รายชื่อวัดในจังหวัดอุบลราชธานี

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อวัดในจังหวัดอุบลราชธานี

วัดจำนวน ๑,๘๑๑ วัด (มหานิกาย ๑,๖๙๑ วัด/ธรรมยุต ๑๒๐ วัด) จำนวนพระภิกษุและสามเณร ๙,๒๕๖ รูป

  • มหานิกาย ๘,๐๗๗ รูป
  • ธรรมยุต ๑,๑๗๙ รูป

พระอารามหลวงในจังหวัดอุบลราชธานีแก้ไข

พระอารามหลวงมหานิกายแก้ไข

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในจังหวัดอุบลราชธานีแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอสว่างวีระวงศ์แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอนาตาลแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอนาเยียแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอน้ำขุ่นแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอเหล่าเสือโก้กแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุตินิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอกุดข้าวปุ้นแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอเขมราฐแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอเขื่องในแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอโขงเจียมแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอดอนมดแดงแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

  • วัดป่าเทพนิมิตร ตำบลดอนมดแดง

วัดราษฏร์ในอำเภอเดชอุดมแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอตระการพืชผลแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอตาลสุมแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอทุ่งศรีอุดมแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอนาจะหลวยแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอน้ำยืนแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอบุณฑริกแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอพิบูลมังสาหารแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอโพธิ์ไทรแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอม่วงสามสิบแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองอุบลราชธานีแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอวารินชำราบแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอศรีเมืองใหม่แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอสำโรงแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอสิรินธรแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข