ตำบลขามใหญ่

ตำบลในอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย

ตำบลขามใหญ่ เป็นตำบลในอำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองอุบลราชธานี ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ 4 กิโลเมตร มีพื้นที่ 58 ตารางกิโลเมตร ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2462 ซึ่งมี 15 หมู่บ้านในขณะนั้น[1] ปัจจุบัน ตำบลขามใหญ่มีประชากร 42,028 คน[2] แบ่งการปกครองออกเป็น 22 หมู่บ้าน 26 ชุมชน (หมู่)[2][3] พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของเทศบาลตำบลขามใหญ่ โดยพื้นที่บางส่วนของชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านก้านเหลือง, หมู่ที่ 11 บ้านหนองปลาปาก, หมู่ที่ 15 บ้านนาคำ และหมู่ที่ 18 บ้านดอนกลาง ที่อยู่ภายใต้การบริหารของเทศบาลตำบลอุบล[1]

ตำบลขามใหญ่
แผนที่แสดงที่ตั้งของตำบลขามใหญ่
แผนที่แสดงที่ตั้งของตำบลขามใหญ่
อักษรไทยตำบลขามใหญ่
อักษรโรมันTambon Kham Yai
จังหวัดอุบลราชธานี
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด58.00 ตร.กม. (22.39 ตร.ไมล์)
ประชากร (2019)
 • ทั้งหมด42,028 คน
 • ความหนาแน่น724.62 คน/ตร.กม. (1,876.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์34000
รหัสภูมิศาสตร์340108
เว็บไซต์เว็บไซต์เทศบาลตำบลขามใหญ่
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เมื่อปี พ.ศ. 2551 ประชาชนหมู่ที่ 15 บ้านนาคำ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลขามใหญ่มีความประสงค์ที่จะแยกพื้นที่ของชุมชนดังกล่าวไปรวมกับเทศบาลตำบลอุบล เนื่องจากพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 15 บ้านนาคำนั้นอยู่ภายใต้การบริหารของเทศบาลตำบลอยู่ก่อนแล้ว ประกอบกับการเดินไปติดต่อราชการยังเทศบาลตำบลขามใหญ่นั้นใช้ระยะเวลาเดินทางนานกว่าการเดินทางไปยังเทศบาลตำบลอุบล ทำให้ประชาชนไม่สะดวกต่อการเดินทาง แต่ความต้องการในประเด็นดังกล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบในการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย[4] เช่นเดียวกันกับกรณีข้างต้น ในปี พ.ศ. 2554 ประชาชนในหมู่ที่ 23 บ้านวนารมย์มีความต้องการที่จะโอนย้ายพื้นที่ของชุมชนดังกล่าวให้ไปอยู่ภายในเขตปกครองของเทศบาลนครอุบลราชธานี แต่ไม่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากมีข้อจำกัดทางกฎหมาย[5]

ในปี พ.ศ. 2563 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเพื่อเปลี่ยนแปลงเขตปกครองและยกฐานะของเทศบาลตำบลขามใหญ่เป็น เทศบาลนครขามใหญ่ โดยยุบเทศบาลตำบลปทุม เพื่อควบรวมเข้ากับองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อยและเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจัดตั้งเป็นเทศบาลนครขามใหญ่ แต่ได้รับการคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่[6]

ประวัติแก้ไข

ตำบลขามใหญ่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2462 ครอบคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือของเมืองอุบลราชธานี ในช่วงราวปี พ.ศ. 2532 มีจำนวนหมู่บ้านในเขตปกครองทั้งสิ้น 15 หมู่บ้าน ได้แก่[1]

 • บ้านขามใหญ่
 • บ้านหนองเค็ง
 • บ้านก้านเหลือง
 • บ้านด้ามพร้า
 • บ้านห้วยคุ้ม
 • บ้านดอนแค
 • บ้านหนองมะนาว
 • บ้านหัวคำ
 • บ้านหนองหว้า
 • บ้านขามลุ่ม (หมู่ที่ 10 บ้านขามใหญ่ในปัจจุบัน)
 • บ้านหนองปลาปาก
 • บ้านดอนยูง
 • บ้านหนองบัว
 • บ้านหนองไผ่
 • บ้านนาคำ

ทั้งนี้ พื้นที่ของตำบลขามใหญ่นั้นเป็นพื้นที่ที่รองรับการขยายตัวของตัวเมืองอุบลราชธานี ทำให้มีการตั้งถิ่นฐานของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง พบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2536 – 2550 ตำบลขามใหญ่มีประชากรเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 55 (21,193 คน และ 32,738 คน ในปี พ.ศ. 2536 และ 2550 ตามลำดับ)[7] ผลจากการเพิ่มขึ้นของประชากรนี้ ทำให้มีการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ บ้านนาดูนน้อย บ้านหนองมะเขือ และบ้านนาอุดม ในปี พ.ศ. 2533; บ้านดอนแค และบ้านหัวดูน ในปี พ.ศ. 2542; บ้านโชคเมือง ในปี พ.ศ. 2544;[1] บ้านวนารมย์ และบ้านดงคำอ้อ ในปี พ.ศ. 2545[8]

ขนาดและที่ตั้งแก้ไข

ตำบลขามใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองอุบลราชธานี ระยะทางห่างจากเมืองอุบลราชธานี ประมาณ 3 กิโลเมตร การคมนาคมผ่านถนนสายหลักทางหลวงหมายเลข 212 (ถนนชยางกรู) และ 2050 (อุบลราชธานี – เขมราฐ) มีขนาดพื้นที่ 58 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้[1]

ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลหนองขอน และตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี
ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลแจระแม และตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี

ชุมชนและประชากรแก้ไข

ตำบลขามใหญ่ประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้น 22 หมู่บ้าน แบ่งเป็น 26 ชุมชน ประชากร 42,028 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 21,407 ครัวเรือน จำนวนประชากรแยกรายหมู่บ้านและชุมชนย้อนหลัง 10 ปี ดังแสดงในรายการต่อไปนี้[7]

สถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร
ตำบลขามใหญ่ [7]
ปี (พ.ศ.) ประชากร ±%
2536 21,193 N/A
2539 24,117 +13.80%
2542 25,689 +6.52%
2545 27,352 +6.48%
2547 29,374 +7.40%
2549 31,622 +7.65%
2551 33,934 +7.31%
2553 35,569 +4.82%
2555 36,764 +3.36%
2557 38,284 +4.14%
2559 40,159 +4.90%
2560 40,735 +1.44%
2562 42,028 +3.18%
      หมายถึง จำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
หมู่บ้าน ชุมชน ประชากร (คน)
พ.ศ. 2562[2] พ.ศ. 2561[9] พ.ศ. 2560[10] พ.ศ. 2559[11] พ.ศ. 2558[12] พ.ศ. 2557[13] พ.ศ. 2556[14] พ.ศ. 2555[15] พ.ศ. 2554[16] พ.ศ. 2553[3]
ทะเบียนบ้านกลาง 125 119 119 110 104 96 96 101 112 108
บ้านขามใหญ่ หมู่ที่ 1 1,410 1,393 1,392 1,363 1,335 1,314 1,301 1,269 1,267 1,306
หมู่ที่ 10 2,581 2,467 2,301 2,115 1,965 1,842 1,797 1,798 1,798 1,747
รวมบ้านขามใหญ่ 3,991 3,860 3,693 3,478 3,300 3,156 3,098 3,067 3,065 3,053
บ้านหนองเค็ง หมู่ที่ 2 1,097 1,075 1,055 1,051 1,042 1,027 997 979 959 946
บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 3 2,155 2,113 2,103 2,092 2,077 2,036 2,004 2,001 1,958 1,892
บ้านด้ามพร้า หมู่ที่ 4 1,960 1,942 1,875 1,844 1,805 1,808 1,790 1,762 1,725 1,703
บ้านห้วยคุ้ม หมู่ที่ 5 2,644 2,564 2,515 2,360 1,960 1,709 1,625 1,320 1,312 1,269
หมู่ที่ 26 626 593 587 593 593 586 570 557 549 539
รวมบ้านห้วยคุ้ม 3,270 3,157 3,102 2,953 2,553 2,295 2,195 1,877 1,861 1,808
บ้านดอนแค หมู่ที่ 6 2,715 2,687 2,668 2,635 2,532 2,439 2,270 2,066 1,978 1,886
หมู่ที่ 20 1,005 947 919 893 848 830 837 812 808 790
รวมบ้านดอนแค 3,720 3,634 3,587 3,528 3,380 3,269 3,107 2,878 2,786 2,676
บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ 7 1,217 1,206 1,171 1,173 1,168 1,166 1,149 1,130 1,137 1,118
บ้านหัวคำ หมู่ที่ 8 1,265 1,261 1,258 1,249 1,244 1,234 1,220 1,208 1,201 1,213
บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9 1,223 1,214 1,175 1,173 1,157 1,159 1,167 1,161 1,121 1,118
บ้านหนองปลาปาก หมู่ที่ 11 2,819 2,860 2,787 2,784 2,828 2,782 2,829 2,796 2,765 2,797
บ้านดอนยูง หมู่ที่ 12 2,360 2,337 2,310 2,292 2,297 2,258 2,246 2,232 2,204 2,173
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13 654 637 634 632 621 611 595 573 568 553
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 874 859 851 831 824 824 806 820 805 780
บ้านนาคำ หมู่ที่ 15 2,387 2,399 2,395 2,416 2,385 2,380 2,384 2,363 2,371 2,333
บ้านนาดูนน้อย หมู่ที่ 16 628 574 549 529 531 518 517 515 508 509
บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 17 983 979 963 950 927 916 909 878 851 843
บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 18 4,469 4,477 4,481 4,424 4,363 4,265 4,202 4,128 4,077 4,073
หมู่ที่ 25 1,491 1,509 1,489 1,509 1,477 1,495 1,499 1,516 1,484 1,419
รวมบ้านดอนกลาง 5,960 5,986 5,970 5,933 5,840 5,760 5,701 5,644 5,561 5,492
บ้านนาอุดม หมู่ที่ 19 889 863 861 846 815 787 782 771 727 690
บ้านหัวดูน หมู่ที่ 21 638 624 613 619 617 582 580 565 547 532
บ้านโชคเมือง หมู่ที่ 22 320 322 306 301 298 304 300 302 310 305
บ้านวนารมย์ หมู่ที่ 23 2,675 2,631 2,587 2,604 2,619 2,584 2,497 2,397 2,276 2,233
บ้านดงคำอ้อ หมู่ที่ 24 818 813 771 771 772 732 748 744 708 694
รวมตำบลขามใหญ่ 42,028 41,465 40,735 40,159 39,204 38,284 37,717 36,764 36,126 35,569

สถานที่สำคัญแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 อินโฟซินเทค (2000). "ข้อมูลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง อุบลราชธานี". Thaitambon.com. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 21 October 2018. สืบค้นเมื่อ 10 November 2020.
 2. 2.0 2.1 2.2 สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2020). "จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2562". Stat.bora.dopa.go.th. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 12 October 2020. สืบค้นเมื่อ 12 October 2020.
 3. 3.0 3.1 สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2011). "จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2553". Stat.bora.dopa.go.th. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 3 July 2020. สืบค้นเมื่อ 13 October 2020.
 4. สำนักกฏหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (22 August 2008). "รายงานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 2 ครั้งที่ 65/2551". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 10 November 2020. สืบค้นเมื่อ 10 November 2020.
 5. สำนักกฏหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (28 February 2011). "รายงานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 1 ครั้งที่ 15/2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 10 November 2020.
 6. ผู้จัดการออนไลน์ (6 March 2020). "ไม่คืบ! ชาวบ้านทวงถามค้านควบรวมเทศบาลนครขามใหญ่". Mgronline.com. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 9 November 2020. สืบค้นเมื่อ 10 November 2020.
 7. 7.0 7.1 7.2 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2020). "สถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร". สืบค้นเมื่อ 13 October 2020.
 8. สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2002). "จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2545". Stat.bora.dopa.go.th. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 3 July 2020. สืบค้นเมื่อ 10 November 2020.
 9. สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2019). "จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2561". Stat.bora.dopa.go.th. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 3 July 2020. สืบค้นเมื่อ 12 October 2020.
 10. สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2018). "จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2560". Stat.bora.dopa.go.th. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 3 July 2020. สืบค้นเมื่อ 12 October 2020.
 11. สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2017). "จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2559". Stat.bora.dopa.go.th. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 3 July 2020. สืบค้นเมื่อ 12 October 2020.
 12. สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2016). "จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2558". Stat.bora.dopa.go.th. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 4 July 2020. สืบค้นเมื่อ 12 October 2020.
 13. สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2015). "จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2557". Stat.bora.dopa.go.th. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 3 July 2020. สืบค้นเมื่อ 12 October 2020.
 14. สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2014). "จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2556". Stat.bora.dopa.go.th. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 3 July 2020. สืบค้นเมื่อ 12 October 2020.
 15. สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2013). "จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2555". Stat.bora.dopa.go.th. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 4 July 2020. สืบค้นเมื่อ 12 October 2020.
 16. สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2012). "จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2554". Stat.bora.dopa.go.th. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 5 July 2020. สืบค้นเมื่อ 13 October 2020.
 17. สวนสัตว์อุบลราชธานี (2016). "ประวัติความเป็นมา สวนสัตว์อุบลราชธานี". Ubon.zoothailand.org. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 25 September 2020.
 18. เทศบาลตำบลขามใหญ่ (2019). "สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว". Khamyaiubon.go.th. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 23 September 2020. สืบค้นเมื่อ 10 November 2020.
 19. 19.0 19.1 งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (9 September 2016). "แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 9 November 2020. สืบค้นเมื่อ 10 November 2020.
 20. กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2019). "สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 9 November 2020. สืบค้นเมื่อ 10 November 2020.