หม่อมราชวงศ์เทพกมล เทวกุล

หม่อมราชวงศ์เทพกมล เทวกุล (นามเดิม : หม่อมราชวงศ์เทพ เทวกุล ; 12 เมษายน พ.ศ. 2479) เป็นอดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 และเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา

เทพกมล เทวกุล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ดำรงตำแหน่ง
27 กันยายน – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
นายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา
ก่อนหน้าประชา คุณะเกษม
ถัดไปพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด12 เมษายน พ.ศ. 2479 (88 ปี)
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสคุณหญิงขวัญตา เทวกุล ณ อยุธยา

ประวัติ

แก้

หม่อมราชวงศ์เทพกมล เทวกุล เดิมมีนามว่า "เทพ เทวกุล" เป็นโอรสคนโตในหม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล กับหม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เทวกุล (ราชสกุลเดิม กิติยากร) มีพี่สาวร่วมพระบิดาพระมารดา 1 ท่านคือ

หม่อมราชวงศ์นิศารัตน์ เทวกุล

สมรสกับคุณหญิงขวัญตา เทวกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ศิริวงศ์; บุตรีของนายแพทย์บุญจอง กับสมพ้อง ศิริวงศ์ (สกุลเดิม จันทร์ปรุง) หรือนามปากกา แข ณ วังน้อย) มีบุตรสาว 3 คน[1]

ม.ร.ว.เทพกมล จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร ปริญญาตรีด้านกฎหมาย Barrister-at-Law จากสถาบัน Middle Temple ลอนดอน ประเทศอังกฤษ และผ่านการศึกษาอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การทำงาน

แก้

ม.ร.ว.เทพกมล เข้ารับราชการเลขานุการตรี กองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อปี 2506 ต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งตามลำดับ คือ พ.ศ. 2510 เป็นเลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปี พ.ศ. 2514 เป็นหัวหน้ากองอเมริกา กรมการเมือง ปี พ.ศ. 2516 เป็นหัวหน้ากองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมการเมือง ปี พ.ศ. 2518 รองอธิบดีกรมพิธีการทูต และปี พ.ศ. 2519 รองอธิบดีกรมการเมือง

ในปี พ.ศ. 2522 เป็นเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า และเป็นเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียมในปีถัดมา กระทั่งในปี พ.ศ. 2527 เป็นอธิบดีกรมการเมือง ในปี พ.ศ. 2532 เป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และปี พ.ศ. 2533 เป็นเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ได้รับแต่งตั้งปลัดกระทรวงการต่างประเทศ จนเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2539 ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ม.ร.ว.เทพกมล ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา[2] อีกตำแหน่งหนึ่ง

ในรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา ได้แต่งตั้ง ม.ร.ว.เทพกมล ขณะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีกตำแหน่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2539 แต่คณะรัฐมนตรีก็สิ้นสุดลงในวันเดียวกันเนื่องจากนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภา

หม่อมราชวงศ์เทพได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นองคมนตรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2540[3] จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เมื่อมีการแต่งตั้งคณะองคมนตรีขึ้นใหม่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

หม่อมราชวงศ์เทพกมล เทวกุล ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งของไทยและต่างประเทศ ดังนี้[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ

แก้

ลำดับสาแหรก

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. ชีวประวัติ หม่อมราชวงศ์เทพกมล เทวกุล[ลิงก์เสีย]
  2. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (หม่อมราชวงศ์เทพ เทวกุล)
  4. 4.0 4.1 4.2 ชีวิต-งาน ม.ร.ว.เทพกมล เทวกุล ในวาระสิริอายุครบ 7 รอบ หน้า 226
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๘ ข หน้า ๑, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๒๑๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒
  7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่อราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๒๗ มกราคม ๒๕๒๙
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๑๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๙๘, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๑
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔, ๑๙ มกราคม ๒๕๓๐
  10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๓, ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐