รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการบันทึกเสียงยอดเยี่ยม รางวัลภาพยนตร์ไทย

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการบันทึกเสียงยอดเยี่ยม การประกวดภาพยนตร์ไทย


รางวัลตุ๊กตาทองแก้ไข

พ.ศ. 2500 - 2509แก้ไข

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดีแก้ไข

พ.ศ. 2510 - 2519แก้ไข

พ.ศ. 2520 - 2529แก้ไข

ไม่มีข้อมูล

พ.ศ. 2530 - 2539แก้ไข

พ.ศ. 2540 - 2549แก้ไข

รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำแก้ไข

รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์แก้ไข

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงแก้ไข

ไม่มีการมอบรางวัลในประเภทนี้

อ้างอิงแก้ไข