โรงเรียนหอวัง

โรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนหอวัง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2509 เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีประวัติการก่อกำเนิดโรงเรียนเกี่ยวเนื่องกับ "โรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย"

โรงเรียนหอวัง
Horwang School
ที่ตั้ง
แผนที่
เลขที่ 16/9 ซอยวิภาวดี 28 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
พิกัด13°49′06″N 100°33′39″E / 13.818378°N 100.560910°E / 13.818378; 100.560910
ข้อมูล
ชื่ออื่นห.ว. (HW)
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญสุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ (ผู้ฟังดีย่อมเกิดปัญญา)
สถาปนา9 มกราคม พ.ศ. 2509 (58 ปี 102 วัน)
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัส1010230001
ผู้อำนวยการดร.ประวัติ สุทธิประภา
ระดับปีที่จัดการศึกษาม.1 - ม.6
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนไทย ภาษาไทย
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
จีน ภาษาจีน
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
เยอรมนี ภาษาเยอรมัน
เกาหลีใต้ ภาษาเกาหลี
สี
เพลงมาร์ชหอวัง
อัตลักษณ์ลูกหอวัง เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
เว็บไซต์www.horwang.ac.th/

ประวัติ แก้

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงยกเลิกตำแหน่งวังหน้าและตั้งมกุฎราชกุมารขึ้นมาแทน และทรงตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตำหนักขึ้นมาแห่งหนึ่ง ณ ทุ่งปทุมวัน ชื่อว่า "วังวินด์เซอร์" หรือเรียกกันโดยสามัญว่า "พระตำหนักหอวัง" เนื่องจากเป็นตึกมีหอสูง

หลังจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ประชวรจนเสด็จสวรรคต ก็มิได้ใช้พระตำหนักหอวัง​ในการประทับ หากแต่ใช้เป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ ขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2459

โรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 ภายหลังการก่อตั้ง แผนกฝึกหัดครูของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปัจจุบัน คือ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2472 เพื่อให้นิสิตแผนกฝึกหัดครู ใช้ฝึกความชำนาญในการสอน และได้ใช้อาคารวังวินด์เซอร์ เป็นอาคารเรียน เรียกว่า ตึกหอวัง[1]

เมื่อ พ.ศ. 2478 กรมพลศึกษาได้ทำสัญญาเช่าที่ดินตำบลวังใหม่จากมหาวิทยาลัย และรื้อตึกหอวัง เพื่อสร้างสนามกีฬาแห่งชาติ โรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงย้ายไปอยู่ที่อาคารเรียนสร้างใหม่ ริมถนนพญาไท จนถึง พ.ศ. 2481 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ยุบโรงเรียนมัธยมหอวังฯ ลง และจัดตั้ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาของชาติในระยะนั้น

เมื่อ พ.ศ. 2509 ศิษย์เก่าจากโรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รวมตัวกันก่อตั้ง สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขึ้น และมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมว่า ควรฟื้นฟูโรงเรียนขึ้นมาอีก ให้เป็นที่ชุมนุมของนักเรียนเก่า และได้พิจารณาสถานที่ตั้งของ โรงเรียนบางเขนวิทยา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2509

กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศเรื่อง เปลี่ยนชื่อ "โรงเรียนบางเขนวิทยา" เป็น "โรงเรียนหอวัง" ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2511 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 โรงเรียนหอวังผ่านการประเมินรอบที่ 3 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาให้เป็น 1 ใน 8 โรงเรียนคุณภาพระดับพิเศษของกรุงเทพมหานครและ 1 ใน 16 โรงเรียนคุณภาพพิเศษของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2554

รายนามผู้บริหาร แก้

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. นายดุสิต พูนพอน พ.ศ. 2509-พ.ศ. 2521
2. นายเจริญ วงศ์พันธ์ พ.ศ. 2521-พ.ศ. 2523
3. นางลออศรี ชุมวรชาติ พ.ศ. 2523-พ.ศ. 2532
4. นายสมพงศ์ ธรรมอุปกรณ์ พ.ศ. 2532-พ.ศ. 2540
5. นายณรงค์ รักเดช พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2542
6. นายมนตรี แสนวิเศษ พ.ศ. 2542-พ.ศ. 2545
7. นางพิศวาส ยุติธรรมดำรง ผลงาน(VDO) พ.ศ. 2545-พ.ศ. 2549
8. นางสาวสุกัญญา สันติพัฒนาชัย พ.ศ. 2549-พ.ศ. 2550
9. นายปลองยุทธ อินทพันธุ์ พ.ศ. 2550-พ.ศ. 2554
10. ดร.พชรพงศ์ ตรีเทพา พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2555
11. ดร.ธงชาติ วงษ์สวรรค์ พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2556
12. ดร.สวัสดิ์ เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2561
13. ดร.เลิศศิลป์ รัตนมุสิก พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2562
14. นายธรรมรงค์ เสนจันทร์ พ.ศ. 2562-พ.ศ. 2563
15. ดร.ประวัติ สุทธิประภา พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน

อาคารและสถานที่ แก้

 • อาคาร 1 เป็นอาคาร 2 ชั้น พื้นห้องเรียนและโต๊ะเรียนเป็นไม้สักทั้งหมด ปัจจุบันถูกรื้อถอนเพื่อนำพื้นที่ไปใช้สร้างอาคารวชิรุณหิศหรืออาคาร 10
 • อาคาร 2 เป็นอาคาร 2 ชั้น พื้นห้องเรียนและโต๊ะเรียนเป็นไม้สักทั้งหมด ลักษณะเป็นอาคารแฝดกับอาคาร 1 ที่ชั้น 2 เคยมีภาพเขียนฝาผนัง ซึ่งเลือนลางมาก ปัจจุบันถูกรื้อถอนเพื่อนำพื้นที่ไปใช้สร้างอาคารวชิรุณหิศ
 • อาคาร 3 เป็นอาคาร 4 ชั้นเป็นอาคารประจำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีห้องที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล ห้องรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ห้องพักครูภาษาจีน ศูนย์บูรณาการทางภาษา ศูนย์วัฒนธรรมไทย ห้องปฏิบัติการด้านเสียง (sound lab) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • อาคาร 4 เป็นอาคารวิทยาศาสตร์ 4 ชั้นติดเครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียนสำหรับเรียนปฏิบัติทางวิชาวิทยาศาสตร์นอกจากนี้ยังเป็นของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีห้องที่สำคัญมากมายได้แก่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ศูนย์ชีววิทยา ห้องแนะแนว ห้องสหกรณ์
 • อาคาร 5 เป็นอาคาร 4 ชั้นเป็นอาคารประจำของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีห้องที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่ ห้องเกียรติยศ ห้องเรียนสีเขียว ห้องกลุ่มบริหารงานทั่วไป ห้องพยาบาล สำนักผู้อำนวยการ ห้องการเงินพัสดุ ห้องทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ ห้องรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปห้อง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ห้องรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ห้องจริยธรรม ห้องประชุมเล็ก ห้องอาเซียน ห้องคลินิกวิจัยให้คำปรึกษาครู ห้องแผนงานโรงเรียน ห้องธนาคารโรงเรียน
 • อาคาร 6 เป็นอาคาร 4 ชั้นเป็นอาคารที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและการงานพื้นฐานอาชีพ มีโรงฝึกช่าง ห้องหล่อเรซิน ห้องศิลปะไทย ห้องนาฏศิลป์ ห้องขับร้องดนตรีสากล
 • อาคาร 9 เป็นอาคาร 4 ชั้นติดเครื่องปรับอากาศครบทุกห้อง เป็นอาคารประจำของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกจากนี้ยังมีห้องอื่น ๆ อีกได้แก่ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องสมุดคณิตศาสตร์ ห้องกิจกรรมนักเรียน (ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) ห้องพลศึกษาและลีลาศ
 • อาคาร 10 (อาคารวชิรุณหิศ) เป็นอาคาร 8 ชั้นชื่อของอาคารเป็นชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอาคารประจำของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3 และ 4 นอกจากนี้ยังประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศที่ใหญ่ที่สุดและยังมีห้องปฏิบัติการอื่น ๆ ได้แก่ ห้องสมุด ศูนย์อินเทอร์เน็ต ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องนวัตกรรม (เมื่อพ.ศ. 2556 มีการชุมนุมประท้วงรัฐบาลและบุกยึดสถานที่ราชการ กระทรวงศึกษาธิการจึงย้ายมาทำงานที่ห้องนี้ชั่วคราว) ห้องประชุมวชิรุณหิศ (ห้องมุข) ห้องพักครู โดยมีลิฟต์โดยสาร 2 ตัว
 • ศูนย์อาหาร เป็นศูนย์อาหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยเป็นอาคาร 3 ชั้น สร้างขึ้นปี พ.ศ. 2551 งบประมาณก่อสร้างกว่า 45 ล้านบาทมีลิฟต์ขนส่ง 2 ตัว ชั้นที่ 1 เป็นลานสำหรับเล่นกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส พักผ่อนและลานจอดรถ ชั้นที่ 2 เป็นศูนย์อาหารมีร้านจำหน่ายอาหารมากกว่า 30 ร้านค้า มีห้องรับประทานอาหารครูและบุคลากรทางการศึกษาติดเครื่องปรับอากาศ ชั้นที่ 3 เป็นโรงกีฬามีสนามกีฬาบาสเก็ตบอล วอลเล่ย์บอล เทนนิส นอกจากนี้ยังเป็นสนามเทนนิสในร่มที่เดียวในประเทศไทยอีกด้วย
 • หอประชุม เป็นอาคาร 2 ชั้นโดยเป็นอาคารปรับอากาศทั้งหลัง ชั้นที่ 1 มีห้องวงโยธวาทิตโรงเรียนหอวัง ห้องเรียนการงาน ห้องครัวสำหรับเรียนทำอาหาร หอประชุมโรงเรียนได้มีการจัดงานที่สำคัญหลายงาน เช่น งานวันภาษาไทยแห่งชาติโดยนายสมัคร สุนทรเวช ขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีและนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ยังได้ใช้หอประชุมโรงเรียนจัดงานโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพโดยนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงานดังกล่าว ด้านหน้าอาคารหอประชุมมีต้นไม้ทรงปลูกใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 • อาคารที่พักนักการ เป็นลักษณะแฟลต 4 ชั้น ด้านล่างสุดเป็นห้องเรียนเกษตร และร้านโฮมเมด
 • เรือนเพาะชำ เป็นของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเพื่อปลูกต้นไม้เพาะพันธุ์
 • สวนสมุนไพร เป็นสวนที่มีสมุนไพรไทยและป้ายบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิด
 • สวนไม้ในวรรณคดี เป็นสวนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทยแต่ละเรื่อง
 • สวนไม้มงคล เป็นสวนไม้มงคลของประเทศไทย อาทิ กฤษณา มะยม เป็นต้น
 • สวนจตุรทัศวรรษ เป็นสวนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ติดกับประตูโรงเรียนฝั่งพหลโยธิน มีศาลาประชุมทรงไทยตั้งอยู่กลางสวน
 • สวนน้ำตก ตั้งอยู่ระหว่างศูนย์อาหารโรงเรียนกับอาคาร 5 เดิมเป็นสะพานข้ามบ่อน้ำพุต่อมาได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นสวนน้ำตกมีความร่มรื่นมาก

การเดินทางมายังโรงเรียน แก้

 1. รถยนต์ส่วนบุคคล
 2. รถโดยสารประจำทางสายต่าง ๆ เช่น ปอ.29, ปอ.510 ฯลฯ
 3. รถเมล์ของทหารอากาศ
 4. รถตู้
 5. รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ให้ลงที่สถานีพหลโยธิน
 6. รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท ให้ลงที่สถานีห้าแยกลาดพร้าว

รายนามศิษย์เก่าผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและผู้มีชื่อเสียง แก้

สถานที่ใกล้เคียง แก้

อ้างอิง แก้

 1. "ประวัติโรงเรียนหอวัง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-08-30. สืบค้นเมื่อ 2006-09-06.

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้