รายชื่อวัดในจังหวัดสงขลา

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อวัดในจังหวัดสงขลา

พระอารามหลวงในจังหวัดสงขลา

แก้

พระอารามหลวงมหานิกาย

แก้

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย

แก้
  • วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา

วัดราษฏร์มหานิกาย ในจังหวัดสงขลา

แก้

อำเภอกระแสสินธุ์

แก้

อำเภอบางกล่ำ

แก้

อำเภอคลองหอยโข่ง

แก้

อำเภอควนเนียง

แก้

อำเภอจะนะ

แก้

อำเภอเทพา

แก้

อำเภอนาทวี

แก้

อำเภอนาหม่อม

แก้

อำเภอเมืองสงขลา

แก้

อำเภอระโนด

แก้

อำเภอรัตภูมิ

แก้

อำเภอสทิงพระ

แก้

อำเภอสะเดา

แก้

อำเภอสะบ้าย้อย

แก้

อำเภอสิงหนคร

แก้

อำเภอหาดใหญ่

แก้

วัดธรรมยุตนิกายในจังหวัดสงขลา

แก้

วัดราษฏร์ธรรมยุตนิกาย ในจังหวัดสงขลา

แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอจะนะ

แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอเทพา

แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอนาทวี

แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอนาหม่อม

แก้
วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย
แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองสงขลา

แก้

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอระโนด

แก้

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอรัตภูมิ

แก้

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอสทิงพระ

แก้

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอสะเดา

แก้

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอสิงหนคร

แก้

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอหาดใหญ่

แก้

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

แก้

วัดราษฏร์จีนนิกาย

แก้

ดูเพิ่ม

แก้