จอมพลเรือ (ประเทศไทย)

จอมพลเรือ เป็นยศทหารชั้นสูงสุดของกองทัพเรือไทย โดยมียศที่เทียบเท่ากันของทั้งสามเหล่าทัพ ได้แก่ จอมพล (ทหารบก) และจอมพลอากาศ (ทหารอากาศ) โดยเป็นยศสูงกว่าพลเรือเอก และเป็นรองแต่เพียงจอมทัพไทยเท่านั้น (จอมทัพเป็นตำแหน่งมิใช่ยศทางการทหาร จอมทัพไทยหรือพระมหากษัตริย์ทรงดำรงยศจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ) ตำแหน่งนี้ได้รับการก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2431 ซึ่งตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จอมพลเรือ
อินทรธนูจอมพลเรือไทย
ธงหมายยศจอมพลเรือไทย
ประเทศ ไทย
สังกัตกองทัพเรือไทย
ระดับยศยศห้าดาว
สถาปนาพ.ศ. 2431
ยศที่สูงกว่าจอมทัพไทย
ยศที่ต่ำกว่าพลเรือเอก
ยศที่คล้ายคลึง

รายพระนามจอมทัพเรือไทย

แก้

พระมหากษัตริย์ไทยทรงดำรงตำแหน่ง จอมทัพไทย ดำรงพระยศจอมพลเรือ

พระบรมฉายาลักษณ์ พระนาม วันเถลิงถวัลยราชสมบัติ วันถวายเครื่องหมายพระยศจอมพลเรือ วันสิ้นสุดรัชกาล
 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2446[1] 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453
(สวรรคต)
 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453[2][3] 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468
(สวรรคต)
 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 5 ธันวาคม พ.ศ. 2468[4][5][6] 2 มีนาคม พ.ศ. 2478
(สละราชสมบัติ)
 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 2 มีนาคม พ.ศ. 2478 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489
(สวรรคต)
 
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2493[7] 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
(สวรรคต)
 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ยังอยู่ในราชสมบัติ

รายพระนามและรายนามจอมพลเรือ

แก้
วันแต่งตั้ง ภาพ จอมพลเรือ เกิด เสียชีวิต หมายเหตุ
30 ธันวาคม พ.ศ. 2456   สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ม.จ.ก. น.ร. ป.จ.ว. ร.ว. ส.ร. ม.ป.ช.
(ภายหลัง สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช)[8][9]
11 มกราคม พ.ศ. 2403 13 มิถุนายน พ.ศ. 2471 นอกจากนี้ยังเป็น จอมพล
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม (พ.ศ. 2444–2453)
ผู้บัญชาการกรมทหารเรือ (พ.ศ. 2445–2446)
ผู้กำกับราชการกระทรวงทหารเรือ (พ.ศ. 2463–2465)
30 ธันวาคม พ.ศ. 2460   สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต ม.จ.ก. น.ร. ป.จ.ว. ร.ว. ส.ร. ม.ป.ช.
(ภายหลัง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต)[10][11]
29 มิถุนายน พ.ศ. 2424 18 มกราคม พ.ศ. 2487 นอกจากนี้ยังเป็น จอมพล
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ (พ.ศ. 2475)
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม (พ.ศ. 2469–2471)
ผู้บัญชาการกรมทหารเรือ (พ.ศ. 2446–2453)
เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ (พ.ศ. 2453–2463)
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2484   หลวงพิบูลสงคราม น.ร. ร.ว. ป.จ. ม.ป.ช. ม.ว.ม. ร.ก.
(ภายหลัง แปลก พิบูลสงคราม)[12][13]
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2440 11 มิถุนายน พ.ศ. 2507 นอกจากนี้ยังเป็น จอมพล และ จอมพลอากาศ
นายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2481–2487; 2491–2500)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พ.ศ. 2477–2484; 2484–2486; 2492–2500)
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (พ.ศ. 2483–2484; 2484–2487)
1 มกราคม พ.ศ. 2499   หลวงยุทธศาสตร์โกศล ม.ป.ช. ม.ว.ม. ท.จ.ว. ช.ส. พ.ร.ธ. ช.ร.[14] 19 ตุลาคม พ.ศ. 2436 11 ธันวาคม พ.ศ. 2518 นอกจากนี้ยังเป็น พลเอก และ พลอากาศเอก
รองนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2500)
ผู้บัญชาการทหารเรือ (พ.ศ. 2494–2500)
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502   สฤษดิ์ ธนะรัชต์ น.ร. ป.จ. ส.ร. ม.ป.ช. ม.ว.ม. ช.ส.[15][16] 16 มิถุนายน พ.ศ. 2451 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 นอกจากนี้ยังเป็น จอมพล และ จอมพลอากาศ
นายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2502–2506)
หัวหน้าคณะปฏิวัติ (พ.ศ. 2500; 2501–2502)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พ.ศ. 2500)
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (พ.ศ. 2500–2506)
10 มกราคม พ.ศ. 2507   ถนอม กิตติขจร ป.จ. ส.ร. ม.ป.ช. ม.ว.ม. ร.ก. ช.ส.[17][18] 11 สิงหาคม พ.ศ. 2454 16 มิถุนายน พ.ศ. 2547 นอกจากนี้ยังเป็น จอมพล และ จอมพลอากาศ
นายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2501; 2506–2514; 2515–2516)
ประธานสภาบริหารคณะปฏิวัติ (พ.ศ. 2514–2515)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พ.ศ. 2500–2514; 2515–2516)
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (พ.ศ. 2506–2516)
1 มิถุนายน พ.ศ. 2516   ประภาส จารุเสถียร ป.จ. ส.ร. ม.ป.ช. ม.ว.ม. ร.ด.ม. (ห) ช.ส.[19] 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2455 18 สิงหาคม พ.ศ. 2540 นอกจากนี้ยังเป็น จอมพล และ จอมพลอากาศ
รองนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2501; 2506–2514; 2515–2516)
รองประธานสภาบริหารคณะปฏิวัติ (พ.ศ. 2514–2515)
19 สิงหาคม พ.ศ. 2535   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ม.จ.ก. น.ร. ป.จ. ม.ป.ช. ม.ว.ม. ป.ภ.
(ภายหลัง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)[20]
12 สิงหาคม พ.ศ. 2475 ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ นอกจากนี้ยังเป็น จอมพล และ จอมพลอากาศ
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ (พ.ศ. 2499)
8 มกราคม พ.ศ. 2541   สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ม.จ.ก. น.ร. ป.จ.ว. ป.ม. จ.ป.ร. ๑ ว.ป.ร. ๑[21] 1 มกราคม พ.ศ. 2435 24 กันยายน พ.ศ. 2472 นอกจากนี้ยังเป็น พันเอก (พิเศษ) และเดิมเป็น นาวาเอก ได้รับถวายยศหลังจากสวรรคต
อาจารย์นายเรือ (พ.ศ. 2457)

ธงหมายยศ

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. "กรมทหารบกทูลเกล้า ฯ ถวายคทาจอมพลแลมีการสมโภช" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-08-14. สืบค้นเมื่อ 2018-06-15.
 2. "นายทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้า ฯ ถวายเครื่องยศจอมพลทหารเรือ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-06-15. สืบค้นเมื่อ 2018-06-15.
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-06-15. สืบค้นเมื่อ 2018-06-15.
 4. "นายทหารบกนายทหารเรือนำเครื่องจอมพลทหารบกและจอมพลเรือทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-08-14. สืบค้นเมื่อ 2018-06-15.
 5. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-08-14. สืบค้นเมื่อ 2018-06-15.
 6. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-08-14. สืบค้นเมื่อ 2018-06-15.
 7. กำหนดการ รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินนิวัตต์สู่ราชอาณาจักรไทย ๒๔๙๓
 8. Royal Gazette, Awarding of Naval Commissions เก็บถาวร 2016-08-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, Volume 30, Page 2441, 18 January 2456 B.E.
 9. Royal Thai Army. "จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ์". www.rta.mi.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 16 September 2016. สืบค้นเมื่อ 27 July 2016.
 10. Royal Gazette, Awarding of Military Commissions เก็บถาวร 2016-08-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, Volume 34, Page 2867, 31 December 2460 B.E.
 11. Royal Thai Army. "จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์". www.rta.mi.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 14 September 2016. สืบค้นเมื่อ 27 July 2016.
 12. Royal Gazette, Announcement of Royal Decree เก็บถาวร 2011-11-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, Volume 58, Page 981, 28 July 2484 B.E.
 13. Royal Thai Army. "จอมพล หลวงพิบูลสงคราม ( จอมพล แปลก พิบูลสงคราม )". www.rta.mi.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 26 August 2002. สืบค้นเมื่อ 27 July 2016.
 14. Royal Gazette, ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร เก็บถาวร 2016-08-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 15. Royal Gazette, Announcement from the Secretariat of the Cabinet pertaining to the awarding of military ranks เก็บถาวร 2016-08-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, Volume 76, Chapter 28, Page 12, 28 February 2502 B.E.
 16. Royal Thai Army. "จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์". www.rta.mi.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 28 April 2002. สืบค้นเมื่อ 27 July 2016.
 17. Royal Gazette, Announcement from the Office of the Prime Minister pertaining to the awarding of military ranks เก็บถาวร 2016-08-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, Volume 81, Chapter 3, Page 1, 11 January 2507 B.E.
 18. Royal Thai Army. "จอมพล ถนอม กิตติขจร". www.rta.mi.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 18 September 2012. สืบค้นเมื่อ 27 July 2016.
 19. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-08-14. สืบค้นเมื่อ 2018-08-06.
 20. Royal Gazette, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร เก็บถาวร 2016-08-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 21. Royal Gazette, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร เก็บถาวร 2011-12-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน