การประกาศสงคราม

การประกาศสงคราม คือคำประกาศอย่างเป็นทางการ กระทำโดยชาติใดชาติหนึ่งเพื่อแสดงว่าสถานะทางกฎหมายของการสู้รบระหว่างประเทศได้เกิดขึ้นแล้ว

ประวัติแก้ไข

ข้อกำหนดว่าต้องมีการประกาศสงครามเสียก่อนจึงเริ่มรบกันได้ เป็นพันธกรณีระหว่างประเทศซึ่งกำหนดไว้ในอนุสัญญากรุงเฮก (Hague Conventions) เมื่อปี พ.ศ. 2450 (ค.ศ. 1907) บางประเทศก็ให้สัตยาบันในอนุสัญญานี้ ขณะที่อีกหลายประเทศก็ไม่ให้สัตยาบัน การประกาศสงครามนอกจากจะแจ้งให้ประเทศคู่สงครามได้ทราบแล้ว ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อแจ้งต่อประเทศเป็นกลางให้ทราบถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้อาจมีการระบุในประกาศสงครามถึงการนำอำนาจสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินมาใช้ เป็นต้น

การสู้รบของทหารสหรัฐฯ ที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เช่น สงครามเกาหลีและสงครามเวียดนาม ไม่ได้มีการประกาศสงครามแต่อย่างใด โดยหลีกเลี่ยงไปใช้คำอธิบายว่าเป็นปฏิบัติการเชิงรับเพื่อป้องกันตนเองหรือรักษาความสงบ

ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ประเทศสยามเคยประกาศสงครามต่อเยอรมนีและออสเตรีย-ฮังการีเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2460

ในสงครามมหาเอเชียบูรพา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศไทยเคยประกาศสงครามต่อสหราชอาณาจักรและสหรัฐเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2485 แต่หลังสงครามสิ้นสุด วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ไทยประกาศว่าการประกาศสงครามดังกล่าวเป็นโมฆะโดยจะเห็นได้จากมีขบวนการเสรีไทยได้ร่วมมือกับฝ่ายพันธมิตรเพื่อต่อต้านญี่ปุ่น และการประกาศสงครามดังกล่าวไม่ใช่เจตนาที่แท้จริงของคนไทย

รายชื่อวันที่ประกาศสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแก้ไข

วันที่ ชาติประกาศ ชาติเป้าหมาย
July 28, 1914   จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี   ราชอาณาจักรเซอร์เบีย
August 1, 1914   จักรวรรดิเยอรมัน   จักรวรรดิรัสเซีย
August 3, 1914   ฝรั่งเศส
August 4, 1914   สหราชอาณาจักร   จักรวรรดิเยอรมัน
August 5, 1914   มอนเตเนโกร   จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี
August 6, 1914   จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี   จักรวรรดิรัสเซีย
August 6, 1914   ราชอาณาจักรเซอร์เบีย   จักรวรรดิเยอรมัน
August 8, 1914   มอนเตเนโกร
August 12, 1914   สหราชอาณาจักร   ฝรั่งเศส   จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี
August 23, 1914   จักรวรรดิญี่ปุ่น   จักรวรรดิเยอรมัน
August 25, 1914   จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี
August 28, 1914   จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี   เบลเยียม
November 1, 1914   จักรวรรดิรัสเซีย   จักรวรรดิออตโตมัน
November 5, 1914   ฝรั่งเศส   จักรวรรดิออตโตมัน
November 11, 1914   จักรวรรดิออตโตมัน   จักรวรรดิรัสเซีย
November 11, 1914   จักรวรรดิญี่ปุ่น
November 11, 1914   สหราชอาณาจักร
December 2, 1914   ราชอาณาจักรเซอร์เบีย   จักรวรรดิออตโตมัน
December 3, 1914   มอนเตเนโกร
December 5, 1914   จักรวรรดิญี่ปุ่น
December 5, 1914   สหราชอาณาจักร
May 23, 1915   ราชอาณาจักรอิตาลี   จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี
June 3, 1915   ซานมารีโน
August 21, 1915   ราชอาณาจักรอิตาลี   จักรวรรดิออตโตมัน
August 28, 1915   จักรวรรดิเยอรมัน
October 14, 1915   บัลแกเรีย   ราชอาณาจักรเซอร์เบีย
October 15, 1915   สหราชอาณาจักร   บัลแกเรีย
October 15, 1915   มอนเตเนโกร
October 16, 1915   จักรวรรดิญี่ปุ่น
October 16, 1915   ฝรั่งเศส
October 19, 1915   ราชอาณาจักรอิตาลี
October 19, 1915   จักรวรรดิรัสเซีย
March 9, 1916   จักรวรรดิเยอรมัน   โปรตุเกส
March 15, 1916   จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี
August 28, 1916   ราชอาณาจักรโรมาเนีย   จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี
August 30, 1916   จักรวรรดิออตโตมัน   ราชอาณาจักรโรมาเนีย
September 1, 1916   บัลแกเรีย
April 6, 1917   สหรัฐ   จักรวรรดิเยอรมัน
April. 7, 1917   ปานามา
April 7, 1917   คิวบา
June 27, 1917   ราชอาณาจักรกรีซ   จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี
June 27, 1917   จักรวรรดิเยอรมัน
June 27, 1917   บัลแกเรีย
June 27, 1917   จักรวรรดิออตโตมัน
July 22, 1917   ไทย   จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี
July 22, 1917   จักรวรรดิเยอรมัน
August 4, 1917   ไลบีเรีย
August 14, 1917   Republic of China   จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี
August 14, 1917   จักรวรรดิเยอรมัน
October 26, 1917   บราซิล
December 7, 1917   สหรัฐ   จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี
December 10, 1917   ปานามา
April 23, 1918   กัวเตมาลา   จักรวรรดิเยอรมัน
May 6, 1918   นิการากัว   จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี
May 6, 1918   จักรวรรดิเยอรมัน
May 23, 1918   คอสตาริกา
July 12, 1918   เฮติ
July 19, 1918   ฮอนดูรัส

รายชื่อวันที่ประกาศสงครามโลกครั้งที่สองแก้ไข

วันที่ ชาติประกาศ ชาติเป้าหมาย
1939-09-01   ไรช์เยอรมัน   Poland
1939-09-01   สาธารณรัฐสโลวักที่ 1   Poland
1939-09-03   สหราชอาณาจักร
  สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 3
  ไรช์เยอรมัน
1939-09-03   ออสเตรเลีย
  นิวซีแลนด์
  ไรช์เยอรมัน
1939-09-04 แม่แบบ:Country data Kingdom of Nepal   ไรช์เยอรมัน
1939-09-06   South Africa   ไรช์เยอรมัน
1939-09-10   Bahrain
  แคนาดา
  Oman
  ไรช์เยอรมัน
1939-09-17   สหภาพโซเวียต   Poland
1939-11-30   สหภาพโซเวียต   ฟินแลนด์
1940-04-09   ไรช์เยอรมัน   เดนมาร์ก
  นอร์เวย์
1940-04-12   United Kingdom Faroe Islands
1940-05-10   ไรช์เยอรมัน   เบลเยียม
  เนเธอร์แลนด์
1940-05-10   ไรช์เยอรมัน   ลักเซมเบิร์ก
1940-05-10   สหราชอาณาจักร   Iceland
1940-06-10   Italy   France
  สหราชอาณาจักร
1940-06-10   แคนาดา   Italy
1940-06-11   South Africa
  ออสเตรเลีย
  นิวซีแลนด์
  Italy
1940-06-11   France   Italy
1940-06-16   สหภาพโซเวียต   ลิทัวเนีย
1940-06-17   สหภาพโซเวียต   เอสโตเนีย
  ลัตเวีย
1940-06-25   สหราชอาณาจักร   Vichy France
1940-09-09   Italy   Egypt
1940-09-22   จักรวรรดิญี่ปุ่น   Vichy France
1940-09-23   Free France
  ออสเตรเลีย
  Vichy France
1940-10-??   ไทย   Vichy France
1940-10-28   ราชอาณาจักรอิตาลี   Greece
1941-02-05   Free France   Italy
1941-04-06   ไรช์เยอรมัน   Greece
1941-04-06   ไรช์เยอรมัน
  Bulgaria
  Yugoslavia
1941-04-06   Italy
  Hungary
  Yugoslavia
1941-04-14   Nazi Germany   Egypt
1941-05-02   United Kingdom   Iraq
1941-06-08   Free France   ไรช์เยอรมัน
1941-06-22   ไรช์เยอรมัน
  Italy
  Romania
  สหภาพโซเวียต
1941-06-22  
Tuva
  ไรช์เยอรมัน
1941-06-25   ฟินแลนด์   สหภาพโซเวียต
1941-06-27   Hungary   สหภาพโซเวียต
1941-08-25   สหภาพโซเวียต
  สหราชอาณาจักร
  ออสเตรเลีย
  Iran
1941-12-06   สหราชอาณาจักร   ฟินแลนด์
1941-12-07   สหราชอาณาจักร   Romania
  Hungary
1941-12-07   จักรวรรดิญี่ปุ่น   สหรัฐ
  สหราชอาณาจักร
1941-12-07   แคนาดา
  ออสเตรเลีย
  นิวซีแลนด์
  จักรวรรดิญี่ปุ่น
  ฟินแลนด์
  Romania
  Hungary
1941-12-07   สหราชอาณาจักร   Romania
  ฟินแลนด์
  Hungary
1941-12-07   ปานามา   จักรวรรดิญี่ปุ่น
1941-12-08   สหรัฐ
  สหราชอาณาจักร
  ออสเตรเลีย
แม่แบบ:Country data Commonwealth of the Philippines
  คอสตาริกา
  สาธารณรัฐโดมินิกัน
  เอลซัลวาดอร์
  กัวเตมาลา
  เฮติ
  ฮอนดูรัส
  เนเธอร์แลนด์
  นิวซีแลนด์
  นิการากัว
  จักรวรรดิญี่ปุ่น
1941-12-08   South Africa   จักรวรรดิญี่ปุ่น
1941-12-08   จีน
  Italy
  จักรวรรดิญี่ปุ่น
1941-12-08   Mongolia   ไรช์เยอรมัน
1941-12-09   ออสเตรเลีย
  นิวซีแลนด์
  จักรวรรดิญี่ปุ่น
1941-12-11   ไรช์เยอรมัน
  Italy
  สหรัฐ
1941-12-11   สหรัฐ   ไรช์เยอรมัน
  Italy
1941-12-11   Poland (in-exile)   จักรวรรดิญี่ปุ่น
1941-12-12   Romania
  Bulgaria
  สหรัฐ
  สหราชอาณาจักร
1941-12-12   ออสเตรเลีย
  เนเธอร์แลนด์
  Portugal
1941-12-13   สหราชอาณาจักร
  นิวซีแลนด์
  South Africa
  Bulgaria
1941-12-13   Hungary   สหรัฐ
1941-12-14   Independent State of Croatia   สหรัฐ
  สหราชอาณาจักร
1941-12-16   Czechoslovakia (In-exile)   ไรช์เยอรมัน
  Italy
  ฟินแลนด์
  Romania
  Hungary
  Japan
  Bulgaria
  Independent State of Croatia[1]
1941-12-17   Albania   สหรัฐ
1941-12-19   นิการากัว   Bulgaria
  Hungary
  Romania
1941-12-20   เบลเยียม   จักรวรรดิญี่ปุ่น
1942-01-01 United Nations Axis Powers
1942-01-06   ออสเตรเลีย   Bulgaria
1942-01-16   Iraq   ไรช์เยอรมัน
  Italy
  จักรวรรดิญี่ปุ่น
1942-01-25   ไทย   สหราชอาณาจักร
  สหรัฐ
1942-01-25   สหราชอาณาจักร
  นิวซีแลนด์
  South Africa
  ไทย
1942-02-12   เปรู   ไรช์เยอรมัน
  จักรวรรดิญี่ปุ่น
1942-02-19   จักรวรรดิญี่ปุ่น   Portugal
1942-05-05   South Africa
  Netherlands (in-exile)
  Poland
  Vichy France
1942-05-05   United Kingdom
  Northern Rhodesia
  Southern Rhodesia
  South Africa
  Tanganyika
  Belgian Congo
  Vichy France
  จักรวรรดิญี่ปุ่น
1942-05-22   เม็กซิโก   ไรช์เยอรมัน
  Italy
  จักรวรรดิญี่ปุ่น
1942-08-22   Brazil   ไรช์เยอรมัน
  Italy
1942-11-08   United States
  Canada
  Vichy France
1942-11-10   Nazi Germany
  Italy
  Vichy France
1942-12-14   Ethiopia   ไรช์เยอรมัน
  Italy
  จักรวรรดิญี่ปุ่น
1943-09-01   China Regime of Wang Jingwei Allied Powers
1943-04-02   โบลิเวีย Axis powers
1943-09-09   Iran   ไรช์เยอรมัน
1943-10-13   Italy   ไรช์เยอรมัน
1943-11-26   Colombia   ไรช์เยอรมัน
1944-01-17   Free France   Italian Social Republic
1944-01-27   Liberia   ไรช์เยอรมัน
  จักรวรรดิญี่ปุ่น
1944-06-06
  France
  Nazi Germany
1944-07-25
  France
  จักรวรรดิญี่ปุ่น
1944-08-25   Romania   ไรช์เยอรมัน
  Hungary
1944-09-05   สหภาพโซเวียต   Bulgaria
1944-09-08   Bulgaria   ไรช์เยอรมัน
1944-09-15   ไรช์เยอรมัน   ฟินแลนด์
1944-09-23 แม่แบบ:Country data Second Philippine Republic   สหรัฐ
  สหราชอาณาจักร
1944-12-31   Hungary   ไรช์เยอรมัน
1945-02-02   เอกวาดอร์   ไรช์เยอรมัน
  จักรวรรดิญี่ปุ่น
1945-02-07   อาร์เจนตินา
  ปารากวัย
  ไรช์เยอรมัน
  จักรวรรดิญี่ปุ่น
1945-02-15   Venezuela
  อุรุกวัย
  ไรช์เยอรมัน
  จักรวรรดิญี่ปุ่น
1945-02-21   ซานมารีโน   ไรช์เยอรมัน
1945-02-23   ตุรกี   ไรช์เยอรมัน
  จักรวรรดิญี่ปุ่น
1945-02-24   Egypt   ไรช์เยอรมัน
  จักรวรรดิญี่ปุ่น
1945-02-26   Syria
  เลบานอน
  ไรช์เยอรมัน
  จักรวรรดิญี่ปุ่น
1945-04-01   ซาอุดีอาระเบีย   จักรวรรดิญี่ปุ่น
1945-04-03   ฟินแลนด์   ไรช์เยอรมัน
1945-04-11   ชิลี   Japan
1945-07-06   Brazil   จักรวรรดิญี่ปุ่น
1945-07-09   นอร์เวย์   จักรวรรดิญี่ปุ่น
1945-07-14   Italy   จักรวรรดิญี่ปุ่น
1945-08-08   สหภาพโซเวียต   จักรวรรดิญี่ปุ่น
1945-08-10   Mongolia   จักรวรรดิญี่ปุ่น

รายชื่อการประกาศสงครามแก้ไข

รูปภาพแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • น.อ.รศ.ทองใบ ธีรนันทางกูร (หงษ์เวียงจันทร์) ร.น. ,พจนานุกรมศัพท์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อังกฤษ-ไทย, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ดวงแก้ว, 2545, หน้า 84-85. ISBN 974-344-042-9
  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
  1. all countries at war with the United States, United Kingdom, or the Soviet Union