วัดโพธาราม อาจหมายถึง วัดในจังหวัดต่อไปนี้

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้