ความทรงจำแห่งโลก

ความทรงจำแห่งโลก[1] (อังกฤษ: Memory of the World, ฝรั่งเศส: Mémoire du monde) คือแผนงานที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก กำหนดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) เพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ และการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาของโลกที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกไว้ในรูปแบบใดหรือของประเทศใดก็ตาม ถือว่าเป็นแหล่งรวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทั้งในด้านของวัฒนธรรม จากสังคมในอดีตให้แก่สังคมปัจจุบัน และเพื่อที่จะสืบสานส่งต่อให้แก่สังคมในอนาคต

สัญลักษณ์

วัตถุประสงค์แก้ไข

 1. เพื่ออำนวยความสะดวกในการอนุรักษ์โดยวิธีที่เหมาะสมที่สุด
 2. เพื่อช่วยเหลือให้มีการเผยแพร่เอกสารมรดกอย่างกว้างขวางที่สุด
 3. เพื่อเผยแพร่ความตระหนักในความสำคัญของเอกสารมรดกอย่างกว้างขวางทั่วโลก

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกแก้ไข

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเอกสารมรดก ดังต่อไปนี้ ใช้ได้ในการคัดเลือกเอกสารมรดกที่มีคุณค่าต่อประเทศ ต่อภูมิภาค และต่อโลก [2]

 1. หลักเกณฑ์ที่ 1 ความเป็นของแท้ (Authenticity)
 2. หลักเกณฑ์ที่ 2 มีความโดดเด่นและไม่อาจทดแทนได้ (Unique and Irriplaceable)
 3. หลักเกณฑ์ที่ 3 มีความสำคัญในระดับโลก ในเรื่องเวลาและอายุ (Time) สถานที่ (Place) บุคคล (People) เนื้อหาสาระแนวคิด (Subject and Theme) และ รูปแบบและวิธีเขียน (Form and Style)
 4. หลักเกณฑ์ที่ 4 ลักษณะอื่นๆ ได้แก่ ความหายาก (Rarity) ความบริบูรณ์ (Integrity) ความเสี่ยง (Threat) และโครงการบริหารจัดการ (Management plan)

สถิติแก้ไข

ภูมิภาค จำนวนที่ได้รับขึ้นทะเบียน จำนวนประเทศ/องค์กร
แอฟริกา 14 9
รัฐอาหรับ 9 5
เอเชียแปซิฟิก 80 24
ยุโรปและอเมริกาเหนือ 181 39
ละตินอเมริกาและแคริบเบียน 67 25
องค์กรระหว่างประเทศ 4 4
มูลนิธิเอกชน 1 1
รวม 301 107

ประเทศไทยแก้ไข

สำหรับในประเทศไทย มีสิ่งที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นความทรงจำแห่งโลกทั้งสิ้น 5 รายการได้แก่

ลำดับ ชื่อภาษาไทย ชือภาษาอังกฤษ ปีขึ้นทะเบียน ที่ตั้ง อ้างอิง
1
จารึกพ่อขุนรามคำแหง The King Ram Khamhaeng Inscription 2546 (2003) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร,
กรุงเทพมหานคร
[3]
2
เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสยาม (พ.ศ. 2411-2453) Archival Documents of King Chulalongkorn's Transformation of Siam (1868–1910) 2552 (2009) หอสมุดแห่งชาติ, กรุงเทพมหานคร [4]
3
จารึกวัดโพธิ์ Epigraphic Archives of Wat Pho 2554 (2011) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร,
กรุงเทพมหานคร
[5]
4
บันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์, 100 ปีแห่งการบันทึกความร่วมมือระหว่างประเทศในการวิจัยและการเผยแพร่ความรู้ทางศิลปะและวิทยาศาสตร์ The Minute Books of the Council of the Siam Society", 100 years of recording international cooperation in research and the dissemination of knowledge in the arts and sciences 2556 (2013) หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร,
กรุงเทพมหานคร
[6]
5
ฟิล์มกระจกหลวงและภาพต้นฉบับ The Royal Photographic Glass Plate Negatives and Original Prints Collections 2560 (2017) หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร,
กรุงเทพมหานคร
[7]

นอกจากนี้ ทางการไทยยังเตรียมเสนอเอกสารสำคัญหลายรายการ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นความทรงจำแห่งโลก อาทิ[8]

 1. ศิลาจารึกวัดพระยืน
 2. นันโทปนันทสูตรคำหลวง
 3. กฎหมายตราสามดวง
 4. ตำนานอุรังคธาตุ
 5. เอกสารการบริหารราชการหัวเมืองตะวันออก: จันทบุรี
 6. จดหมายเหตุเหตุการณ์สำคัญของเจ้าคณะจังหวัดระยองและเจ้าคณะอำเภอ และ
 7. เอกสารโรงเรียนสฤษดิเดช


อ้างอิงแก้ไข

 1. แผนงานความทรงจำแห่งโลก[ลิงก์เสีย]
 2. http://mow.thai.net/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=38 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเอกสารมรดก
 3. "The King Ram Khamhaeng Inscription". UNESCO Memory of the World Programme. สืบค้นเมื่อ 2021-07-24.
 4. "Archival Documents of King Chulalongkorn's Transformation of Siam (1868-1910)". UNESCO Memory of the World Programme. สืบค้นเมื่อ 2021-07-24.
 5. "Epigraphic Archives of Wat Pho". UNESCO Memory of the World Programme. สืบค้นเมื่อ 2021-07-24.
 6. "The Minute Books of the Council of the Siam Society", 100 years of recording international cooperation in research and the dissemination of knowledge in the arts and sciences". UNESCO Memory of the World Programme. สืบค้นเมื่อ 2021-07-24.
 7. "The Royal Photographic Glass Plate Negatives and Original Prints Collection". UNESCO Memory of the World Programme. สืบค้นเมื่อ 2021-07-24.
 8. คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข