วัดที่ชื่อ วัดบุปผาราม ปรากฏในสถานที่ต่างกันดังนี้