เปิดเมนูหลัก

รางวัลนาฏราช เป็นรางวัลแห่งผู้ที่สร้างโลกบันเทิงที่สร้างสรรค์ จัดโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โดยผู้ลงคะแนนเป็นบุคคลในวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์โดยตรง

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

นับตั้งแต่การก่อกำเนิดของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2498 จนถึงปัจจุบัน เป็น เวลากว่า 50 ปี ที่รายการโทรทัศน์เป็นสื่อ ที่อยู่คู่สังคมไทยมาโดยตลอด ซึ่งตลอด ระยะเวลา ดังกล่าว ได้มีหน่วยงานและบุคคล ต่างๆ สร้างสรรค์รางวัลเพื่อเชิดชูผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ใน ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายการ หรือบุคคลทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลังของ แต่ละรายการนั้นๆ สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นหน่วยงานที่เกิดจากการรวมตัว ของผู้ประกอบ อาชีพและวิชาชีพด้านกิจการ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้เล็งเห็นว่า การ มอบรางวัลที่มีอยู่ตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบัน มิได้มีรางวัลใดที่ผู้ตัดสินเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิทยุโทรทัศน์อย่างแท้จริง ซึ่งจะสามารถนำ ทั้งศาสตร์และศิลป์ที่สั่งสมจากประสบการณ์จริง ในวิชาชีพ มาประกอบการคัดเลือก อันจะเป็นการเผยแพร่ องค์ความรู้เหล่านี้ให้สังคมได้รับทราบ และเป็นการ แสดงศักยภาพของผู้ที่ประกอบอาชีพและวิชาชีพด้านกิจการ วิทยุโทรทัศน์อย่างแท้จริง ดังนั้นจึงได้ กำหนดจัดงานประกาศผลรางวัลให้กับผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ เพื่อ เป็นการสร้างมาตรฐาน ใหม่ในการตัดสินรางวัลโดยผู้ประกอบการวิชาชีพขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2553

ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเพื่อคัดเลือกผลงานรับรางวัลนาฏราชนั้น คือ ผู้ที่ประกอบอาชีพและวิชาชีพด้านกิจการวิทยุโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นนักแสดง ผู้กำกับ ผู้ผลิตรายการ ผู้ดำเนินรายการ หรือผู้ผลิตงานเพลง ที่เคยได้รับรางวัลทางโทรทัศน์และวิทยุต่าง ๆ ย้อนหลัง 15 ปี โดยผลคะแนนทั้งหมดจะได้รับการจัดการและเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีโดยบริษัทภายนอก และทราบผลพร้อมกันในวันตัดสิน

วัตถุประสงค์แก้ไข

 • สร้างมาตรฐานการตัดสินรางวัลในวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ให้สังคมได้รับทราบ
 • เผยแพร่องค์ความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์สู่สังคม
 • แสดงศักยภาพของผู้ประกอบอาชีพและวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์
 • สังคมรับรู้และเข้าใจในบทบาทของสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศน์และผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการของผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์

กลุ่มเป้าหมายแก้ไข

 • ผู้ประกอบการในวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์
 • ประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ประเภทของรางวัลแก้ไข

แบ่งเป็น 4 ประเภทคือ ละครโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และรางวัลเกียรติยศด้านวิทยุและโทรทัศน์ โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 36 รางวัล+อีก 2 รางวัลใหม่ ดังนี้

คุณสมบัติของรายการที่ส่งเข้าประกวดแก้ไข

 • ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สาธารณะของประเทศไทย
 • ออกอากาศเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น จนถึง 31 ธันวาคม ของปีนั้น

ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนแก้ไข

 • ผู้ที่ประกอบอาชีพและวิชาชีพด้านกิจการวิทยุโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นนักแสดง ผู้กำกับ ผู้ผลิตรายการ ผู้ดำเนินรายการ หรือผู้ผลิตงานเพลง ที่เคยได้รับรางวัลต่าง ๆ ใน ปีที่ผ่านมา
 • ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน
  • รางวัลด้านโทรทัศน์

ผู้มีสิทธิลงคะแนนรอบคัดเลือก จำนวน 44 ท่าน ผู้มีสิทธิลงคะแนนรอบตัดสิน จำนวน 163 ท่าน

  • รางวัลด้านวิทยุ

ผู้มีสิทธิลงคะแนนรอบคัดเลือก จำนวน 30 ท่าน ผู้มีสิทธิลงคะแนนรอบตัดสิน จำนวน 77 ท่าน

 • ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน 1 คน จะคัดเลือกผลงานทุกรางวัลตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนด อำนวยการเพื่อให้ ได้ผลงานตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละรอบโดยจะต้องพิจารณาผลงานทั้งหมด และให้คะแนนในเอกสารให้คะแนนที่ปิด


ลำดับงานประกาศผลรางวัลนาฏราชแก้ไข

งานประกาศผลรางวัลนาฏราช วันที่ ถ่ายทอดสดทางช่อง พิธีกร สถานที่
ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2552) 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สัญญา คุณากร
สุริวิภา กุลตังวัฒนา
หอประชุมกองทัพเรือ ( ครั้งที่ 1 )
ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2553) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 วุฒิธร มิลินทจินดา
สุริวิภา กุลตังวัฒนา
หอประชุมกองทัพเรือ ( ครั้งที่ 2 )
ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2554) 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 วุฒิธร มิลินทจินดา
ปาณิสรา พิมพ์ปรุ
บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์
แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2555) 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ
ปาณิสรา พิมพ์ปรุ
หอประชุมกองทัพเรือ ( ครั้งที่ 3 )
ครั้งที่ 5 (พ.ศ. 2556) 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ภคชนก์ โวอ่อนศรี
สุนิสา สุขบุญสังข์
เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์
ครั้งที่ 6 (พ.ศ. 2557) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ทรูโฟร์ยู ณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์
ศิรพันธ์ วัฒนจินดา
หอประชุมกองทัพเรือ ( ครั้งที่ 4 )
ครั้งที่ 7 (พ.ศ. 2558) 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559 พีพีทีวี สุวิกรม อัมระนันทน์
ปาณิสรา อารยะสกุล
หอประชุมกองทัพเรือ ( ครั้งที่ 5 )
ครั้งที่ 8 (พ.ศ. 2559) 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี วิลลี่ แมคอินทอช
มยุรา เศวตศิลา
หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ครั้งที่ 1)
ครั้งที่ 9 (พ.ศ. 2560) 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ธีมะ กาญจนไพริน
ชมพู่ ก่อนบ่าย
หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ครั้งที่ 2)
ครั้งที่ 10 (พ.ศ. 2561) 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ช่องวัน จีเอ็มเอ็มไลฟ์เฮาส์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ผลรางวัล (ประเภทละครโทรทัศน์)แก้ไข

เฉพาะ นักแสดงนำ, นักแสดงสมทบ, ละคร, ทีมนักแสดง, บทโทรทัศน์, ละครชุด และ เพลงละคร

ครั้ง(ปี)ที่จัด นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
ครั้งที่ 1 (2552) ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
สูตรเสน่หา (ช่อง 3)
แอน ทองประสม
สูตรเสน่หา (ช่อง 3)
พงษ์พัฒน์ วชิระบรรจง
พระจันทร์สีรุ้ง (ช่อง 3)
ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์
หยกลายเมฆ (ช่อง 3)
ครั้งที่ 2 (2553) ภูธเนศ หงษ์มานพ
มาลัยสามชาย (ช่อง 5)
เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์
ระบำดวงดาว (ช่อง 3)
ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ
ไทรโศก (ช่อง 3)
สุวัจนี ไชยมุสิก
ไทรโศก (ช่อง 3)
ครั้งที่ 3 (2554) ณเดชน์ คูกิมิยะ
เกมร้ายเกมรัก (ช่อง 3)
อารยา เอ ฮาร์เก็ต
ดอกส้มสีทอง (ช่อง 3)
ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ
รอยไหม (ช่อง 3)
ชุดาภา จันทเขตต์
รอยไหม (ช่อง 3)
ครั้งที่ 4 (2555) ณเดชน์ คูกิมิยะ
ธรณีนี่นี้ใครครอง (ช่อง 3)
ศิรพันธ์ วัฒนจินดา
บ่วง (ช่อง 3)
รวิชญ์ เทิดวงศ์
แรงเงา (ช่อง 3)
ธัญญาเรศ เองตระกูล
แรงเงา (ช่อง 3)
ครั้งที่ 5 (2556) ณัฐวุฒิ สกิดใจ
ทองเนื้อเก้า (ช่อง 3)
วรนุช ภิรมย์ภักดี
ทองเนื้อเก้า (ช่อง 3)
อเล็กซ์ เรนเดลล์
สามี (ช่อง 3)
อำภา ภูษิต
ทองเนื้อเก้า (ช่อง 3)
ครั้งที่ 6 (2557) ณเดชน์ คูกิมิยะ
รอยฝันตะวันเดือด (ช่อง 3)
แอน ทองประสม
อย่าลืมฉัน (ช่อง 3)
วรวุฒิ นิยมทรัพย์
มาลีเริงระบำ (ช่อง 3)
วรัทยา นิลคูหา
สามีตีตรา (ช่อง 3)
ครั้งที่ 7 (2558) ศุกลวัฒน์ คณารศ
เพื่อน-แพง (ช่อง 7)
รัดเกล้า อามระดิษ
สุดแค้นแสนรัก (ช่อง 3)
ธนากร โปษยานนท์
ตามรักคืนใจ (ช่อง 3)
พรชิตา ณ สงขลา
สุดแค้นแสนรัก (ช่อง 3)
ครั้งที่ 8 (2559) ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์
พิษสวาท (ช่องวัน)
ณฐพร เตมีรักษ์
นาคี (ช่อง 3)
สันติสุข พรหมศิริ
ขมิ้นกับปูน (ช่อง 7)
อริศรา วงษ์ชาลี
นาคี (ช่อง 3)
ครั้งที่ 9 (2560) ธนภพ ลีรัตนขจร
Project S The Series

ตอน พี่น้องลูกขนไก่

(จีเอ็มเอ็ม 25)

ลลิตา ปัญโญภาส
ล่า (ช่องวัน)
หลุยส์ สก๊อต
เพลิงบุญ (ช่อง 3)
นิษฐา จิรยั่งยืน
รากนครา (ช่อง 3)
ครั้งที่ 10 (2561)


ครั้ง(ปี)ที่จัด ละครยอดเยี่ยม ผู้กำกับยอดเยี่ยม บทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม ละครชุดยอดเยี่ยม ทีมนักแสดงยอดเยี่ยม
ครั้งที่ 1 (2552) ชิงชัง
(ช่อง 5)
สันต์ ศรีแก้วหล่อ
ชิงชัง (ช่อง 5)
ยิ่งยศ ปัญญา
ผู้ใหญ่ลีกับนางมา (ช่อง 3)
บ้านนี้มีรัก
(โมเดิร์นไนน์ทีวี)
เป็นต่อ
(ช่อง 3)
ครั้งที่ 2 (2553) มาลัยสามชาย
(ช่อง 5)
ผอูน จันทรศิริ
มาลัยสามชาย (ช่อง 5)
ปราณประมูล
มาลัยสามชาย (ช่อง 5)
4 หัวใจแห่งขุนเขา
(ช่อง 3)
มาลัยสามชาย
(ช่อง 5)
ครั้งที่ 3 (2554) รอยไหม
(ช่อง 3)
พงษ์พัฒน์ วชิระบรรจง
รอยไหม (ช่อง 3)
ศัลยา
ดอกส้มสีทอง (ช่อง 3)
เป็นต่อ
(ช่อง 3)
เป็นต่อ
(ช่อง 3)
ครั้งที่ 4 (2555) ขุนศึก
(ช่อง 3)
ชนินทร ประเสริฐประศาสน์
แรงเงา (ช่อง 3)
วิสุทธิชัย บุณยะกาญจน
แรงเงา (ช่อง 3)
บันทึกกรรม
(ช่อง 3)
แรงเงา
(ช่อง 3)
ครั้งที่ 5 (2556) ทองเนื้อเก้า
(ช่อง 3)
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
ทองเนื้อเก้า (ช่อง 3)
ยิ่งยศ ปัญญา
ทองเนื้อเก้า (ช่อง 3)
บันทึกกรรม
(ช่อง 3)
ทองเนื้อเก้า
(ช่อง 3)
ครั้งที่ 6 (2557) สามีตีตรา
(ช่อง 3)
อำไพพร จิตต์ไม่งง
สามีตีตรา (ช่อง 3)
วรรณวิภา สามงามแจ่ม
สามีตีตรา (ช่อง 3)
Club friday the series5 ความรักกับความลับ
(ช่อง Gmm25)
สามีตีตรา
(ช่อง 3)
ครั้งที่ 7 (2558) สุดแค้นแสนรัก
(ช่อง 3)
กฤษณ์ ศุกระมงคล
สุดแค้นแสนรัก (ช่อง 3)
เอกลิขิต
ข้าบดินทร์ (ช่อง 3)
club friday the series 6
(ช่อง Gmm25)
สุดแค้นแสนรัก
(ช่อง 3)
ครั้งที่ 8 (2559) นาคี
(ช่อง 3)
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
นาคี (ช่อง 3)
ณัฐิยา ศิรกรวิไล, กุศลิน เมฆวิภาค, ชญานิน, สายขิม, วาณี, กัลยาณมิตร
วัยแสบสาแหรกขาด (ช่อง 3)
Club Friday The Series 7 เหตุเกิดจากความรัก
(ช่อง Gmm25)
นาคี
(ช่อง 3)
ครั้งที่ 9 (2560) Project S The Series ตอน พี่น้องลูกขนไก่
(จีเอ็มเอ็ม 25)
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
รากนครา (ช่อง 3)
ยิ่งยศ ปัญญา
รากนครา (ช่อง 3)
Club Friday the Series 9 รักครั้งหนึ่ง ที่ไม่ถึงตาย
(ช่อง Gmm25)
Project S The Series ตอน พี่น้องลูกขนไก่
(จีเอ็มเอ็ม 25)
ครั้งที่ 10 (2561)


ครั้ง(ปี)ที่จัด เพลงละครยอดเยี่ยม ละครโทรทัศน์
ครั้งที่ 1 (2552) เพลง รักเจ้าเอย
ขับร้องโดย สุรัตน์ติกานต์ พรรคเจริญ
ชิงชัง (ช่อง 5)
ครั้งที่ 2 (2553) เพลง ให้รักเดินทางมาเจอกัน
ขับร้องโดย ธนิดา ธรรมวิมล และ ปองกูล สืบซึ้ง
4 หัวใจแห่งขุนเขา (ช่อง 3)
ครั้งที่ 3 (2554) เพลง ผิดไหม
ขับร้องโดย เจนนิเฟอร์ คิ้ม
ดอกส้มสีทอง (ช่อง 3)
ครั้งที่ 4 (2555) เพลง เงาที่มีหัวใจ
ขับร้องโดย มิณฑิตา วัฒนกุล
แรงเงา (ช่อง 3)
ครั้งที่ 5 (2556) เพลง รักแท้เหนือกาลเวลา
ขับร้องโดย ปองกูล สืบซึ้ง
สุภาพบุรุษจุฑาเทพ (ช่อง 3)
ครั้งที่ 6 (2557) เพลง ฉันก็รักของฉัน
ขับร้องโดย นิว จิ๋ว
สามีตีตรา (ช่อง 3)
ครั้งที่ 7 (2558) เพลง เจ็บนี้จำจนตาย
ขับร้องโดย นัดดา วิยกาญจน์
สุดแค้นแสนรัก (ช่อง 3)
ครั้งที่ 8 (2559) เพลง คู่คอง
ขับร้องโดย ก้อง ห้วยไร่
นาคี (ช่อง 3)
ครั้งที่ 9 (2560) เพลง เสียแรง
ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร
เพลิงบุญ (ช่อง 3)
ครั้งที่ 10 (2561)

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข