รายชื่อวัดในจังหวัดอุบลราชธานี

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อวัดในจังหวัดอุบลราชธานี

วัดจำนวน ๑,๘๑๑ วัด (มหานิกาย ๑,๖๙๑ วัด/ธรรมยุต ๑๒๐ วัด) จำนวนพระภิกษุและสามเณร ๙,๒๕๖ รูป

  • มหานิกาย ๘,๐๗๗ รูป
  • ธรรมยุต ๑,๑๗๙ รูป

พระอารามหลวงในจังหวัดอุบลราชธานี แก้

พระอารามหลวงมหานิกาย แก้

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย แก้

สถานปฏิบัติธรรมป่าช้าบ้านฮี แก้

วัดราษฏร์ในจังหวัดอุบลราชธานี แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอสว่างวีระวงศ์ แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอนาตาล แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอนาเยีย แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอน้ำขุ่น แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอเหล่าเสือโก้ก แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้

วัดราษฏร์ธรรมยุตินิกาย แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอกุดข้าวปุ้น แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอเขมราฐ แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอเขื่องใน แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอโขงเจียม แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอดอนมดแดง แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

  • วัดป่าเทพนิมิตร ตำบลดอนมดแดง

วัดราษฏร์ในอำเภอเดชอุดม แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอตระการพืชผล แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอตาลสุม แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอทุ่งศรีอุดม แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอนาจะหลวย แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอน้ำยืน แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอบุณฑริก แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอพิบูลมังสาหาร แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอโพธิ์ไทร แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอม่วงสามสิบ แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอวารินชำราบ แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอศรีเมืองใหม่ แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอสำโรง แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอสิรินธร แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย แก้