ท่าช้าง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ตำบลท่าช้าง)

ท่าช้าง สามารถหมายถึงสถานที่ที่มีชื่อเดียวกันในอำเภอและจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้

อำเภอ แก้

ตำบล แก้

หรืออาจหมายถึงตำบลที่มีคำว่า "ท่าช้าง" ภายในชื่อ ในอำเภอและจังหวัดต่อไปนี้

เทศบาลตำบล แก้

ท่าเรือ แก้