บันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

บันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ คือบันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ที่รวบรวมบันทึกความคิด ความอ่าน หรือการระดมสมองของสมาชิกสยามสมาคมที่มาจากหลายสาขาอาชีพ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการระดับสูง ที่ปรึกษาชาวต่างชาติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพและมุมมองของสังคมในแต่ละยุคสมัย อันเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและใช้อ้างอิง

"บันทึกการประชุมของ
สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์"
100 ปีแห่งการบันทึกความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการวิจัย
และการเผยแพร่ความรู้
ทางศิลปะและวิทยาศาสตร์ *
  ความทรงจำแห่งโลกโดยยูเนสโก
บันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2447
ที่เก็บรักษาสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
ประเทศ ไทย
ภูมิภาค **เอเชียและแปซิฟิก
อ้างอิง2012-82
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน2556
* ชื่อตามที่ได้ขึ้นทะเบียนในบัญชีความทรงจำแห่งโลก
** ภูมิภาคที่จัดแบ่งโดยยูเนสโก

ส่วนหนึ่งของบันทึกการประชุมทั้งหมด 16 เล่มของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งบันทึกไว้ระหว่าง พ.ศ. 2447–2547 ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้เป็นเอกสารความทรงจำแห่งโลกเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ในนาม "บันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์" 100 ปีแห่งการบันทึกความร่วมมือระหว่างประเทศในการวิจัยและการเผยแพร่ความรู้ทางศิลปะและวิทยาศาสตร์ (อังกฤษ: "The Minute Books of the Council of the Siam Society", 100 years of recording international cooperation in research and the dissemination of knowledge in the arts and sciences)

อ้างอิง

แก้