มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (อังกฤษ: Bansomdejchaopraya Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นในปี 2439 เดิมชื่อ โรงเรียนราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Bansomdejchaopraya Rajabhat University
ชื่อย่อมบส. / BSRU
คติพจน์มุ่งมั่น ทุ่มเทให้เป็นเลิศของประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพสากลชั้นนำ
สถาปนา15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 (17 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา[1]
นายกสภาฯรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์[2]
ที่ตั้งส่วนกลาง
1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวาราวดี
95 หมู่ 1 ซอยเทศบาล 2/4 ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72220
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
ชื่อเดิมโรงเรียนราชวิทยาลัย
สีประจำสถาบัน████ สีม่วง สีขาว
เพลงช่อชงโค
เว็บไซต์www.bsru.ac.th

ประวัติแก้ไข

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชดำริที่จะตั้งโรงเรียนแบบ public school ของอังกฤษโดยโปรดให้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการเรื่องนี้มี เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) เสนาบดีกระทรวงธรรมการเป็นประธาน ที่ประชุมเห็นว่าจวนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุญนาค) ซึ่งพระยาสีหราชเดโชชัย หลานปู่ของสมเด็จเจ้าพระยาฯได้น้อมเกล้าฯ ถวายไว้ตั้งแต่ปี 2433 เป็นที่กว้างขวางใหญ่โตเห็นสมควรจัดตั้งเป็นโรงเรียน ให้ชื่อว่า “โรงเรียนราชวิทยาลัย” เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2439 แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “โรงเรียนฟากขะโน้น” หรือ “โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” มีนาย เอ ซี คาร์เตอร์ เป็นอาจารย์ใหญ่

ครั้นต่อมาการศึกษาขยายตัวขึ้นเป็นลำดับ ทำให้สถานที่คับแคบลงโรงเรียนราชวิทยาลัยจึงย้ายไปอยู่ที่ตำบลไผ่สิงโต ปทุมวัน ข้างวังสระปทุมวัน จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ก็ว่างลงในขณะนั้นการศึกษาระหว่างหัวเมืองกับกรุงเทพมหานคร เหลื่อมล้ำกันมาก เนื่องจากคุณภาพของครูแตกต่างกัน กระทรวงธรรมการจึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นที่จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯเรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูฝั่งตะวันตก” สำหรับผลิตครูที่มีคุณภาพเพื่อสอนในหัวเมือง เริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2446 มีหลวงบำเน็จวรญาณ เป็นอาจารย์ใหญ่ จนปี 2458 จึงได้ใช้ชื่อเรียกว่า "โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา"

พ.ศ. 2501 ได้ยกฐานะเป็นวิทยาครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ "สถาบันราชภัฏ" เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ แทนชื่อ "วิทยาลัยครู" วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้รับพระราชทาน นามใหม่ว่า "สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา" และจากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสามารถจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้นับได้ว่า สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันที่มีเกียรติประวัติดีงามมาโดยตลอด และเป็นความภาคภูมิใจของนักศึกษาทุกคนที่ได้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ [3]

คณะครุศาสตร์แก้ไข

 
คณะครุศาสตร์ ตึก 30 อาคารพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม บุนนาค)

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา
 • สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะเเนว
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

หลักสูตรครุศาตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาการประถมศึกษา
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • สาขาวิชาศิลปศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แก้ไข

 
สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) ตึก 27 ชั้น 3-4
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลังใหม่) อาคารเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค)

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • สาขาวิชาภาษาไทย
  • ภาษาและวรรณกรรม
  • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน
 • สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  • ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์
 • สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
 • สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ภาษาเกาหลีและญี่ปุ่น)
 • สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาตรบัณฑิต (ศป.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาศิลปกรรม
 • สาขาวิชานาฎยศิลป์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา
  • นาฎยศิลป์ไทย
  • นาฎยศิลป์สากล
 • สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

หลักสูตรนิติศาตรบัณฑิต (น.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชานาฎยศิลป์ศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ไข

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตึก 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
 • สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ สาขาใหม่ 2562
 • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรสภาวิชาชีพ)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา
 • สาขาวิชาเคมีศึกษา
 • สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต (ส.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

คณะวิทยาการจัดการแก้ไข

 
คณะวิทยาการจัดการ ตึก 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต (นศ.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 • สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชา
  • สร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุ
  • สร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์
  • ผู้ประกาศและการแสดง
  • ข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์
 • สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาบัญชี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแก้ไข

 
สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารสมเด็จพุฒาจารย์ (นวม) ตึก 24 ชั้น M

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน สาขาใหม่ 2561

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ สาขาใหม่ 2562

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 2 ปี ต่อเนื่อง)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

วิทยาลัยการดนตรีแก้ไข

 
สำนักงานวิทยาลัยการดนตรี อาคารพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) ตึก 27 ชั้น 13-14

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาดนตรีตะวันตก แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มวิชา
  • การประพันธ์เพลง
  • ดนตรีคลาสสิค
  • ดนตรีโยธวาฑิต
  • ดนตรีแจ๊ส
  • เทคโนโลยีดนตรี
  • ดนตรีสมัยนิยม
  • ดนตรีวิทยา
  • การสอนดนตรี
 • สาขาวิชาดนตรีไทย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา
 • สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยแก้ไข

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) ตึก 11 ชั้น 5

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ระดับปริญญาโท

 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  • สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศึกษาและภาวะผู้นำ
  • สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
  • สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
  • สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
  • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะสาขาวิชาภาษาสากล
  • สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
  • สาขาวิชาดนตรีศึกษา
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  • สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)
  • สาขาวิชาทัศนศิลป์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
  • สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
  • สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
  • สาขาวิชาภาษาไทย

ระดับปริญญาเอก

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)
  • สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  • สาขาวิชาบริหารการศึกษา
  • สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย
  • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  • สาขาวิชาดนตรีศึกษา

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวาราวดี ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีแก้ไข

 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวาราวดี ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ที่ 95 หมู่ 1 ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี บนเนื้อที่ 162.93 ไร่

 
อาคารเรียนศิลปอาชา บ้านสมเด็จฯ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
 
อาคารหอพักสุริยมณฑล บ้านสมเด็จฯ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ. 4 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • สาขารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี'

 • สาขานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแก้ไข

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้แบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2549 ประกอบด้วย

 • สำนักงานอธิการบดี
  • กองกลาง
  • กองนโยบายและแผน
  • กองบริหารงานบุคคล
  • กองคลัง
  • กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โรงเรียนสาธิตแก้ไข

โรงเรียนสาธิต ประกอบด้วย 3 หน่วยงานย่อย ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนประถมสาธิต และโรงเรียนมัธยมสาธิต มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 
สาธิตปฐมวัย บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม)
 
ประถมสาธิต บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
มัธยมสาธิต บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข