โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

บทความนี้เกี่ยวกับโรงเรียนในเขตสัมพันธวงศ์ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ไตรมิตร (แก้ความกำกวม)

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย (อังกฤษ: Trimitwitthayalai School,อักษรจีน: 岱密中学)เป็นโรงเรียนชายล้วน ที่เปิดสอนเฉพาะนักเรียนชายในระดับมัธยมศึกษา ในย่านเยาวราชที่มีประวัติความเป็นมายาวนานแห่งหนึ่งในประเทศไทย เดิมชื่อโรงเรียนมัธยมวัดสามจีนใต้ เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 661 ถนนเจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2439 ปัจจุบันโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยมีอายุ 122 ปี เป็นโรงเรียนผู้นำด้านภาษาจีนแห่งแรกของประเทศไทย โดยในปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
TMC logo.jpg
มตฺตญญุตา สทา สาธุ
(ความรู้จักประมาณ ยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อ)
661 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ไทย ประเทศไทย 10100
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Trimit Witthayalai School
อักษรย่อ ต.ว. (TMC)
ประเภท รัฐบาล
ก่อตั้ง 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2439 (122ปี)
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน

สี ██████ ชมพู-ขาว
เพลง เพลงมาร์ชไตรมิตร
เว็บไซต์
ไตรมิตรวิทยาลัย is located in กรุงเทพมหานคร
ไตรมิตรวิทยาลัย
ไตรมิตรวิทยาลัย
ไตรมิตรวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร)

ประวัติโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยแก้ไข

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยกับวัดไตรมิตรวิทยารามนั้น มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกันมานาน กล่าวได้ว่า อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นบุรพาจารย์ของโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ด้วยโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย มีกำเนิดขึ้นจากดำริของพระสมุห์กล่อม เจ้าอาวาสวัดสามจีนใต้รูปที่ ๒ ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรมีราชทินนามว่า พระครูวิริยานุกิจการี เป็นผู้จัดตั้ง ดังที่ได้ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓ แผ่นที่ ๒๔ วันที่ ๑๓ กันยายน รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๕ หน้า ๒๒๕– ๒๒๖ ดังนี้

“ด้วย พระสมุห์กล่อม เจ้าอธิการวัดสามจีนใต้ผู้อุปการะ ได้รวบรวมกุลบุตรมาประชุมเล่าเรียนหนังสือไทยตั้งเป็นโรงเรียนขึ้น ให้พระพร้อมซึ่งสอบไล่ได้ประกาศนียบัตรประโยค ๒ พระสอนผู้สอบไล่ได้ประกาศนียบัตรประโยค ๑ เป็นอาจารย์สอน เปิดโรงเรียนสอนมาตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๑๕ (พ.ศ. ๒๕๓๐) มีนักเรียนมาเล่าเรียน ๓๔ คน และบอกรายงานมาลงทะเบียนในกรมศึกษาธิการ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากิตติยากรวรลักษณ์ อธิบดีกรมศึกษาธิการ มีรับสั่งให้กองไปตรวจ ได้ความตามบอกนั้น ทรงอนุญาตให้พระสมุห์กล่อมเป็นผู้อุปการะ ให้พระพร้อมและพระสอนเป็นอาจารย์ตามประสงค์แล้ว

ในชั้นต้นนี้ กรมศึกษาธิการได้อุดหนุนแบบเรียนให้ ๑ จบ ตามธรรมเนียมโรงเรียนนี้นับว่าเป็นโรงเรียนมูลสามัญเชลยศักดิ์ ขึ้นในกรมศึกษาธิการอีกโรงเรียนหนึ่ง ด้วยอำนาจแห่งความอนุเคราะห์ของพระสมุห์กล่อม พระพร้อม และพระสอนนั้น ให้โรงเรียนนี้ จงตั้งอยู่สิ้นกาลนานเทอญ ฯ”'

ต่อมาเมื่อ รองอำมาตย์ตรีสนิท เทวินทรภักติ ครูใหญ่โรงเรียนมัธยมวัดสามจีน ได้ปรึกษาตกลงกับท่านเจ้าอาวาสวัดสามจีนในครั้งนั้นว่า เห็นสมควร ปรับปรุงสุขลักษณะบริเวณวัดและโรงเรียนในคราวเดียวกัน หลังจากที่ได้ทำการปรับปรุงพื้นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้สร้างอาคารเรียนขึ้น เป็นอาคารตึก ๓ ชั้น เป็นตึกมีมุขยื่นและมีปีกตึกออกมาทางซ้ายของตัวอาคาร เป็นอาคารเรียนหลังแรกที่สร้างด้วยคอนกรีตสูงถึง ๓ ชั้นสร้างด้วยเงินของวัด จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท และเงินงบประมาณของทางราชการอีก ๒,๕๐๐ บาท พร้อมตึกวิทยาศาสตร์อีกหนึ่งหลัง นับได้ว่าโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยได้มีกำเนิดจากอดีตบุรพาจารย์ซึ่งเป็นเจ้า อาวาสวัดสามจีนใต้โดยแท้ และท่านเจ้าอาวาสวัดนี้รูปต่อ ๆ มาก็ได้ให้ความอุปถัมภ์แก่โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยทุกรูป อาคารเรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยหลังปัจจุบัน เป็นอาคารเรียนที่สร้างขึ้นใหม่ ซึ่งได้ทำการวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยพระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานในพิธี

การเปลี่ยนนามโรงเรียนแก้ไข

ในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้เปลี่ยนนามวัดสามจีนใต้มาเป็นวัดไตรมิตรวิทยาราม ทั้งนี้ เพื่อจะเฉลิมเกียรติคุณของท่านผู้แรกสร้างให้ยั่งยืนวัฒนายิ่งขึ้น และเป็นการเชิตชูอุตสาหะวิริยะของท่านผู้สร้างและคณะกรรรมการปรับปรุงวัด พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต ( เฮง เขมจารีมหาเถร) วัดมหาธาตุ ฯ ได้เมตตาคิดค้นนามที่เป็นมงคลมาเฉลิมเพิ่มความสง่าให้แก่วัดสามจีนใต้ โดยเปลี่ยนเป็น “วัดไตรมิตรวิทยาราม” และกรมสามัญศึกษาได้เปลี่ยนนามโรงเรียนมัธยมวัดสามจีนใต้เป็น “โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย” ตามนามวัดที่ได้เปลี่ยนใหม่ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๒

ห้องเรียนขงจื่อ สถาบันขงจื่อเค่อถังแก้ไข

ในงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนเยาวราชของทุกปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน วัดไตรมิตรวิทยาราม เสด็จสักการะพระพุทธมหาสุวรรณปฏิกร และ เสด็จทอดพระเนตรห้องเรียนขงจื่อของสถาบันขงจื่อเค่อถังโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งของโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

ผู้บริหารสถานศึกษาแก้ไข

 • นาย ปราโมทย์ ทวีตั๊งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • นางพัทธ์ธีรา ใบคำ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 • นางนิตยา ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล
 • นางสาวเพชรี ธรรมสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
 • นายพุฒิพงศ์ ปรีเปรมดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน
 • นายอำนาจ สมบูรณ์พันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ทำเนียบผู้บริหารแก้ไข

อันดับ วาระดำรงตำแหน่ง รายนาม
ปี ๒๔๔๐ - ๒๔๔๓ พระสมุห์กล่อม เจ้าอาวาส เป็นผู้อุปการะ
ปี ๒๔๔๓ - ๒๔๕๑ อาจารย์เสือ
ปี ๒๔๕๑ - ๒๔๕๓ อาจารย์เทียน
ปี ๒๔๕๓ อาจารย์ภักดี
ปี ๒๔๕๓ - ๒๔๕๗ ขุนชิตพิทยกรรม (ลำดวน)
ปี ๒๔๕๗ - ๒๔๖๕ อาจารย์สอน กุ้ยก้องศิลป์
ปี ๒๔๖๕ - ๒๔๖๘ ขุนกุมาโรวาท (เกิด)
ปี ๒๔๖๘ - ๒๔๗๗ อาจารย์เฮง สนใจรบ
ปี ๒๔๗๗ - ๒๔๘๔ รองอำมาตย์ตรีสนิท เทวินทรภักดิ์
๑๐ ปี ๒๔๘๔ - ๒๔๘๖ อาจารย์ฉาย วิโรจน์ศิริ
๑๑ ปี ๒๔๘๗ อาจารย์สนอง สุขสมาน (รักษาการ)
๑๒ ปี ๒๔๘๘ - ๒๔๙๑ อาจารย์สวัสดิ์ ภุมิรัตน์
๑๓ ปี ๒๔๙๑ - ๒๔๙๖ อาจารย์เทือก กุสุมา ณ อยุธยา
๑๔ ปี ๒๔๙๖ - ๒๔๙๗ อาจารย์จรูญ ส่องศิริ
๑๕ ปี ๒๔๙๘ - ๒๕๐๐ อาจารย์สำเนียง คีระวนิช
๑๖ ปี ๒๕๐๐ - ๒๕๑๐ อาจารย์อาสา ศุกระมงคล
๑๗ ปี ๒๕๑๐ - ๒๕๑๙ อาจารย์แสวง ตันบุญตั้ง
๑๘ ปี ๒๕๑๙ - ๒๕๒๒ อาจารย์สงวน คลังชำนาญ
๑๙ ปี ๒๕๒๒ - ๒๕๒๖ อาจารย์วิสิทธิ์ คำปันศักดิ์
๒๐ ปี ๒๕๒๖ - ๒๕๒๙ อาจารย์ลพ ชูแข
๒๑ ปี ๒๕๒๙ - ๒๕๓๔ อาจารย์แดง สุขกุล
๒๒ ปี ๒๕๓๔ - ๒๕๓๖ อาจารย์มงคล สุวรรณพงศ์
๒๓ ปี ๒๕๓๖ - ๒๕๓๗ อาจารย์ประวิทย์ พฤทธิกุล
๒๔ ปี ๒๕๓๗ - ๒๕๔๑ อาจารย์สุรินทร์ สรรพกิจ
๒๕ ปี ๒๕๔๑ - ๒๕๔๖ อาจารย์คงวุฒิ ไพบูลย์ศิลป
๒๖ ปี ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ อาจารย์ธีระพงศ์ นิยมทอง
๒๗ ปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑ อาจารย์อุทัย สงวนพงศ์
๒๘ ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ อาจารย์สุรพล การบุญ
๒๙ ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๘ อาจารย์สุคนธา อรุณภู่
๓๐ ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ อาจารย์พิพิศน์ บุญเสริม
๓๑ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ อาจารย์ศรายุทธ รัตนปัญญา
๓๒ ปี ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน อาจารย์ปราโมทย์ ทวีตั๊งตระกูล

โรงเรียนมัธยมศึกษาใกล้เคียงแก้ไข

ตราประจำโรงเรียนแก้ไข

เครื่องหมายเสมาธรรมจักร มีอักษร "ต.ว." เป็นชื่อย่อโรงเรียนอยู่ภายใน

สีประจำโรงเรียนแก้ไข

ชมพู-ขาว

 • ███ สีชมพู หมายถึง ความรัก ความมีน้ำใจ ความเมตตา ความโอบอ้อมอารี ความเสียสละ
 • ███ สีขาว หมายถึง ความขาวสะอาด ความบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจาใจ ความหมดจดผ่องใส

ดอกไม้ประจำโรงเรียนแก้ไข

ปรัชญาโรงเรียนแก้ไข

มตฺตญญุตา สทา สาธุ "ความรู้จักประมาณ ยังประโยชน์ให้ สำเร็จทุกเมื่อ"

เอกลักษณ์แก้ไข

เป็นเด็กดี มีทักษะภาษาจีน

คติพจน์แก้ไข

“เรียนดี กีฬาเด่น เน้นจริยธรรม กิจกรรมเยี่ยม”

แผนการเรียนแก้ไข

เนื่องจากโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่ย่านเยาวราช ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงมีการจัดหลักสูตรภาษาจีนภาคบังคับ เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาจีนโดยตรง เปิดสอนภาษาจีนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ก็ต้องเรียนภาษาจีนทุกแผนการเรียน แผนการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย มีดังนี้

 • แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียน ภาษาไทย-สังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษ
 • แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน (Intensive Chinese Program)

ในปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาจีนแบบเข้มข้น (Intensive Chines Program) เปิดห้องเรียนพิเศษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย โดยเรียนกับครูเจ้าของภาษาโดยตรง

 
ห้องเรียนขงจื่อ

“ห้องเรียนขงจื่อ” ก่อตั้งขึ้นโดยโรงเรียนมัธยมสาธิตเทียนจิน ประเทศจีน และโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย โดยได้รับการสนับสนุนจากพระเทพภาวนาวิกรม (เจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม และประธานสถาบันขงจื่อ เค่อถัง ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาภาษาจีนของเยาวชนไทย นอกจากนั้น ห้องเรียนขงจื่อแห่งนี้ ก็ยังได้รับการอนุมัติให้เป็นห้องเรียนขงจื่อแห่งแรกของโลก จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) จึงทำให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมจีนสำหรับเยาวชนชาวไทย และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยจุดประสงค์หลักก็เพื่อให้เป็นห้องเรียน และห้องสมุดที่มีความน่าเชื่อถือและสง่างาม เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านไอซีที ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งจะมีทั้งหนังสือเรียนภาษาจีน และคอมพิวเตอร์อย่างครบถ้วน รวมไปถึงมีการจัดแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวจีนอย่างถูกต้องและชัดเจน หากว่าเข้ามาถึงโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยแล้ว ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหาห้องเรียนขงจื่อไม่เจอ เพราะที่ด้านล่างนั้นจะมีรูปหล่อทองแดงของท่านขงจื่อให้เห็นกันชัดเจน ส่วนตัวห้องเรียนนั้นจะอยู่ที่ชั้นสองของตึก ส่วนเมื่อเดินขึ้นไปถึงด้านหน้าห้องเรียนแล้ว จะเห็นบานประตูแบบจีนสีแดงบานใหญ่ตั้งอยู่ทางขวามือ ซึ่งก็เปรียบเสมือนว่ากำลังเดินเข้าสู่การเรียนรู้เมืองจีน ซึ่งเมื่อได้เดินเข้าไปถึงด้านในแล้ว ก็ทำจะให้รู้สึกว่าเหมือนมาอยู่ที่ประเทศจีนเลยทีเดียว เพราะมีการออกแบบและตกแต่งโดยชาวจีน ส่วนสิ่งของต่างๆ ที่อยู่ภายในห้อง ไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งต่างๆ โต๊ะ เก้าอี้ พื้น หนังสือ หรือสิ่งของที่จัดแสดงอยู่ ก็ล้วนแต่นำเข้ามาจากประเทศจีนทั้งสิ้น ภายในห้องเรียนจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกก็คือส่วนที่จัดเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวของประเทศจีน โดยจะแบ่งออกเป็น 12 หัวข้อ อาทิ หุ่นทหารและม้าดินปั้นของสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ อิฐสมัยราชวงศ์ฉินและกระเบื้องราชวงศ์ฮั่น เครื่องเคลือบและเครื่องหยก การทำกระดาษและแท่นพิมพ์ การแพทย์แผนจีนและยาจีน เครื่องแต่งกายประจำเผ่า เป็นต้น โดยแต่ละหัวข้อจะมีการจัดแสดงสิ่งของ และมีข้อความบรรยายให้ความรู้เป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ส่วนที่เป็นภาษาไทยนั้นทางเจ้าหน้าที่กำลังจัดทำอยู่ เพื่อให้คนไทยอ่านแล้วเข้าใจได้ดีขึ้น ส่วนที่ 2 จะจัดเป็นส่วนของห้องสมุด ที่จะมีซีดีการเรียนการสอน หนังสือภาษาจีน ทั้งหนังสือเรียน วรรณกรรม หนังสืออ่านเล่นต่างๆ เอาไว้ให้นั่งอ่านกัน ต้องขอบอกก่อนว่าโต๊ะที่นั่งอ่านหนังสือนั้นก็ไม่ธรรมดา เพราะนำเข้ามาจากประเทศจีน ส่วนตัวโต๊ะก็จะมีลักษณะคล้ายๆ กับแผ่นหินที่จารึกข้อความต่างๆ ไว้ ซึ่งข้อความเหล่านั้นก็จะเป็นประโยคที่ใช้สอนเด็กๆ ชาวจีนตอนเริ่มอ่านหนังสือ ในส่วนสุดท้ายของห้องเรียนขงจื่อ ก็จะเป็นในส่วนของการเรียนรู้ และการเรียนการสอนภาษาจีน โดยที่นี่จะมีห้องเรียนที่เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การสอนต่างๆ ทั้งตำราเรียน คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมไปถึงจะมีจอคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัสขนาดใหญ่ให้ได้มาเรียนมาเล่นกันด้วย

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

 • ทหาร
  • พล.ร.อ.วิชัย ยุวนางกูร : อดีตรองผู้บัญชาการทหารเรือ, สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549
  • พล.อ.ไตรรงค์ อินทรทัต :อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
  • พล.อ.หาญ ลีนานนท์ : อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 และรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • พล.อ.ผ่านโผน อินทรทัต
 • ตำรวจ
  • พล.ต.อ. แสวง ธีระสวัสดิ์ : อดีตอธิบดีกรมตำรวจ
  • พล.ต.อ. จำลอง เอี่ยมแจ้งพันธุ์ : รองอธิบดีกรมตำรวจ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  • พล.ต.อ. มนัส ครุฑไชยันต์ : รองอธิบดีกรมตำรวจ
  • พล.ต.ท. วิเชียร แสงแก้ว
  • พล.ต.ต. วินัย เปาอินทร์ : มือปราบชื่อดัง
  • พล.ต.ต. สุรศักดิ์ สุทธารมณ์
 • นักธุรกิจ
  • กิตติชัย ไกรก่อกิจ : บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008)จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค “โสสุโก้”
 • วงการบันเทิง
  • อชิระ ประดับกุล : คอลัมน์นิส นิตยสาร SME THAILAND, DJ, พิธีกร, นักพากย์, ผู้แต่ง พอคเก๊ตบุ๊ค "บัญชีต้องรู้"
  • อารมณ์ โพธิ์หาญรัตนกุล (คัตโตะ) : นักร้องนำวง LIPTA
  • ศักดิ์ชัย กาย : บรรณาธิการบริหาร ของนิตยสาร LIPS
  • วิวัฒน์ วงศ์ภัทรฐิติ : พิธีกรรายการซูเปอร์จิ๋ว
  • ทนงศักดิ์ ศุภการ : พระเอกหนัง ช่างภาพ
  • ชยกร จุฑามาศ (เจเจ) : นักแสดง สังกัด จีเอ็มเอ็มทีวี
  • ชยพล จุฑามาศ (เอเจ) : นักแสดง สังกัด จีเอ็มเอ็มทีวี
  • เมธา ดวงดี : นักธุรกิจ หนุ่ม

สถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้เคียงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข