จังหวัดนครสวรรค์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2548 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 7 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2544 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดนครสวรรค์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

← พ.ศ. 2544 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 →

7 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ71.70%
  First party Second party Third party
 
พรรค ไทยรักไทย ชาติไทย ประชาธิปัตย์
ที่นั่งก่อนหน้า 3 3 1
ที่นั่งที่ชนะ 7 0 0
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น4 ลดลง3 ลดลง1
คะแนนเสียง 353,070 82,944 79,903
% 67.49 15.86 15.27

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

ภาพรวม

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดนครสวรรค์)

แก้
พรรค คะแนนเสียง
จน. %
ไทยรักไทย 353,070 67.49%
ชาติไทย 82,944 15.86%
ประชาธิปัตย์ 79,903 15.27%
อื่น ๆ 34,526 6.27%
ผลรวม 550,443 100.00%
คะแนนเสียง
ไทยรักไทย
  
67.49%
ชาติไทย
  
15.86%
ประชาธิปัตย์
  
15.27%
อื่น ๆ
  
6.27%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดนครสวรรค์)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)

แก้

การเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้ง

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

แก้
e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดนครสวรรค์
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
ชาติไทย (1) 82,944 15.86
กิจสังคม (2) 1,450 0.26
พัฒนาชาติไทย (3) 1,549 0.28
ประชาธิปัตย์ (4) 79,903 15.27
ประชาชนไทย (5) 779 0.14
คนขอปลดหนี้ (6) 2,529 0.46
ธรรมชาติไทย (7) 780 0.14
แผ่นดินไทย (8) 1,993 0.36
ไทยรักไทย (9) 353,070 67.49
ความหวังใหม่ (10) 960 0.17
มหาชน (11) 10,788 1.96
ประชากรไทย (12) 787 0.14
ไทยช่วยไทย (13) 800 0.15
แรงงาน (14) 1,746 0.32
ชาติประชาธิปไตย (15) 1,156 0.21
กสิกรไทย (16) 341 0.06
ทางเลือกที่สาม (17) 290 0.05
รักษ์ถิ่นไทย (18) 694 0.13
พลังเกษตรกร (19) 7,256 1.32
พลังประชาชน (20) 628 0.11
บัตรดี 550,443 94.70
บัตรเสีย 24,373 4.19
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,410 1.10
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 581,226 71.70
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 810,668 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

แก้

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองนครสวรรค์ [เฉพาะตำบลปากน้ำโพ ตำบลนครสวรรค์ตก ตำบลนครสวรรค์ออก (ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) ตำบลวัดไทร ตำบลบึงเสนาท ตำบลบางม่วง ตำบลหนองกรด และตำบลหนองกระโดน]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนครสวรรค์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย สมชัย เจริญชัยฤทธิ์ (9) 38,173 48.05
ประชาธิปัตย์ สงกรานต์ จิตสุทธิภากร (4) 23,169 29.16
ชาติไทย พันตำรวจเอก วีระศักดิ์ ชลายนคุปต์ (1) 16,079 20.24
มหาชน วีรยุทธ เจิดนภาพันธ์ (11) 1,613 2.03
ทางเลือกที่สาม นเรศ อยู่สนิท (17) 225 0.28
ความหวังใหม่ กิติพงศ์ ภู่โพธิ์ (10) 180 0.23
ผลรวม 79,444 100.00
บัตรดี 79,444 89.85
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,390 3.83
บัตรเสีย 5,581 6.31
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 88,415 72.60
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 121,779 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ชาติไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองนครสวรรค์ (เฉพาะตำบลบางพระหลวง และตำบลบ้านมะเกลือ) อำเภอชุมแสง และอำเภอท่าตะโก

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดนครสวรรค์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย เกษม ปานอุดมลักษณ์ (9)* 57,717 80.14
ประชาธิปัตย์ สมบัติ เหมือนโพธิ์ (4) 7,288 10.12
มหาชน ปัญญา คล้ายแจ้ง (11) 4,380 6.08
ชาติไทย รพีภัทร องค์วิศิษฐ์ (1) 2,633 3.66
ผลรวม 72,018 100.00
บัตรดี 72,018 89.84
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,776 2.22
บัตรเสีย 6,365 7.94
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 80,159 71.30
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 112,431 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 3

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองนครสวรรค์ [เฉพาะตำบลนครสวรรค์ออก (นอกเขตเทศบาลนครสวรรค์) ตำบลตะเคียนเลื่อน ตำบลกลางแดด ตำบลหนองปลิง ตำบลพระนอน ตำบลแควใหญ่ และตำบลเกรียงไกร] อำเภอพยุหะคีรี และอำเภอโกรกพระ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย วีระกร คำประกอบ (9)✔ 43,372 56.94
ประชาธิปัตย์ สมควร โอบอ้อม (4)* 30,749 40.37
ชาติไทย ร้อยตำรวจโท สุรัตน์ชัย เฉลยคาม (1) 2,060 2.70
ผลรวม 76,181 100.00
บัตรดี 76,181 89.64
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,129 2.51
บัตรเสีย 6,684 7.86
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 84,990 73.21
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 116,083 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ชาติไทย

เขตเลือกตั้งที่ 4

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองนครสวรรค์ (เฉพาะตำบลบ้านแก่ง) อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอเก้าเลี้ยว และอำเภอลาดยาว (เฉพาะตำบลเนินขี้เหล็ก ตำบลหนองนมวัว และตำบลบ้านไร่)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดนครสวรรค์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย สัญชัย วงษ์สุนทร (9)* 44,235 57.04
ชาติไทย สุภัตรา วิมลสมบัติ (1) 28,723 37.04
ประชาธิปัตย์ สันตสิริ อินทรสูต (4) 3,640 4.69
มหาชน พิชญธร รอดบำรุง (11) 942 1.22
ผลรวม 77,540 100.00
บัตรดี 77,540 90.78
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,114 1.30
บัตรเสีย 6,762 7.92
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 85,416 72.47
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 117,858 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 5

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอไพศาลี อำเภอหนองบัว และอำเภอตากฟ้า (เฉพาะตำบลลำพยนต์ ตำบลสุขสำราญ และตำบลพุนกยูง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดนครสวรรค์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย เมธี ฉัตรจินดารัตน์ (9)* 43,026 53.82
ชาติไทย พีระเดช ศิริวันสาณฑ์ (1) 35,029 43.82
ประชาธิปัตย์ ชาญ สร้อยจำปา (16) 1,883 2.36
ผลรวม 79,938 100.00
บัตรดี 79,938 90.36
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,031 1.17
บัตรเสีย 1,031 1.17
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 88,471 74.27
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 119,126 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 6

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอตาคลี และอำเภอตากฟ้า (ยกเว้นตำบลลำพยนต์ ตำบลสุขสำราญ และตำบลพุนกยูง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย พันตำรวจโท บรรยิน ตั้งภากรณ์ (9)* 37,605 55.53
ชาติไทย พรพิศิษฐ แจ่มใส (1) 26,738 39.48
ประชาธิปัตย์ จ่าอากาศตรี วิริยะ วรรณทอง (4) 3,375 4.98
ผลรวม 67,718 100.00
บัตรดี 67,718 90.26
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,650 2.20
บัตรเสีย 5,658 7.54
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 75,026 71.66
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 104,691 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 7

แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอแม่วงก์ อำเภอลาดยาว (ยกเว้นตำบลเนินขี้เหล็ก ตำบลหนองนมวัว และตำบลบ้านไร่) กิ่งอำเภอชุมตาบง และกิ่งอำเภอแม่เปิน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดนครสวรรค์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย นิโรธ สุนทรเลขา (9)* 34,496 49.09
ชาติไทย ประสาท ตันประเสริฐ (1)✔ 29,289 41.68
ประชาธิปัตย์ สำรอง เยี่ยงยง (16) 5,349 7.61
มหาชน เสรี มูลมณี (11) 1,140 1.62
ผลรวม 70,274 100.00
บัตรดี 70,274 89.24
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 965 1.23
บัตรเสีย 7,512 9.54
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 78,751 66.34
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 118,700 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ชาติไทย

อ้างอิง

แก้
  1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูล สถิติ และผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548" (PDF). คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-03. สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)