วัดฉื่อฉาง

วัดในจังหวัดสงขลา

วัดฉื่อฉาง (ตัวเต็ม: 慈善寺, พินอิน: ฉื่อซ่านซื่อ) เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่บนถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นที่เคารพนับถือของพุทธบริษัทชาวหาดใหญ่ ตลอดจนมีการเผยแผ่พระสัทธรรมคาสอนไปถึงประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์และอินโดนีเซีย[1]

วัดฉื่อฉาง
วัดฉื่อฉางในปี พ.ศ. 2565
แผนที่
ชื่อสามัญฉื่อฉางยี่
ที่ตั้ง118 ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นิกายมหายาน จีนนิกาย
พระประธานพระศากยมุนีพุทธเจ้า
พระอมิตาภพุทธะ
พระไภษัชยคุรุ
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ แก้

วัดฉื่อฉาง เดิมเป็นศาลเจ้าลื่อโจ๊ว โดยนายกิมย้ง แซ่ชื้อ คหบดีชาวหาดใหญ่ ผู้มีศรัทธาบำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์ได้อุทิศที่ดินสร้างเป็นศาลเจ้าเพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา ต่อมาพระอาจารย์ว่วยจง ชาวมณฑลหูหนานจาริกมาอำเภอหาดใหญ่ ได้พำนักจำพรรษาอยู่ที่ศาลเจ้านี้ และสั่งสอนเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน พร้อมกับได้ปฏิสังขรณ์ ก่อสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุให้เจริญเรื่อยมา และสถาปนาเป็นวัดในคณะสงฆ์จีนนิกายเมื่อ พ.ศ. 2479[2] ชื่อ “วัดฉื่อฉาง” แปลว่า “กุศลเมตตาราม”

ในปี พ.ศ. 2514 พระอาจารย์ว่วยจงถึงแก่มรณภาพลง พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) จึงได้แต่งตั้งหลวงจีนธรรมนันท์จีนประพัทธ์ (อี่เม้ง) มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ท่านได้เผยแผ่สั่งสอนประชาชนให้อยู่ในสัมมาปฏิบัติจนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านอย่างกว้างขวาง

ต่อมานางละม้าย ฉายากุล ทายาทของนายกิมย้ง แซ่ชื้อ ได้อุทิศที่ดินเป็นศาสนสมบัติของคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2517 หลวงจีนธรรมนันท์จีนประพัทธ์ (อี่เม้ง) ถึงแก่มรณภาพลงเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายจึงได้แต่งตั้ง หลวงจีนธรรมธรเย็นเฮ้า เป็นเจ้าอาวาสวัดสืบต่อมา

ลำดับเจ้าอาวาส แก้

  1. พระอาจารย์ว่วยจง
  2. หลวงจีนธรรมนันท์จีนประพัทธ์ (อี่เม้ง)
  3. พระอาจารย์จีนธรรมมานุกร (เย็นเฮ้า) พ.ศ. 2517 – ปัจจุบัน

อ้างอิง แก้

  1. วัดฉื่อฉาง. อายุวัฒนมงคล 80 ปี พระอาจารย์จีนธรรมานุกร (เย็นเฮ้า) เจ้าอาวาสวัดฉื่อฉาง. กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2560. หน้า 29-31.
  2. "วัดฉื่อฉาง". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.