วัดดีหลวงใน

วัดดีหลวงใน เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

วัดดีหลวงใน
ชื่อสามัญวัดดีหลวงใน, วัดดีหลวง
ที่ตั้งตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติแก้ไข

วัดดีหลวงในสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2220 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลที่ 4–5 เดิมชื่อ วัดดีหลวง ต่อมามีการสร้างวัดขึ้นอีกวัดหนึ่งคือ "วัดดีหลวงนอก" ตั้งแต่นั้นมาวัดดีหลวงจึงได้รับชื่อเป็น "วัดดีหลวงใน" แต่ชาวบ้านมักจะเรียกสั้น ๆ ว่า วัดใน

วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2300[1] กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 102 ตอนที่ 128 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2528 หน้า 4496 พื้นที่โบราณสถานประมาณ 2 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา

อาคารเสนาสนะแก้ไข

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถตามพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 โดยยึดแนวช่างหลวง แต่ปรับบางส่วนให้เข้ากับรูปแบบท้องถิ่น โครงสร้างของอุโบสถก่อด้วยอิฐถือปูน เป็นอุโบสถโถงสามารถเดินได้รอบ บริเวณหน้าบันตกแต่งด้วยลายปูนปั้นรูปเทวดาประทับนั่งในวิมาน พระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิสีทอง มีพระอัครสาวก 2 องค์ ประดิษฐานบนฐานชุกชี ลักษณะของพระประธานช่างผู้ปั้นปั้นให้ติดกับผนังของอุโบสถ

ศาลาการเปรียญทรงไทยภาคใต้ หลังคามุงด้วยกระเบื้อง หลังคาทำทรงจั่วถากจันทันให้แอ่นแบบเดียวกับเรือนไทย มีประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ ช่อฟ้าทำเป็นปูนปั้นรูปช้าง หางหงส์เป็นรูปหัวพญานาค ส่วนหางหงษ์ตรงหลังคาปีกนกเป็นปูนปั้นรูป ชายนุ่งโจงกระเบนยืนถือไม้เท้ารูปหัวคนคาดว่าน่าจะเป็นพญายม หางหงษ์ตรงหลังคาปีกนกเป็นปูนปั้นรูปชายใส่หมวกคล้ายตำรวจถือไม้เท้า หางหงษ์ตรงหลังคาปีกนกเป็นปูนปั้นรูปฤาษีถือไม้เท้าอย่างหนังตะลุง[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "วัดดีหลวงใน". ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม.
  2. "วัดดีหลวงใน (Wat Deeluangnai)". ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.