วัดสุวรรณคีรี (จังหวัดสงขลา)

สำหรับวัดสุวรรณคีรีแห่งอื่น ดูที่ วัดสุวรรณคีรี

วัดสุวรรณคีรี เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่บนเนินริมทะเลสาบสงขลา[1] ในตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

วัดสุวรรณคีรี
Wat Suwan Khiri Songkhla 1.jpg
ชื่อสามัญวัดสุวรรณคีรี, วัดหัวเขา, วัดออก
ที่ตั้งตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติแก้ไข

วัดสุวรณคีรี หรือ วัดหัวเขา ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้สร้าง ซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่า วัดออก ชื่อนี้เพราะอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดบ่อทรัพย์) สร้างประมาณ พ.ศ. 2379 ในอดีตกาลเคยเป็นวัดร้างมาก่อน ต่อมาได้รับการบูรณะให้เป็นวัดสำคัญประจำเมืองสงขลาฝั่งแหลมสน โดยท่านพระยาสุวรรณคีรีสมบัติ (บุญหุ้ย) ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา (พ.ศ. 2328–2354) บูรณะขึ้นเป็นวัดหลวง เป็นสถานที่ที่ถือน้ำสาบานหรือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเหล่าข้าราชการบเมืองสงขลา วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2320

เมื่อครั้งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จตรวจการณ์คณะสงฆ์ พ.ศ. 2455 ได้กล่าวถึงวัดสุวรรณคีรีไว้ว่า "...วัดสุวรรณคีรี ตั้งอยู่บนเนินเขา มีลานขึ้นไปเป็นชั้นๆกว้างขวาง มีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น ของก่อสร้างก็เป็นชิ้นเป็นอัน อุโบสถใหญ่และกุฏีก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้องทั้งนั้น เสียแต่ปล่อยให้ชำรุดทรุดโทรมและปล่อยให้รกเรี้ยว มีพระ 6 รูป ไม่พอจะรักษา ได้ทราบว่าเป็นอย่างนี้ เพราะชาวบ้านไม่นับถือพระครูญาณโมลี รังเกียจในความประพฤติของพระครู ไม่มีใครไปทำบุญและช่วยธุระ บางบ้านถึงไม่ใส่บาตรฯ..."[2]

วัดสุวรรณคีรีเป็นวัดประจำตระกูล ณ สงขลาและสุวรรณคีรี ได้รับการดูแลบูรณะจากลูกหลานของตระกูล ณ สงขลาตลอดมาและเมื่อย้ายเมืองสงขลาจากท่าแหลมสนมายังตำบลบ่อยางเมื่อ พ.ศ. 2339 ทำให้วัดขาดการดูแลทรุดโทรมลง จน พ.ศ. 2516–2517 จึงได้มีการบูรณะใหม่อีกครั้งโดยพระครูคลิ้ง ธมฺมรกฺขิโต (พันธุอุบล) เจ้าอาวาสรูปที่ 9

อาคารเสนาสนะแก้ไข

 
หอระฆัง

วัดสุวรรณคีรีมีการทำกำแพงกันดินด้วยหินภูเขา 3 ระดับ มีทางเดินและบันไดเชื่อมต่อกันระหว่างวัดปูด้วยกระเบื้องหน้าวัวโบราณ ลวดลายบนกระเบื้องสวยงาม

อุโบสถขนาดกว้างประมาณ 8.25 เมตร ยาว 15.90 เมตร มีภาพจิตรกรรมฝาผนังถูกน้ำฝนลบเลือนเกือบหมดแล้ว ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย เจดีย์ก่ออิฐฉาบปูนตกแต่งด้วยปูนปั้นศิลปะอิทธิพลตะวันตก เจดีย์จีนทำด้วยหินแกรนิต หอระฆัง ซุ้มเสมาประดับด้วยปูนปั้นละเอียดงดงาม เจดีย์หน้าวัดสุวรรณคีรี ชาวบ้านล่ำลือกันว่าหินที่ล้อมรอบเจดีย์องค์นี้งอกขึ้นมาเอง ต่อมาชาวบ้านได้ช่วยกันบูรณะใหม่มีการทาสีให้ดูสวยงาม รอบ ๆ ฐานพระเจดีย์ทั้ง 4 ทิศ มีรูปพระสาวกปูนปั้นนูนต่ำประนมมืออยู่ภายในวงกลม[3]

รายนามเจ้าอาวาสแก้ไข

 • พระปลัดนก
 • พระครูญาณโมลี (เรื่อง)
 • พระครูญาณโมลี (เอียด)
 • พระปลัดมี ปญิญาพโล
 • พระเลือน ปานงฺกโร
 • พระอ่ำ จนฺทนิโก
 • พระกิ้มอิ้น ติสฺสโร
 • พระแสง
 • พระอธิการคลิ้ง ธมฺมรกฺขิโต
 • พระอาจารย์พระอธิการมงคล ปญฺญาวุโฑ

อ้างอิงแก้ไข

 1. "วัดสุวรรณคีรี". ศาลากลางจังหวัดสงขลา.
 2. กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า, เสด็จตรวจการณ์คณะสงฆ์ พ.ศ. 2455-2460, 30.
 3. "วัดสุวรรณคีรี (Wat Suwankhiri)". ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.