เปิดเมนูหลัก
พยัญชนะและตัวเลขของอักษรฟินิเชีย

อักษรฟินิเชีย พัฒนามาจากอักษรคานาอันไนต์ยุคแรกเริ่ม ซึ่งปรากฏครั้งแรกราว 1,800-1,700 ปีก่อนคริสต์ศักราช จารึกเก่าสุดมาจากเมืองโบราณไบบลอส อายุราว 1,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช มีอักษร 22 ตัว ไม่มีเครื่องหมายสระ ชื่อตัวอักษรเหมือนที่ใช้เรียกอักษรฮีบรู

เนื้อหา

ใช้เขียนแก้ไข

รูปแบบอักษรแก้ไข

อักษร ชื่อ ความหมาย Corresponding letter in
He. Sy. Ar. Greek Latin Cyr.
  alf วัว א ܐ Αα Aa Аа
  bet ม้า ב ܒ Ββ Bb Бб, Вв
  gaml อูฐ ג ܓ Γγ Cc, Gg Гг
  delt ประตู ד ܕ د, ذ Δδ Dd Дд
  he หน้าต่าง ה ܗ هـ Εε Ee Ее, Єє
  waw ตะขอ ו ܘ Υυ, (Ϝϝ) Yy, Ff, Vv, Uu, Ww (Ѵѵ), Уу
  zai อาวุธ ז ܙ Ζζ Zz Зз
  het ผนัง ח ܚ ح, خ Ηη Hh Ии
  tet วาฬ ט ܛ ط, ظ Θθ (Ѳѳ)
  yod มือ י ܝ ي Ιι Ii, Jj Іі, Її, Јј
  kaf ฝ่ามือ כך ܟ Κκ Kk Кк
  lamd ประตัก ל ܠ Λλ Ll Лл
  mem น้ำ מם ܡ Μμ Mm Мм
  nun งู נן ܢ Νν Nn Нн
  semk ปลา ס ܣ / ܤ س Ξξ, poss. Χχ poss. Xx (Ѯѯ), poss. Хх
  ain ตา ע ܥ ع, غ Οο Oo Оо
  pe ภูเขา פף ܦ Ππ Pp Пп
  sade การล่าสัตว์ צץ ܨ ص, ض (Ϻϻ) Цц, Чч
  qof ลิง ק ܩ (Ϙϙ) Qq (Ҁҁ)
  rosh ศีรษะ ר ܪ Ρρ Rr Рр
  shin ฟัน ש ܫ ش Σσς Ss Сс, Шш
  tau เครื่องหมาย ת ܬ ت, ث Ττ Tt Тт

ยูนิโคดแก้ไข

ฟินิเชีย
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+1090x 𐤀 𐤁 𐤂 𐤃 𐤄 𐤅 𐤆 𐤇 𐤈 𐤉 𐤊 𐤋 𐤌 𐤍 𐤎 𐤏
U+1091x 𐤐 𐤑 𐤒 𐤓 𐤔 𐤕 𐤖 𐤗 𐤘 𐤙 𐤚 𐤛       𐤟


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข