รายชื่อวัดในจังหวัดสงขลา

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อวัดในจังหวัดสงขลา

พระอารามหลวงในจังหวัดสงขลาแก้ไข

พระอารามหลวงมหานิกายแก้ไข

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกายแก้ไข

  • วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา

วัดราษฏร์มหานิกาย ในจังหวัดสงขลา จำนวน ๓๖๙ วัดแก้ไข

อำเภอกระแสสินธุ์ จำนวน ๑๓ วัดแก้ไข

วัดอำเภอบางกล่ำ จำนวน ๑๓ วัดแก้ไข

อำเภอคลองหอยโข่ง จำนวน ๙ วัดแก้ไข

อำเภอควนเนียง จำนวน ๒๐ วัดแก้ไข

อำเภอจะนะ จำนวน ๑๙ วัดแก้ไข

= อำเภอเทพา จำนวน ๑๘ วัดแก้ไข

= วัอำเภอนาทวี จำนวน ๒๑ วัดแก้ไข

อำเภอนาหม่อมแก้ไข

อำเภอเมืองสงขลาแก้ไข

วัดอำเภอระโนด จำนวน ๔๐ วัดแก้ไข

อำเภอรัตภูมิ จำนวน ๒๖ วัดแก้ไข

อำเภอสทิงพระ จำนวน ๓๕ วัดแก้ไข

อำเภอสะเดา จำนวน ๑๘ วัดแก้ไข

อำเภอสะบ้าย้อย จำนวน ๑๔ วัดแก้ไข

อำเภอสิงหนคร จำนวน ๔๑ วัดแก้ไข

อำเภอหาดใหญ่ จำนวน ๔๔ วัดแก้ไข

                  *****

วัดธรรมยุตนิกายในจังหวัดสงขลาแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุตนิกาย ในจังหวัดสงขลาแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอจะนะแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอเทพาแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอนาทวีแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอนาหม่อมแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองสงขลาแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอระโนดแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอรัตภูมิแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอสทิงพระแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอสะเดาแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอสิงหนครแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอหาดใหญ่แก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์จีนนิกายแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข