วัดมัชฌิมาวาส (จังหวัดสงขลา)

วัดในจังหวัดสงขลา

วัดมัชฌิมาวาส เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เดิมเป็นชนิดวรวิหาร[1] ปัจจุบันเป็นชนิดสามัญ[2] ตั้งอยู่ที่ 222 หมู่ 11 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

วัดมัชฌิมาวาส
แผนที่
ที่ตั้งตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรี
นิกายธรรมยุติกนิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ แก้

วัดมัชฌิมาวาส เดิมชื่อ วัดเลียบ วัดกลาง วัดยายศรีจันทร์ เมื่อ 400 ปีมาแล้ว ยายศรีจันทร์ คหบดีผู้มั่งคั่งในเมืองสงขลา ได้อุทิศเงินสร้างขึ้น ต่อมาประชาชนพากันเรียกว่า "วัดกลาง" มีผู้สร้างวัดในจังหวัดสงขลาขึ้นทางทิศเหนือวัดหนึ่งชื่อวัดเลียบ แล ทิศใต้สร้างอีกวัดหนึ่งชื่อวัดโพธิ์ ชาวสงขลาจึงเรียกวัดยายศรีจันทร์ว่าวัดกลาง พ.ศ. 2431 พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส เสด็จเมืองสงขลา ทรงเปลี่ยนชื่อวัดเป็นภาษาบาลีว่า วัดมัชฌิมาวาส

พิพิธภัณฑ์ภัทรศีลสังวร แก้

พิพิธภัณฑ์ภัทรศีลสังวร เป็นที่เก็บวัตถุโบราณต่าง ๆ ซึ่งรวบ รวมได้จากเมืองสงขลา สทิงพระ ระโนด และอื่น ๆ ซึ่งเป็นหลักฐานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

ลำดับเจ้าอาวาส แก้

ลำดับที่ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 พระครูรัตนโมลี (รักษ์) พ.ศ. 2358 พ.ศ. 2379
2 พระปลัดทอง พ.ศ. 2379 พ.ศ. 2389
3 พระครูรัตนโมลี (พลู) พ.ศ. 2389 พ.ศ. 2394
4 พระครูรัตนโมลี (มาส) พ.ศ. 2394 พ.ศ. 2416
5 พระครูรัตนโมลี (ม้ง) พ.ศ. 2416 พ.ศ. 2426
6 พระครูรัตนโมลี (กิมแสง) พ.ศ. 2426 พ.ศ. 2431
7 พระภัทรธรรมธาดา (แจ้ง ภทฺทิโย) พ.ศ. 2431 พ.ศ. 2438
8 พระครูวิสุทธิโมลี (จันทร์ทอง) พ.ศ. 2438 พ.ศ. 2453
9 พระเทพเมธี (จู อิสฺสรญาโณ) พ.ศ. 2453 พ.ศ. 2472
10 พระครูศาสนภารพินิจ (พลับ ฐิติกโร) พ.ศ. 2472 พ.ศ. 2477
11 พระเทพวิสุทธิคุณ (เลี่ยม) พ.ศ. 2477 พ.ศ. 2521
12 พระราชศีลสังวร (ช่วง) พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2525
13 พระราชรัชมงคลโกศล (ขาว) พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2545
14 พระราชศีลสังวร (ผ่อง จิรธมฺโม) พ.ศ. 2545 ปัจจุบัน

อ้างอิง แก้

เชิงอรรถ
  1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมธรรมการ ยกวัดใหญ่ของจังหวัดเป็นพระอารามหลวง, เล่ม 34, ตอน 0 ง, 26 สิงหาคม 2460, หน้า 1586
  2. ประวัติพระอารามหลวง เล่ม ๒, หน้า 586
บรรณานุกรม
  • กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. ประวัติพระอารามหลวง เล่ม ๒. กรุงเทพฯ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2548. 622 หน้า. หน้า 586-589.