง
 3. ชั้น 3 ประกอบด้วย : ห้องดนตรีไทย 1 ห้อง ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1 ห้อง ห้องเรียนศิลปะ 3 ห้อง
 4. ชั้น 4 ประกอบด้วย : ห้องวงโยธวาทิต (ดนตรีสากล) 1 ห้อง ห้องเรียนศิลปะป้องกันตัว (เทควันโด) 1 ห้อง


 • อาคารที่ 5 (อาคารรัตนโกสินทร 200 ปี) สร้างเมื่อพ.ศ. 2522 แบบพิเศษ 4 ชั้น ราคาก่อสร้าง 3.3 ล้านบาท
 1. ชั้น 1 ประกอบด้วย : ศูนย์อาหาร และบริการ
 2. ชั้น 2 ประกอบด้วย : ห้องคหกรรม 1 ห้อง ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ห้อง ห้องเรียนการงานอาชีพ 2 ห้อง
 3. ชั้น 3 ประกอบด้วย : ห้องปฏิบัติการทางด้านภาษา (Sound Lab) 1 ห้อง ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 ห้อง ศูนย์วิชาการภาษาฝรั่งเศส 1 ห้อง
 4. ชั้น 4 ประกอบด้วย : ห้องพิมพ์ดีด 1 ห้อง ห้องเรียนรวม 1 ห้อง


 • อาคารที่ 6 (อาคารพลเอก อาทิตย์ กำลังเอก) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2528 แบบพิเศษ 3 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน ราคาก่อสร้าง 5 ล้านบาท พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก สร้างให้ด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัว
 1. ชั้น 1 ประกอบด้วย : ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง ห้องอุปกรณ์ 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา 1 ห้อง
 2. ชั้น 2 ประกอบด้วย : ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง ห้องอุปกรณ์ 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ 1 ห้อง ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1 ห้อง
 3. ชั้น 3 ประกอบด้วย : ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง ห้องอุปกรณ์ 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางเคมี 1 ห้อง ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1 ห้อง


 • อาคารที่ 7 (เรือนพยาบาลพลเอก อาทิตย์ กำลังเอก) เป็นอาคารเรือนทรงไทย พร้อมด้วยเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ขนาด 4 เตียง สร้างด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัวของพลเอก อาทิตย์ กำลังเอก

ราคาก่อสร้าง 250,000 บาท ปัจจุบันได้ใช้เป็นห้องพักครู แล้วได้ย้ายห้องพยาบาลไปยังอาคารพระพุทธเจ้าหลวงชั้น 1

องค์ผู้อุปการะโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร แก้ไข

องค์ผู้อุปการะโรงเรียน คือ เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ทุกรูปตั้งแต่เมื่อครั้ง แรกสถาปนา

รายนามผู้บริหารโรงเรียน แก้ไข

ลำดับ รายนาม ชั้นเรียน เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 พระยาบรรหารวรอรรถ
(ฉัตร ยุกติรัตน)
มูล - ม.3 พ.ศ. 2443 พ.ศ. 2447
2 หลวงประสาสน์อักษรการ
(โหมด เทวะผลิน)
มูล - ม.3 พ.ศ. 2447 พ.ศ. 2450
3 พระประกอบวุฒิสาท
(ทิพย์ เปรมกมล)
มูล - ม.2 พ.ศ. 2450 พ.ศ. 2452
4 หลวงพิเพทย์นิติสรรค์
(ฮวดหลี หุตะโกวิท)
มูล - ม.2 พ.ศ. 2452 พ.ศ. 2455
5 พระชำนาญอนุสาสน์
(ทองคำ โคปาลสุต)
มูล - ม.2 พ.ศ. 2455 พ.ศ. 2459
6 พระสันธิวิทยาพัฒน์
(ไล่เฮียง ศิริสิงห์)
ม.1 - ม.7 พ.ศ. 2459 พ.ศ. 2465
7 พระพณิชยสารวิเทศ
(ผาด มนธาตุผลิน)
ม.1 - ม.8 พ.ศ. 2465 พ.ศ. 2469
8 หลวงสันธานวิทยาสิทธิ์
(กำจาย พลางกูร)
ม.1 - ม.8 พ.ศ. 2469 พ.ศ. 2472
9 หลวงแจ่มวิชาสอน
(แจ่ม นิยมเหตุ)
ม.3 - ม.6 พ.ศ. 2472 พ.ศ. 2473
10 พระยาประมวลวิชาพูล
(วงษ์ บุญ-หลง)
ม.3 - ม.8 พ.ศ. 2473 พ.ศ. 2475
11 นายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา ม.3 - ม.8 พ.ศ. 2475 พ.ศ. 2476
12 หลวงชุมวิทยากิจ
(ชุม โปตรนันท์)
ม.3 - ม.8 พ.ศ. 2476 พ.ศ. 2476
13 หลวงปราโมทย์จรรยาวิภาช
(ปราโมทย์ จันทวิมล)
พ.ศ. 2476 พ.ศ. 2477
14 หลวงลือล้ำศาสตร์
(เลื่อน ศรีวรรธนะ)
ม.4 - ม.8 พ.ศ. 2477 พ.ศ. 2478
15 พระดรุณพยุหรักษ์
(บุญเย็น ธนโกเศศ)
ม.4 - ม.6 พ.ศ. 2478 พ.ศ. 2479
16 หลวงทรงวิทยาศาสตร์
(ทรง ประนิช)
ม.1 - ม.6 พ.ศ. 2479 พ.ศ. 2481
17 นายถวิล ดารากร ณ อยุธยา ม.1 - ม.6 พ.ศ. 2481 พ.ศ. 2485
18 นายเทือก กุสุมา ณ อยุธยา ม.1 - ม.6 พ.ศ. 2485 พ.ศ. 2489
19 นายพร ทองพูนศักดิ์ ม.1 - ม.6 พ.ศ. 2489 พ.ศ. 2491
20 ศาสตราจารย์ สุดใจ เหล่าสุนทร ม.1 - ม.6 พ.ศ. 2491 พ.ศ. 2493
21 นายเดช เดชกุญชร ม.1 - ม.6 พ.ศ. 2493 พ.ศ. 2498
22 ขุนศิลปการพิศิษฏ์
(ประเสริฐ จุลฤกษ์)
ม.1 - ตร.1 พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2505
23 นายบุญอวบ บูรณะบุตร ม.3 - ต.2 พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2507
24 นายทองสุก เกตุโรจน์ ม.ศ.1 - ม.ศ.5 พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2511
25 นายแก้ว อุปพงศ์ ม.ศ.1 - ม.ศ.5 พ.ศ. 2511 พ.ศ. 2516
26 นายลพ ชูแข ม.ศ.1 - ม.ศ.5 พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2526
27 นายวิสิทธิ์ คำปันศักดิ์ ม.1 - ม.6 พ.ศ. 2526 พ.ศ. 2533
28 นายวิกรม ชุมสาย ณ อยุธยา ม.1 - ม.6 พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2539
29 นายสมชัย เชาว์พานิช ม.1 - ม.6 พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2543
30 นายสุนทร วิไลลักษณ์ ม.1 - ม.6 พ.ศ. 2443 พ.ศ. 2444
31 นายจีระศักดิ์ จันทุดม ม.1 - ม.6 พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2546
32 นายบุญธรรม พิมพาภรณ์ ม.1 - ม.6 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2548
33 นายสุรพล การบุญ ม.1 - ม.6 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2550
34 นายนาวี ยั่งยืน ม.1 - ม.6 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551
35 นายวันชัย ทองเกิด ม.1 - ม.6 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2554
36 นายชลอ เขียวฉลัว ม.1 - ม.6 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2558
35 นายภัทร ผ่องราษี ม.1 - ม.6 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
36 ดร.มนพมนตรี สกุลศิลป์ศิริ ม.1 - ม.6 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561
37 นางปัณฑารีย์ บุญแรง ม.1 - ม.6 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2564
38 ดร.พงศ์ไท คีรีวงศ์วัฒนา ม.1-ม.6 พ.ศ. 2563 ปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดสอน แก้ไข

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แก้ไข

 • โครงการห้องเรียนพิเศษ
  • โครงการความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (เพชรเบญจมบพิตร) ระดับชั้นละ 1 ห้อง (30 คน)
 • โครงการห้องเรียนปกติ
  • ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นละ 3 ห้อง (120 คน)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แก้ไข

 • โครงการห้องเรียนปกติ
  • ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นละ 3 ห้อง (90 คน)
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
   • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
   • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน (ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ)
   • แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา
   • แผนการเรียนศิลป์ - ธุรกิจ (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)

กิจกรรมของโรงเรียน แก้ไข

เข้าร่วมขบวนพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางช้างเผือก พ.ศ. 2499 แก้ไข

 
นักเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เข้าร่วมขบวนพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางช้างเผือก พ.ศ. 2499

นักเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เข้าร่วมขบวนพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางช้างเผือก พ.ศ. 2499

งานสมานมิตร แก้ไข

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เคยร่วมจัดงานสมานมิตร เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีกับโรงเรียนเพื่อนบ้าน โดยมี 3 โรงเรียนดังนี้
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ โรงเรียนวัดราชาธิวาส และโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

การปฏิญาณตนของนักเรียนในพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แก้ไข

นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ต้องเข้าพิธีปฏิญาณตน และมอบตัวเป็นศิษย์องค์พระพุทธชินราช พระพุทธเจ้าหลวง และพระพุทธวรญาณ เจ้าอาวาสวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นประจำทุกปี

วงโยธวาทิต แก้ไข

วงโยธวาทิตโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2515

องค์กรที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร แก้ไข

 • วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • มูลนิธิวัดเบญจมบพิตร (กองทุนสมโภชพระพุทธชินราช)
 • คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
 • สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
 • สมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตร ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • มูลนิธินักเรียนเก่าเบญจมบพิตร
 • มูลนิธิเบญจมเมตตาธรรม
 • คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
 • องค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรท้องถิ่น และชุมชน ฯลฯ

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง แก้ไข

สถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้เคียง แก้ไข

ดูเพิ่ม แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

 1. http://www.watbencha.com/history/school.html[ลิงก์เสีย] ปัจจุบันทางการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร" เปิดสอนเฉพาะนักเรียนชาย
 2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมสามัญศึกษา เรื่องมีผู้อุปการโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร, เล่ม ๔๕, ตอน ๐ ง , ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๑, หน้า ๒๖๗๓

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°45′57″N 100°30′45″E / 13.765876°N 100.512521°E / 13.765876; 100.512521{{#coordinates:}}: ไม่สามารถมีป้ายกำกับหลักมากกว่าหนึ่งป้ายต่อหน้าได้